Najlepsi z natury

Najlepsi z natury! Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 
 
Numer: 
POWR.03.05.00-00-Z228/17
Wartość: 
12.371.308,38 zł
Okres realizacji: 
Od 01.10.2018 do 30.09.2022

O projekcie

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu w terminie 01.10.2018 - 30.09.2022 r. realizuje projekt: „Najlepsi z natury! Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu” nr POWR.03.05.00-00-Z228/17. Projekt finansowany jest z funduszy unijnych przyznanych w konkursie organizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020. 

Głównym celem projektu jest trwała poprawa jakości i efektywności funkcjonowania Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w aspektach nauczania i zarządzania uczelnią poprzez wdrożenie kompleksowego programu rozwoju.

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące działania:

 • Opracowanie i uruchomienie nowych międzynarodowych programów kształcenia w językach obcych. Planowane jest utworzenie 7 kierunków studiów:
  • Biotechnology,
  • Agri-food Economics and trade,
  • Geo-information Science and Earth Observation,
  • Wood Science,
  • Human Nutrition and Dietetics,
  • Lesnoje Chozjajstwo,
  • Horticulture.

Do realizacji ww. kierunków włączeni zostaną również wykładowcy z zagranicy posiadający osiągnięcia w pracy naukowej i zawodowej.

 • Dostosowanie programów kształcenia na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach do potrzeb społeczno - gospodarczych dla potrzeb Wielkopolski i kraju. Projektem objętym zostaną 3 kierunki studiów: Biologia, Weterynaria i Zootechnika. 
 • Program Rozwoju Kompetencji dla studentów studiów magisterskich. Udział w projekcie wesprze nabycie kompetencji analitycznych, zarządcze, komunikacyjnych, informatycznych i językowych.
 • Wsparcie Świadczenia wysokiej jakości usług przez Biuro Karier w rozpoczęciu aktywności zawodowej poprzez poradnictwo zawodowe.
 • Uruchomienie studiów doktoranckich na Wydziale Ekonomiczno – Społecznym.
 • Podniesienie kompetencji dydaktycznych kadry uczelni poprzez krajowe i zagraniczne staże dydaktyczne o profilu akademickim lub praktyczny, a także szkolenia z umiejętności dydaktycznych, prezentacji, językowych oraz zarządzania informacją.
 • Podniesienie kompetencji zarządczych kadry kierowniczej i administracyjnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
 • Wsparcie informatycznych narzędzi zarządzania zasobami Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w celu doskonalenia jakości kształcenia.
 • Realizacja działań restrukturyzacyjnych w obszarze zarządzania Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu.

Oferowane wsparcie

BIURO KARIER - WSPARCIE DLA STUDENTÓW

Jeśli jesteś studentem ostatnich lat studiów weź udział w spotkaniu z doradcą zawodowym w celu omówienia swojej kariery zawodowej i rozwiąż problemy zawodowe! Liczba miejsc jest ograniczona. W projekcie będzie mogło wziąć udział 410 studentów. Decyduje kolejność zgłoszeń. Wypełnij formularz zgłoszeniowy i zapisz się już dziś.

Oferta dla studentów:

 • jednego z IV ostatnich semestrów studiów licencjackich/inżynierskich,
 • I-IV semestru studiów magisterskich (3/4 semestralnych),
 • VIII-XI semestru jednolitych studiów magisterskich.

Czas trwania: 01.10.2019 – 30.09.2022

 

SZKOLENIA

 

Chcesz podnieść swoje kompetencje zawodowe zgodne z kierunkiem studiów? Usprawnić posługiwanie się językiem obcym? A może poznać zagranicznego pracodawcę? Zapraszamy do udziału w projekcie w którym zrealizujesz wszystkie te cele!

Czas trwania: 01.10.2020 – 30.09.2022

Oferowane szkolenia:

 • Warsztaty językowe (angielski, rosyjski, niemiecki, francuski) – 40 h
 • „Kurs pracy na drzewach” – 40 h
 • „Doradztwo w stosowaniu środków ochrony roślin” – 24 h
 • „Doradca rolny” – 40 h
 • „Praktyczne prowadzenie księgowości w oparciu o system Symfonia, Optima” – 42 h
 • „Dobra praktyka laboratoryjna” – 8 h
 • „Kurs korekcji racic” – 24 h
 • „Kurs inseminacyjny” – 24 h
 • „Mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych” – 48 h
 • „Pełnomocnik ds. zarządzania jakością wg normy PN ISO 9001” – 24 h
 • „Audytor energetyczny” – 24 h
 • „Szkolenie przygotowujące do zdobycia uprawnień energetycznych” – 24 h
 • Obsługa oprogramowania AutoCAD 2D/3D/Modelowanie 3D – 40 h
 • „Kurs florystyczny”– 40 h
 • „Projektowanie i montaż systemów nawadniania w terenach zieleni” – 20 h
 • „Analiza GIS w kształtowaniu i ochronie krajobrazu oraz planowaniu przestrzennym” – 10 h

 

WSPARCIE DLA KADRY DYDAKTYCZNEJ

Projekt skierowany jest do minimum 148 osób, które są zaliczane do kadry akademickiej uczelni (nauczyciele akademiccy w rozumieniu ustawy o szkolnictwie wyższym). Zdobyte przez kadrę kompetencje w ramach szkoleń muszą zostać wykorzystane podczas prowadzonych zajęć ze studentami/kami przez co najmniej jeden semestr po zakończeniu udziału w projekcie.

Czas trwania: 01.10.2019 – 30.09.2022

Niebawem rozpocznie się rekrutacja.

 

Oferowane szkolenia:

 1. Obowiązkowe:
 1. Indywidualne szkolenie kompetencji dydaktycznych – 4 h
 2. Indywidualne szkolenie metodyczne – 4 h
 1. Do wyboru:
  1. Umiejętności dydaktyczne/prezentacyjne (minimum 1 szkolenie):
   • „Kurs innowacyjnych kompetencji dydaktycznych” – 48 h
   • „Wystąpienia publiczne, retoryka, erystyka prowadzenie dyskusji i debat nowoczesna dydaktyka” – 16 h
   • „Nowoczesne graficzne formy notowania, prezentowania i przekazywania informacji oraz tworzenia przekazu pisemnego” -16 h
   • „Zastosowanie myślenia projektowego (Design thinking) w dydaktyce” – 32 h
   • „Nauczanie metodą rozwiązywania problemów (problem-based learning)” – 32 h
   • „Grywalizacja” – 24 h
   • „Szkoła tutorów” – 64 h
   • „Obsługa programów do prezentacji multimedialnych” – 18 h
   • „Tworzenie i komponowanie infografik i slajdów” – 14 h
  2. Umiejętności informatyczne / zarzadzania informacją (minimum 1 szkolenie):
   • „Blended learning: tworzenie treści” – 16 h
   • „Wykorzystanie mediów społecznościowych w procesie dydaktycznym” – 6 h
   • „Statystyka dla nie statystyków” – 16 h
   • „Statystyczna analiza danych” – 88 h
   • „Prognozowanie na podstawie danych statystycznych” – 80 h
   • „Środowisko R” – 21 h
   • „AutoCAD z uprawnieniami egzaminatora” – 64 h
   • „Podstawy programowania w MATLAB” – 21 h
   • „Obsługa oprogramowania Revit MEP” – 21 h

Dodatkowo każdy uczestnik projektu będzie mógł wziąć udział w krajowym i/lub zagranicznym stażu dydaktycznym oraz kursie językowym (j. angielski, j. niemiecki, j. rosyjski).

 

WSPARCIE DLA KADRY KIEROWNICZEJ I ADMINISTRACYJNE

Oferowane szkolenia:

 • „Podniesienie kompetencji zarządczych pracowników UPP w obszarze obsługi klienta oraz radzenia sobie z trudnymi sytuacjami” -  16 h
 • „Decyzje administracyjne w sprawach studenckich, w tym przepisy KPA” – 16 h
 • „Odpowiedzialność dyscyplinarna” – 16 h
 • „Student z niepełnosprawnością” – 8 h
 • „Uczelnia wobec zaburzeń  psychicznych” – 8 h
 •  „Przyznawanie stypendiów” – 8 h
 • „Studenci zagraniczni  na uczelni” – 16 h
 • „Administracyjna obsługa doktorantów” – 16 h
 • „Instrukcja kancelaryjna” – 8 h
 • „Stosowanie Kodeksu postępowania adm. w działalności uczelni” – 16 h
 • „Krajowe i zagraniczne podróże służbowe” – 8 h
 • „Ochrona danych osobowych” – 8 h
 • „Prawo autorskie" – 16 h
 • „Nowelizacja ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym” – 32 h
 • „Sprawozdawczość w systemie POL-on, zmiana zakresu danych” – 8 h
 • „Studia podyplomowe - wymagania prawne” – 8h
 • „Zamówienia publiczne, w tym dialog techniczny, klauzule społeczne” – 16 h
 • „Przewody doktorskie w świetle nowych regulacji” – 16 h
 • „Zasady sporządzania i wydawania dyplomów ukończenia studiów i suplementów” – 8 h
 • „Umowa o wspólnej opiece naukowej nad przewodem doktorskim co-tutelle" – 8 h
 • „Procedura nadawania st. nauk. doktora, doktora hab. i tytułu nauk.(zmiany w przepisach)" – 16 h
 • „Kalkulacja kosztów kształcenia na uczelni” – 8 h
 • „Zasady przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom” – 8 h
 • „Dyscyplina finansów publicznych” - - 16 h
 • „Zarządzanie obsługą nowoczesnych aplikacji do komunikacji i promocji” – 8 h
 • „Wykorzystanie bezpłatnych narzędzi do usprawniania pracy” – 8 h
 • „Strategiczne zarządzanie uczelnią w świetle zmian w szkolnictwie wyższym” – 16 h
 • „Delegowanie zadań, uprawnień i odpowiedzialności w świetle zmian w szkolnictwie wyższym” – 16 h
 • „Wzmocnienie autorytetu kierownika zespołu w świetle zmian w szkolnictwie wyższym” – 16 h
 • „Kurs językowy: Obsługa klienta w j. angielskim” – 192 h
 • „Warsztaty podnoszące kompetencje w zakresie opracowania projektów B+R” – 96 h
 • „Szkolenie z zakresu wdrożenia nowych rozwiązań informatycznych podnoszących jakość zarządzania UPP” -  360 h
 • „Szkolenie z zakresu wdrożenia i zarządzania specjalną platformą informatyczną umożliwiającą zarządzanie wiedzą i rozwojem potencjału naukowego” – 23 h

Rekrutacja

Studenci/tki zainteresowane spotkaniem z doradcą zawodowym mogą zgłaszać się poprzez poniższy formularz (Biuro Karier). Szczegółowy opis wsparcia znajduje się w zakładce "Szkolenia"

Formularz rekrutacyjny

 

Nauczyciele akademiccy zaintreresowani uczestnictwem w szkoleniach, wyjazdach zagranicznych w ramach zadania "Podniesienie kompetencji dydaktycznych kadry uczelni" mogą zgłaszać się poprzez poniższy formularz

Formularz rekrutacyjny

Dokumenty

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie chcące zapoznać się z dokumentacją rekrutacyjną prosimy o kontakt mailowy, telefoniczny lub osobisty z biurem projektu. Dane kontaktowe znajdują się w zakładce "kontakt". 

Harmonogram wsparcia

HW: 

Strona w budowie

FAQ

FAQ: 

Kontakt

Kontakt: 

BIURO PROJEKTU:

 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Budynek Technologii Drewna III piętro p. 331331.2a331.2b331.2c
ul. Wojska Polskiego 38/42
60-637 Poznań

 

Tel: 61 846 6168 / 6770 / 6565 / 6575
email: zintegrowany@up.poznan.pl

 

ZESPÓŁ PROJEKOWY: 

 • Kierownik projektu: Katarzyna Trzeciak 
 • Koordynator zadania: Katarzyna Paczkowska
 • Koordynator projektu: Maria Rajczak
 • Specjalista ds. projektu: Paulina Pawlak
 • Koordynator zadania: Daria Pawelska
 • Referent ds. szkoleń: Aleksandra Łozowska
 • Koordynator projektu: Agnieszka Zielińska
 • Samodzielny referent: Ilona Langowska