A A A

Procedura recenzowania

Procedura recenzowania artykułów w kwartalniku „INTERCATHEDRA"
1. Przeznaczona do publikacji praca naukowa jest wstępnie oceniana przez redaktora naczelnego lub przez jednego z redaktorów tematycznych. Jeżeli praca jest zgodna z profilem czasopisma i spełnia wymogi merytoryczne, jest kierowana do recenzji.  

2. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania skrótów, zmian terminologicznych oraz edytorskich. 

3. Praca, która zawiera wyniki badań empirycznych jest analizowana i, ewentualnie, korygowana przez redaktora statystycznego. 

4. Praca podlega recenzji przez co najmniej dwie niezależne osoby spoza instytucji autora (autorów) pracy, powołane przez Komitet Redakcyjny. Recenzentami nie mogą być członkowie Rady Programowej i Komitetu Redakcyjnego

5. Co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy. 

6. Stosowany jest model recenzji, w którym zarówno autorzy, jak i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind review proces”).  

7. Nie może zachodzić konflikt interesów pomiędzy Recenzentem a Autorem publikacji, wynikający np. z konkurencji, współpracy, związków rodzinnych lub innych zależności.  

8. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznaczną rekomendacją dopuszczenia pracy do publikacji lub rezygnacji z publikacji.  

9. Autor (autorzy) otrzymują recenzję w celu dokonania wskazanych zmian w pracy. Po uwzględnieniu uwag - Redaktor Naczelny podejmuje decyzję o akceptacji pracy do druku lub jej odrzuceniu. 

10. Jeżeli autor nie zgadza się z recenzją lub z niektórymi uwagami zawartymi w ocenie, praca jest kierowana do trzeciego recenzenta. Autor (autorzy) może zostać zobowiązany do pokrycia kosztów dodatkowej recenzji.  

11. Lista recenzentów współpracujących z Redakcją jest zamieszczana w czwartym numerze kwartalnika.

12. W trosce o zachowanie najwyższych standardów Redakcja dba o jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji.

13. Redakcja prowadzi działania mające na celu wyeliminowanie praktyk ghostwriting” i „guest authorship”.

Procedura recenzowania jest zamieszczona na stronie internetowej kwartalnika i jest zgodna z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.