UCZELNIA

 

Dział ds. Funduszy Strukturalnych (obecnie: Dział Projektów) pozyskał dofinansowanie w ramach konkursów organizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektów wspierających funkcjonowanie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Projekty współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Działania realizowane na rzecz uczelni w ramach projektu: 

Najlepsi z natury! Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

 • Wsparcie informatycznych narzędzi zarządzania zasobami Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w celu doskonalenia jakości kształcenia: 
  • w ramach projektu zakupiony zostanie nowoczesny system ERP w zakresie finansowo-księgowym oraz w zakresie obsługi majątku trwałego, wartości niematerialnych i prawnych. Nowy system jest niezbędny do prawidłowego zarządzania i funkcjonowania uczelnią.
  • zakupiona zostanie również platforma do zarządzania wiedzą i rozwojem naukowym. Platforma umożliwi gromadzenie danych o osiągnięciach naukowych, a także usprawni udostępnianie informacji i danych o szkolnictwie wyższym.
 • Realizacja działań restrukturyzacyjnych w obszarze zarządzania Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu. Działania będą dotyczyły wsparcia w uporządkowaniu struktury organizacyjnej uczelni w celu efektywnego wykorzystania zasobów uczelni oraz zapewnienia skuteczności w sprawnym nadzorowaniu i efektywności realizacji celów strategicznych uczelni oraz rozwoju kompetencji zarządczych kadry kierowniczej i administracyjnej, w szczególności w zakresie zarządzania finansami oraz informacją. W ramach zadanie przewidziane jest:
  • opracowanie i wdrożenie programu restrukturyzacyjny,
  • szkolenia dla kadry zarządzającej i kierowniczej,
  • zakup i wdrożenie narzędzia do budżetowania niezbędnego w procesie zmian restrukturyzacyjnych.

Najlepsi z natury 2.0. Zintegrowany Program Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

 • Wsparcie informatycznych narzędzi zarządzania zasobami UPP w celu doskonalenia jakości kształcenia oraz tworzenie otwartych zasobów edukacyjnych – kontynuacja:
  • zakup kolejnych modułów w ramach systemu ERP;
  • wdrożenie i uruchomienie elektronicznego obiegu dokumentów;
  • rozbudowa sieci LAN/WLAN,
  • zakup systemu USOS,
  • wdrożenie i koordynacja funkcjonowania platformy e-learningowej.
 • Realizacja działań restrukturyzacyjnych w obszarze zarządzania Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu – kontynuacja:
  • audyt dyscyplin naukowych,
  • utworzenie Centrum doskonalenia jakości kształcenia i kompetencji kadr, którego celem będzie przygotowanie polityki oraz ocena pracownicza pod kątem potencjału naukowego jak również wspierania rozwoju pracowników ze środowiska nauki, dydaktyki oraz administracji.

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu jako dostępna uczelnia bez barier

Celem projektu jest wdrożenie zmian organizacyjnych i podniesienie świadomości i kompetencji kadry dydaktycznej i administracyjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu poprzez zaplanowanie i realizację działań, które mają na celu zapewnienie przez UPP:

 • dostępności komunikacyjnej (ułatwienia architektoniczne),
 • jasnej i przejrzystej strony internetowej dostępnej dla internautów również z dysfunkcjami dotyczącymi zmysłów (wzrok, słuch),
 • modyfikacji metod nauczania przedmiotów (wdrożenie oprogramowania umożliwiającego realizację zajęć w formie online, poszerzenia zastosowania e-learningu),
 • zastosowanie narzędzi informatycznych,
 • modyfikacje procedur
 • poszerzenie oferty Centrum Wsparcia i Rozwoju.

Działania projektowe będą wdrażane w ramach sześciu obszarów. Efektem realizacji projektu będzie wzrost dostępności Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wobec potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zaburzeniami psychicznymi bądź innymi zdiagnozowanymi trudnościami w uczeniu się.

Główne rezultaty wdrażania trzyletniego projektu to:

● wzrost świadomości kwestii dostępności wśród pracowników UPP

● zwiększenie możliwości uzyskania indywidualnego wsparcia dla studentów/ek, a tym samym ograniczenie rezygnacji ze studiów

● wzrost świadomości społecznej i popularności UPP wśród kandydatów/ek na studia

● poprawa polityki informacyjnej na UPP (poprawa dostępności dzięki zastosowaniu oznakowań wewnętrznych i zewnętrznych, poprawa wyglądu strony internetowej i jej przejrzystości).

Ze względu na specyfikę kierunków studiów na UPP, niektóre istotnie uniemożliwiają studiowanie osobom z dysfunkcjami zdrowotnymi. W ramach projektu powstanie też baza informacji o dostępności kierunków i istniejących na nich restrykcjach dotyczących profilu zdrowotnego i osobowościowego kandydata/tki.