A A A

Dla autorów

Informacje ogólne  

 

W Kwartalniku Naukowym INTERCATHEDRA publikowane są oryginalne prace naukowe w języku angielskim (preferowane) i polskim.  

 

ZAPORA GHOSTWRITING I GUEST AUTHORSHIP 

 

Redakcja prowadzi działania mające na celu wyeliminowanie zjawiska (praktyk) ghostwriting”, „guest authorship”. Wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z możliwością powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.). Redakcja dokumentuje również wszelkie przejawy łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce. 

„Ghostwriting” ma miejsce wówczas, gdy osoba wnosząca istotny wkład w powstanie publikacji, nie ujawniła swojego udziału jako jeden z autorów lub nie została wymieniona jej rola w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.

„Guest authorship” („honorary authorship”) ma miejsce wówczas, gdy udział autora lub współautora w powstaniu publikacji jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca. 

Aby uniknąć tego rodzaju przypadków Redakcja wymaga ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie pracy (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający.  

 

W przypadku finansowania publikacji przez instytucje naukowo-badawcze, stowarzyszenia i inne podmioty wymagane jest wskazanie źródła pochodzenia środków („financial disclosure”).  

 

Wymagania edycyjne dla artykułów przeznaczonych do opublikowania w Kwartalniku Naukowym INTERCATHEDRA  

 

Wymagania podstawowe  

Do publikacji będą akceptowane oryginalne prace naukowe, wcześniej nie publikowane. 

Objętość artykułu nie może przekroczyć 12 stron maszynopisu formatu A-4, łącznie z rysunkami i tabelami. Tekst pracy należy przygotować w formacie doc lub docx. 
Należy stosować czcionkę typu Times New Roman 12 pkt. oraz interlinię 1.5. W tekście mogą być używane wyróżnienia za pomocą kursywy lub pogrubienia.
Rysunki oraz tabele należy numerować kolejno i umieszczać blisko ich powołania w tekście lub w oddzielnych plikach, wskazując miejsca położenia. Rozmiary rysunku nie mogą przekroczyć formatu B5 (12,5 × 19,5 cm). Rysunki i tabele powinny być przygotowane w kolorach czarno-białych.

 

Układ artykułu:

  • Tytuł artykułu w języku polskim i angielskim
  • Imię i nazwisko autora (autorów)
  • Nazwa jednostki naukowej (afiliacja)
  • Abstrakt w języku polskim i angielskim (od 100 do 250 wyrazów) – stosowany jest abstrakt strukturyzowany. Znajdują się w nim odniesienia do wszystkich  części artykułu, tj. kolejno do wstępu, zastosowanych w artykule materiałów i metod badawczych oraz najważniejszych wyników badań i wniosków.
  • Kod JEL - link
  • Słowa kluczowe w języku polskim i angielskim (maksymalnie 6)
  • Tekst główny - Wstęp, Materiały i metody, Przegląd literatury, Wyniki, Dyskusja, Konkluzje
  • Literatura (nie mniej niż 20 pozycji, o ile to możliwe prosimy o cytowanie artykułów notowanych w Web of Science i wcześniejszych numerach Kwartalnika Naukowego INTERCATHEDRA)
  • Adres do korespondencji – według wzoru: stopień naukowy, imię i nazwisko, nazwa jednostki naukowej (katedra, wydział, uczelnia), adres uczelni, e-mail autora, telefon

 

Dla każdego artykuł napisanego w języku angielskim należy dostarczyć również wersję po polsku.

 

Literatura:

Powołując się w tekście artykułu na publikacje innych autorów, należy podawać w nawiasie nazwisko i rok w układzie chronologicznym (Kowalski 2005, Nowak 2007) lub … zdaniem Kowalskiego (2005).

Wykaz literatury należy zestawić w porządku alfabetycznym stosując standardy APA (http://www.apastyle.org)

 

Publikacja zwarta

Bartkowiak, N., Poczta, W. (2012). Czynniki rozwoju obszarów wiejskich w Wielkopolsce. Poznań: Wyd. UP.

Preferowane jest  podanie zakresu stron: Bartkowiak, N., Poczta, W. (2012). Czynniki rozwoju obszarów wiejskich w Wielkopolsce (s. 15-30). Poznań: Wyd. UP.

 

Praca zbiorowa pod redakcją

Domańska-Baer, A., Suchoń, A. (red.). (2014). Ochrona własności intelektualnej. Wybrane zagadnienia prawne. Poznań: Wyd. UP.

Preferowane jest  podanie zakresu stron: Domańska-Baer, A., Suchoń, A. (red.). (2014). Ochrona własności intelektualnej. Wybrane zagadnienia prawne (s. 15-30). Poznań: Wyd. UP.

 

Rozdział w pracy zbiorowej

Nazwisko, I. (2014). Tytuł. W: A. Domańska-Baer, A. Suchoń (red.), Ochrona własności intelektualnej. Wybrane zagadnienia prawne. Poznań: Wyd. UP.

Preferowane jest  podanie zakresu stron: Nazwisko, I. (2014). Tytuł. W: A. Domańska-Baer, A. Suchoń (red.), Ochrona własności intelektualnej. Wybrane zagadnienia prawne (s. 15-30). Poznań: Wyd. UP.

 

Artykuł w czasopiśmie

Suchoń, A. (2014). Perpetual usufruct of agricultural lands – selected legal and financial issues. J. Agribus. Rural Dev., 4(34), 159-171.

 

Materiał ze strony internetowej

gdy nie ma autora: Biotechnologia (2011). Pobrane 20 maja 2015 z: https://pl.wikipedia.org/wiki/Biotechnologia

gdy znamy autora: Nazwisko, I. (2015). Tytuł materiału. Pobrane 20 maja 2015 z: www.stronainternetowa.pl

 

Akt prawny

Ustawa z dnia 29 maja 2015 r. o zmianie ustawy o lasach oraz niektórych innych ustaw (2011). Dz.U. poz. 671.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1258/99 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (1999). Dz. Urz. WE L 160 z 26.6.1999, s. 103-112.

 

 

Razem z artykułem należy przesłać na ten adres wypełnione i własnoręcznie podpisane, a następnie zeskanowane poniższe oświadczenie.

 

Przesyłanie artykułów:  

Zgłaszane artykuły prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres:

magdalena.kozera@up.poznan.pl

 

lub drogą listowną na adres:

 

Kwartalnik Naukowy INTERCATHEDRA

Katedra Ekonomii
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 
ul. Wojska Polskiego 28 
60-637 Poznań

 

z dopiskiem na kopercie „INTERCATHEDRA”
wraz z wypełnionym i podpisanym oświadczeniem autora o oryginalności przesyłanego artykułu.