PRK

Program Rozwoju Kompetencji

Weź udział w Programie rozwoju kompetencji studentów realizowanym w ramach projektu Zintegrowany Program Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na rzecz Innowacyjnej Wielkopolski i podnieś swoje kompetencje.

 

  • Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
  • Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych Osi III Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju
  • Okres realizacji projektu: 01.10.2019 – 29.12.2023

Okres realizacji Programu rozwoju kompetencji studentów: 01.01.2021 - 30.09.2023

 

Cel projektu:

Celem głównym projektu jest trwała poprawa jakości i efektywności funkcjonowania Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w aspektach nauczania i zarządzania uczelnią poprzez wdrożenie zintegrowanego programu UPP na rzecz rozwoju regionalnego

Program rozwoju kompenetcji jest realizowany w celu podnoszenia kompetencji studentów.

Ścieżka wsparcia

Program rozwoju kompetencji jest realizowany w postaci bezpłatnych zajęć dodatkowych, mających na celu rozwój kompetencji poszukiwanych na rynku pracy, i obejmować będzie następujące formy wsparcia:

  • warsztaty przedsiębiorczości/ interpersonalne/ analityczne/ komunikacyjne/ informatyczne,
  • kursy/szkolenia zawodowe, kończące się nadaniem uprawnień zawodowych bądź zaświadczeniem o nabytych kompetencjach zawodowych,
  • wizyty studyjne u wybranych pracodawców o profilu działalności powiązanym z kierunkiem studiów,
  • spotkania z pracodawcami/ praktykami.

Wsparcie zostanie obligatoryjnie poprzedzone przeprowadzeniem na wstępie bilansu kompetencji posiadanych przez każdego Uczestnika projektu przeprowadzonego przez doradcę zawodowego, na podstawie którego ustalona zostanie Indywidualna Ścieżka Wsparcia. Udział w projekcie kończy się analogicznym badaniem, pozwalającym określić stan kompetencji po zakończeniu otrzymywania wsparcia w projekcie.

Rekrutacja

Weź udział w projekcie i wypełnij formularz rekrutacyjny

Dokumenty

 

Studenci zakwalifikowani do udziału w Programie Rozwoju Kompetencji, zobowiązani są do dostarczenia do biura projektu Umowy udziału w programie (2 egzemplarze) oraz załączników 1 - 3.
 

Regulamin udziału w Programie Rozwoju Kompetencji (PDF)

Umowa udziału w projekcie (PDF) (WORD) Prosimy o dostarczenie umowy w 2 egzeplarzach oraz zaparafowanie wszystkich jej stron.

Załącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny (PDF)   (WORD)

Załącznik nr 2 - Oświadczenie Uczestnika dot. przetwarzania danych osobowych (PDF)

Załącznik nr 3 - Oświadczenie dotyczące uczestnictwa w projekcie i monitoringu losów absolwentów (PDF)