UCZELNIA

 

Dział ds. Funduszy Strukturalnych (obecnie: Dział Projektów) pozyskał dofinansowanie w ramach konkursów organizowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektów wspierających funkcjonowanie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Projekty współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Działania realizowane na rzecz uczelni w ramach projektu: 

Najlepsi z natury! Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

 • Wsparcie informatycznych narzędzi zarządzania zasobami Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w celu doskonalenia jakości kształcenia: 
  • w ramach projektu zakupiony zostanie nowoczesny system ERP w zakresie finansowo-księgowym oraz w zakresie obsługi majątku trwałego, wartości niematerialnych i prawnych. Nowy system jest niezbędny do prawidłowego zarządzania i funkcjonowania uczelnią.
  • zakupiona zostanie również platforma do zarządzania wiedzą i rozwojem naukowym. Platforma umożliwi gromadzenie danych o osiągnięciach naukowych, a także usprawni udostępnianie informacji i danych o szkolnictwie wyższym.
 • Realizacja działań restrukturyzacyjnych w obszarze zarządzania Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu. Działania będą dotyczyły wsparcia w uporządkowaniu struktury organizacyjnej uczelni w celu efektywnego wykorzystania zasobów uczelni oraz zapewnienia skuteczności w sprawnym nadzorowaniu i efektywności realizacji celów strategicznych uczelni oraz rozwoju kompetencji zarządczych kadry kierowniczej i administracyjnej, w szczególności w zakresie zarządzania finansami oraz informacją. W ramach zadanie przewidziane jest:
  • opracowanie i wdrożenie programu restrukturyzacyjny,
  • szkolenia dla kadry zarządzającej i kierowniczej,
  • zakup i wdrożenie narzędzia do budżetowania niezbędnego w procesie zmian restrukturyzacyjnych.

Najlepsi z natury 2.0. Zintegrowany Program Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

 • Wsparcie informatycznych narzędzi zarządzania zasobami UPP w celu doskonalenia jakości kształcenia oraz tworzenie otwartych zasobów edukacyjnych – kontynuacja:
  • zakup kolejnych modułów w ramach systemu ERP;
  • wdrożenie i uruchomienie elektronicznego obiegu dokumentów;
  • rozbudowa sieci LAN/WLAN,
  • zakup systemu USOS,
  • wdrożenie i koordynacja funkcjonowania platformy e-learningowej.
 • Realizacja działań restrukturyzacyjnych w obszarze zarządzania Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu – kontynuacja:
  • audyt dyscyplin naukowych,
  • utworzenie Centrum doskonalenia jakości kształcenia i kompetencji kadr, którego celem będzie przygotowanie polityki oraz ocena pracownicza pod kątem potencjału naukowego jak również wspierania rozwoju pracowników ze środowiska nauki, dydaktyki oraz administracji.