A A A

RODO

Klauzula informacyjna Wydawnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu dotycząca zbierania danych osobowych autorów i recenzentów
 

Informuję, że:

1)      administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rektor UPP prof. dr hab. Jan Pikul z siedzibą w Poznaniu przy ul. Wojska Polskiego 28, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

2)      inspektorem danych osobowych u Administratora jest Tomasz Napierała, e-mail: tomasz.napierala@up.poznan.pl

3)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu redakcji/recenzji maszynopisu pracy i nie będą udostępniane innym odbiorcom,

4)      podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgłoszenie pracy do druku/recenzji,

5)      podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,

6)      posiada Pani/Pan prawo do:

·         żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

·         wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

·         przenoszenia danych,

·         wniesienia skargi do organu nadzorczego,

·         cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

7)      Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

8)      Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez redaktora naczelnego czasopisma i archiwizowane na dwóch nośnikach pamięci, z których jeden będzie przechowywany w siedzibie Wydawcy (Wydawnictwo UPP). Dane będą przechowywane w sposób zapewniający ich ochronę przed dostępem osób trzecich.

 

 

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych
 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych UPP z siedzibą w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, w celu redakcji/recenzji maszynopisu pracy.

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.

3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.