Udostępnianie cyfrowe zasobów polskich czasopism

Udostępnianie cyfrowe zasobów polskich czasopism z nauk przyrodniczych i rolniczych w bazie AGRO

Numer: 
POPC.02.03.01-00-0038/18
Wartość: 
7 442 980,00 zł
Okres realizacji: 
Od 01.08.2018 do 31.07.2021

O projekcie

Celem głównym projektu jest rozbudowa naukowej bazy AGRO poprzez udostępnienie 165 015 sztuk cyfrowych zasobów naukowych w postaci metadanych oraz pełnych tekstów artykułów do dnia 31.07.2021 r.
 
Celami szczegółowymi projektu są:
1. Digitalizacja i udostępnienie 43457 pełnych tekstów artykułów.
2. Utworzenie rekordów poprzez zindeksowanie i dodanie pełnych tekstów (wszystkie metadane mogą być dostępne w wersji OA na innych stronach WWW lub innych bazach),
3. Utworzenie rekordów poprzez zindeksowanie artykułów (utworzenie metadanych).
 
Celami bezpośrednimi projektu są:
1. Zaspokojenie potrzeb grup docelowych, w tym nieograniczonego dostępu do zasobów nauki, digitalizacja, opracowanie i udostępnianie materiałów wcześniej niedostępnych dla użytkowników w formie Open Access i udostępnianie cyfrowe szerokim grupom użytkowników jednocześnie - Liczba utworzonych API: 2szt., Liczba baz danych udostępnionych on-line poprzez API: 1 szt. – do 31.07.2021 r.
2. Zaspokojenie potrzeb Wnioskodawcy w zakresie usprawnienia procesu digitalizacji zasobów nauki i pozyskanie szerszego grona odbiorców - zwiększenie liczby pobrań/odtworzeni zasobów naukowych w bazie AGRO o 86 022 rocznie, licząc od pierwszego roku po zakończeniu realizacji projektu.
3. Popularyzacja nauki polskiej za granicą dzięki tłumaczeniom słów kluczowych w 165 015 rekordach - duża ilość ma teksty angielskie, więc słowa kluczowe również są w tym języku oraz są tłumaczone na ten język.
4. Popularyzacja wiedzy przez dostęp do zbiorów cyfrowych, umożliwienie wykorzystania materiałów dotychczas nieobecnych w projektach edukacyjnych, wzbogacenie dostępu o odpowiednie narzędzia (np. wyszukiwawcze), dające możliwość wykonania operacji bardzo trudnych na klasycznych materiałach – digitalizacja 43 457 szt. zasobów naukowych do dnia 31.07.2021 r.
5. Wsparcie prac naukowo-badawczych. Umożliwienie naukowcom szybkiego, szerokiego i wygodnego dostępu do materiałów źródłowych i publikacji naukowych: liczba udostępnionych zasobów nauki: 165 015 szt. do 31.07.2021 r.
6. Rozmiar zdigitalizowanej informacji sektora publicznego: 0,2 TB7. Rozmiar udostępnionych on-line informacji sektora publicznego: 0,236 TB.
 
Osiągniecie celu będzie możliwe poprzez realizację projektu w następującym kształcie:
Zadanie 1. Zakup sprzętów i  programów, zatrudnienie i przeprowadzenie szkoleń.
Zadanie 2. Prace programistyczne
Zadanie 3. Tworzenie i udostępnianie cyfrowych zasobów nauki.
Zadanie 4. Kontrola jakości produktów.
Zadanie 5. Informacja i promocja.
 
Przeprowadzone analizy wykazały potrzebę realizacji projektu we wskazanym zakresie, na co wskazują m. in.:
1. Potrzeby i problemy zidentyfikowanych grup docelowych, w tym przede wszystkim potrzeba nieograniczonego pod względem czasu i miejsca dostępu do materiałów naukowych, w tym potrzeba dostępu elektronicznego do wybranych czasopism, zwiększenia funkcjonalności bazy na urządzeniach mobilnych, zwiększenia dostępu do bazy dla osób niepełnosprawnych (spełnienie wymogów WCAG 2.0 na określonym poziomie).
2. Potrzeby Wnioskodawcy w zakresie usprawnienia procesu digitalizacji zasobów, rozbudowy bazy danych, zaspokojenia potrzeb użytkowników/odbiorców.
3. Brak występowania wybranych czasopism w wersji elektronicznej, dostępnej w otwartych bazach danych.
4. Cyfryzacja społeczeństwa.
5. Rozwój nauki i przedsiębiorczości. Projekt wpisuje się w realizację celu szczegółowego 4, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa: „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego”. Program ten zawiera podstawowe obszary dla działania 2.3 i uwzględnia udostępnianie zasobów nauki w otwartym systemie i nieodpłatnie. Celem realizacji poddziałania jest zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości ISP, a także zwiększenie możliwości ich ponownego wykorzystania, co jest spójne z dzianiami przewidzianymi w projekcie.
Dofinansowanie projektu: 7 442 980,00 zł, w tym budżet środków europejskich:  6 298 993,97 zł , budżet państwa: 1 143 986,03 zł.