Studia doktoranckie WMWZ

Osiągnięcie wysokiej jakości i efektywności kształcenia na interdyscyplinarnych studiach doktoranckich WMWZ Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 
Numer: 
POWR.03.02.00-00-I040/16
Wartość: 
1.343.589,60 zł
Okres realizacji: 
Od 01.04.2018 do 31.03.2023

O projekcie

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu w okresie od 01.04.2018 r. do 31.03.2023 realizuje projekt pt. „Osiągnięcie wysokiej jakości i efektywności kształcenia na interdyscyplinarnych studiach doktoranckich WMWZ Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu” nr POWR.03.02.00-00-I040/16. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa „III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju”, działanie 3.2. „Studia doktoranckie”.  

Głównym celem projektu jest osiągnięcie wysokiej jakości i efektywności kształcenia na studiach doktoranckich prowadzonych na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu poprzez zaplanowanie, uruchomienie i zrealizowanie pełnego cyklu interdyscyplinarnego programu studiów doktoranckich o zasięgu międzynarodowym dla 10 doktorantów/ek od 01.04.2018 r. do 31.03.2023 r., tj. 60 miesięcy.  

Oferowane wsparcie

Kształcenie na studiach doktoranckich ma charakter interdyscyplinarny i odbywa się w formie 4-letnich studiów stacjonarnych. Indywidualnie do potrzeb studenta dobierana jest dyscyplina nauczania (biologia lub zootechnika). Studia doktoranckie mają częściowo charakter międzynarodowy, gdyż część zajęć odbywa się w języku angielskim oraz gwarantuje możliwość wyjazdu na międzynarodową Konferencję naukową jak umożliwia zrealizowanie miesięcznego stażu naukowo-badawczego w zagranicznych jednostkach naukowo-badawczych. 

 

Program studiów daje student/k/om możliwość opracowania Indywidualnego Planu Studiów oraz Indywidualnego Programu Badawczego. Dzięki czemu student/ka zyskuje: 

 • czas na prowadzenie prac badawczych oraz analizowanie wyników, 
 • czas na zgłębianie literatury/studiowanie artykułów naukowych,  
 • możliwość konsultacji z opiekunami naukowymi i/lub doradcami z otoczenia społeczno-gospodarczego, 
 • rozwój umiejętności w wielu dziedzinach (interdyscyplinarny charakter studiów), poprzez realizację tutoriali indywidualnych jak i kursów metod badawczych, 
 • możliwość zaprezentowania swoich wyników badań na międzynarodowej konferencji poza granicami kraju,  
 • możliwość współpracy z zagraniczną jednostką naukowo-badawczą, 
 • możliwość doskonalenia języka angielskiego, 

 

W trakcie realizacji studiów doktoranci zyskują możliwość: 

 • Uczestnictwa w kursach badawczych oraz tutorialach, 
 • Uczestnictwa w przedmiotach fakultatywnych, 
 • Odbycia miesięcznego zagranicznego stażu zawodowego w renomowanym ośrodku naukowym lub badawczo-rozwojowym, 
 • Otrzymania dodatkowego stypendium motywacyjnego, 
 • Otrzymania finansowania uczestnictwa w krajowych i zagranicznych wyjazdach/ kursach/ konferencjach naukowych.  

Rekrutacja

Studia doktoranckie rozpoczynają się w roku akademickim 2018/2019 i powinny zakończyć do grudnia 2022 roku poprzez zdanie egzaminów kończących studia oraz obronę rozprawy doktorskiej. 

W pierwszym etapie rekrutacji kandydat/ka dostarcza dokumenty (zgodnie z Regulaminem), które podlegają weryfikacji i ocenie punktowej dokonywanej przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną.  

 

Wydziałowa komisja rekrutacyjna podejmuję decyzję o przyjęciu kandydata na studia doktoranckie. 

 

Po zakończeniu weryfikacji dokumentów odbywają się rozmowy kwalifikacyjne stanowiące kolejny etap rekrutacji na studia utworzone w ramach projektu „Osiągnięcie wysokiej jakości i efektywności kształcenia na interdyscyplinarnych studiach doktoranckich WMWZ Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu”. Kandydat/ka musi także uzyskać pozytywną ocenę z egzaminu z języka angielskiego bądź przedstawić certyfikat poświadczający znajomość tego języka. 

Aby zostać przyjętym/ą na studia doktoranckie należy: ukończyć studia II stopnia z średnią ocen minimum 3,5, zdobyć nie mniej niż 5 punktów z rozmowy kwalifikacyjnej, zdać egzamin z języka angielskiego na ocenę minimum 3,0 oraz uzyskać co najmniej 50% punktów podczas rekrutacji. O kolejności przyjęć na studia decyduje ilość uzyskanych punktów. 

Życzymy powodzenia i zapraszamy. 

Dokumenty

STAŻE NAUKOWE

 • Regulamin rozliczania wyjazdów zagranicznych doktorantów/doktorantek realizowanych na studiach doktoranckich (PDF)
 • Wniosek o wyjazd zagraniczny (WORD)
 • Lista obecności na staż zagraniczny (WORD)
 • Program stażu zagranicznego (WORD)
 • Sprawozdanie ze stażu zagranicznego (WORD)

KONFERENCJE ZAGRANICZNE

 • Regulamin rozliczania wyjazdów zagranicznych doktorantów/doktorantek realizowanych na studiach doktoranckich (PDF)
 • Wniosek o wyjazd zagraniczny (WORD)
 • Wniosek o wyjazd na konferencję (WORD)
 • Potwierdzenie + Sprawozdanie z uczestnictwa w konferencji (WORD)

WYJAZDY KRAJOWE

 • Regulamin rozliczania wyjazdów doktorantów/doktorantek realizowanych na studiach doktoranckich (PDF)
 • Umowa o zwrot kosztów podróży 
 • Wniosek o zwrot kosztów podróży (WORD)
 • Wniosek o zwrot kosztów dojazdu komunikacją zbiorową (WORD)
 • Wniosek o zwrot kosztów dojazdu samochodem (WORD)

TUTORIALE INDYWIDUALNE

 • Instrukcja wypełniania miesięcznej karty pracy oraz oświadczenia (PDF)
 • Miesięczna karta pracy (WORD)
 • Oświadczenie personelu
  • semestr zimowy w roku akademickim 2020/2021 (WORD)
  • semestr letni w roku akademickim 2020/2021 (WORD)

Harmonogram wsparcia

HW: 

REALIZACJA PRZEDMIOTÓW FAKULTATYWNYCH

 • w roku akademickim 2019/2020 semestr zimowy (PDF)
 • w roku akademickim 2019/2020 semestr letni (PDF)

Kontakt

Kontakt: 

BIURO PROJEKTU: 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

budynek Wydziału Leśnego i Technologii Drewna p. 330 i 331 (III piętro)

ul. Wojska Polskiego 38/42

60-637 Poznań

 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY:

Koordynator projektu - Maria Rajczak

e-mail: maria.rajczak@up.poznan.pl

tel.: (61) 846 6569

 

Samodzielny referent - Martyna Soczka

e-mail: martyna.soczka@up.poznan.pl

tel.: (61) 846 6572