PRK

Program Rozwoju Kompetencji

Weź udział w Programie Rozwoju Kompetencji studentów i podnieś swoje kompetencje.

Program realizowany w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Osi III Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju:

  • Zintegrowany Program Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na rzecz Innowacyjnej Wielkopolski
  • Najlepsi z natury! Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Okres realizacji Programu: 01.10.2018 – 29.12.2023

Celem głównym Programu jest podniesienie kompetencji studentów, odpowiadających potrzebom gospodarki i rynku pracy, poprzez udział w dodatkowych kursach, szkoleniach i warsztatach, a także spotkaniach z pracodawcami i wizytach studyjnych.

 

Udział w Programie jest całkowicie BEZPŁATNY!

Ścieżka wsparcia

Program Rozwoju Kompetencji jest realizowany w postaci bezpłatnych zajęć dodatkowych, mających na celu rozwój kompetencji poszukiwanych na rynku pracy i obejmować będzie następujące formy wsparcia:

  1. warsztaty z kompetencji miękkich. Katalog dostępnych tematów warsztatów znajduje się tutaj;
  2. kursy i szkolenia zawodowe, kończące się nadaniem uprawnień zawodowych bądź zaświadczeniem o nabytych kompetencjach zawodowych. Pełen katalog kursów i szkoleń znajduje się tutaj;
  3. wizyty studyjne u wybranych pracodawców o profilu działalności powiązanym z kierunkiem studiów,
  4. spotkania z pracodawcami.

Wsparcie zostanie obligatoryjnie poprzedzone spotkaniem z doradcą zawodowym, na którym zostanie sporządzony wstępny bilans kompetencji posiadanych przez każdego Uczestnika/czkę w momencie przystąpienia do Programu. Na jego podstawie ustalona zostanie Indywidualna Ścieżka Wsparcia. Udział w projekcie kończy się analogicznym spotkaniem, pozwalającym określić stan kompetencji po zakończeniu otrzymanego wsparcia w projekcie (końcowy bilans kompetencji).

Rekrutacja

W celu zgłoszenia się do projektu, należy wypełnić Formularz zgłoszeniowy, znajdujący się tutaj.

Po zakwalifikowaniu do projektu, doradca zawodowy skontaktuje się indywidualnie z każdym Uczestnikiem/czką, w celu umówienia na pierwsze spotkanie, podczas którego zostanie sporządzony wstępny bilans kompetencji oraz zaplanowana Indywidualna Ścieżka Wsparcia (IŚW).

Po spotkaniu z doradcą zawodowym, należy dostarczyć komplet wypełnionych dokumentów rekrutacyjnych do Biura Projektu, zlokalizowanego w:

Dział Projektów

Ul. Wojska Polskiego 38/42

60-627 Poznań

Budynek WLD/ III piętro/ pokój 331.2b

Dokumenty

 

Studenci i studentki zainteresowani/ne udziałem w Programie Rozwoju Kompetencji, zobowiązani/ne są do dostarczenia do Biura Projektu wypełnoinych nast. dokumentów:

 

Regulamin udziału w Programie Rozwoju Kompetencji dostępny jest tutaj.