O Projekcie

 
Prowadzisz zajęcia ze studentami? Zapraszamy do wzięcia udział w projekcie Najlepsi z natury! Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, w ramach zadania 6Podniesienie kompetencji dydaktycznych kadr uczelni”.  Dzięki niemu zdobędziesz cenne umiejętności w celu podniesienia jakości nauczania!
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych).
 
Mając na uwadze sytuację epidemiczną w kraju wszystkie formy wsparcia zostaną zrealizowane w sposób pozwalający na zachowanie bezpieczeństwa. Część szkoleń oraz indywidualne spotkania z career coachem będą możliwe do przeprowadzenia w sposób zdalny. Uczestnictwo w takiej formie nie wymaga specjalistycznej wiedzy na temat korzystania z danej aplikacji.
 
Cel projektu:
Podniesienie kompetencji dydaktycznych przez 148 n-li akademickich dzięki udziałowi we wsparciu grupowym (szkolenia) i indywidualnym (staże, szkolenia metodyczne i dydaktyczne).
 
Planowane efekty projektu:
Aktywny udział w projekcie przyczyni się do rozwinięcia innowacyjnych umiejętności dydaktycznych, umiejętności informatycznych, umiejętności zarzadzania informacją oraz umiejętności językowych kadry dydaktycznej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz zwiększenie umiejętności nauczycieli akademickich w zakresie efektywnego przekazywania wiedzy, komunikacji ze studentami zagranicznymi czy innowacyjnych technik prowadzenia zajęć dydaktycznych.
 
Wartość projektu:
Całkowita wartość Projektu: 12 371 305,84 zł
Koszty bezpośrednie zadania, w ramach którego oferowane jest wsparcie: 1 750 414,97 zł
 
Okres realizacji:
Czas realizacji projektu przewidziany został na okres: 1 październik 2018 r. - 30 września 2022 r.
 
 
 Dowiedz się więcej! PRZEWODNIK PO PROGRAMIE oraz OPIS SZKOLEŃ
 

Ścieżka wsparcia

Projekt zakłada udział Uczestników/czek Programu w atrakcyjnych formach wsparcia grupowego oraz indywidualnego. Uczestnicy/czki Programu są zobowiązani do aktywnego udziału w każdej zaplanowanej formie z ścieżki wsparcia w programie.
 
Zaplanowane wsparcie ma na celu zwiększenie kompetencji oraz umiejętności dydaktycznych nauczycieli akademickich. Ścieżka wsparcia w programie została zaplanowana w sposób zapewniający indywidualne dopasowanie do każdego Uczestnika/czki Programu.
 
 ŚCIEŻKI WSPARCIA  W PROGRAMIE
 
Każde z planowych szkoleń jest dostępne w każdej ze Ścieżek Wsparcia.
Niezależnie od wyboru Ścieżki Wsparcia I, II lub III można wziąć udział w każdym szkoleniu.
Lektoraty oraz staże nie są obligatoryjnym elementem udziału w programie, lecz możliwością wyboru aktywności w ramach oferowanego wsparcia.

 

 

SZKOLENIA

Każde z planowych szkoleń jest dostępne w każdej ze Ścieżek Wsparcia.
Niezależnie od wyboru Ścieżki Wsparcia I, II lub III można wziąć udział w każdym szkoleniu.
Lektoraty oraz staże nie są obligatoryjnym elementem udziału w programie, lecz możliwością wyboru aktywności w ramach oferowanego wsparcia.

 

Innowacyjne Umiejętnosci Dydaktyczne
 1. Wystąpienia publiczne, retoryka, erystyka, prowadzenie dyskusji i debat - nowoczesna dydaktyka (16h)
 2. Nowoczesne graficzne formy notowania, prezentowania i przekazywania informacji oraz tworzenia przekazu pisemnego (16h)
 3. Zastosowanie myślenia projektowego - Design Thinking w dydaktyce (32h)
 4. Nauczanie metodą rozwiązywania problemów - Problem Based Learning (32h)
 5. Grywalizacja - innowacja w edukacji (24h)
 6. Szkoła Tutorów (64h)
 7. Akademickie i praktyczne staże zagraniczne (7-14-21-28 dni)
 8. Praktyczne staże krajowe (7-14-21-28 dni)
Umiejętności Prezentacyjne
 1. Obsługa programów do prezentacji multimedialnych - PowerPoint, Prezi, Emaze (18h)
 2. Tworzenie i komponowanie infografik i slajdów (14h)
Umiejętności Zarządzania Informacją
 1. Blended Learning - tworzenie treści do materiałów dydaktycznych w formule e-learning (16h)
 2. Wykorzystywanie mediów społecznościowych w procesie dydaktycznym (6h)
 3. Statystyka dla niestatystyków (16h)
 4. Statystyczna analiza danych (88h)
 5. Prognozowanie (80h)
Umiejętności Informatyczne
 1. Środowisko R - zastosowanie w praktyce (21h)
 2. AutoCAD (64h)
 3. MATLAB (21h)
 4. RevitMEP (21h)
Prowadzenie Dydaktyki w Języku Obcym
 1. Język angielski (240h i 360h)
 2. Język niemiecki (360h)
 3. Język rosyjski (360h)
 4. Cykl szkoleń metodycznych dla lektorów języka angielskiego i niemieckiego (średnio 24h szkoleniowe)
Kurs Innowacyjnych Kompetencji Dydaktycznych
Szkolenie obowiązkowe dostępne tylko dla uczestników/czek Ścieżki II
kurs nie wlicza się do liczby wybranych szkoleń w ramach nabycia kompetencji
 
Kurs obejmuje 48h szkoleniowych realizowanych w trzech 2-dniowych zjazdach. Kurs stacjonarny, wszystkie zajęcia będą odbywać się na terenie campusu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
 
Program szkolenia obejmuje m.in.
a) Nowoczesne metody pracy ze studentami i techniki pracy grupowej
b) Techniki skutecznej komunikacji ze studentami w procesie dydaktycznym
c) Kreatywność w dydaktyce
d) Andragogikę

 

Rekrutacja

Kto może wziąć udział w programie?
Projekt skierowany jest do minimum 148 osób, które stanowią kadrę dydaktyczną uczelni, tj. są nauczycielami akademickimi w rozumieniu ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r.,  prowadzącymi zajęcia dydaktyczne.
 
Rekrutacja oraz terminy składania dokumentów:
Rekrutacja została przewidziana w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020. Chęć udziału w projekcie należy zgłosić tylko poprzez wypełnienie formularza rekrutacyjnego.
 • wypełnienie formularza rekrutacyjnego: 27.04.2020 r. - 31.05.2020 r.
 • weryfikacja formalna zgłoszeń: do 03.06.2020 r.
 • ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych, rezerwowych i nieprzyjętych03.06.2020 r.
 • dostarczanie wymaganych dokumentów: 04.06.2020 r. - 19.06.2020 r.
 • ogłoszenie ostatecznej listy Uczestników/czek Programu: 22.06.2020 r.

 

 
 

Harmonogram wsparcia

Dokumenty

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie, zobowiązane są do dostarczenie do biura projektu załączników 1-4.
Prosimy o dostarczenie umowy w 2 egzeplarzach oraz zaparafowanie wszystkich jej stron. 
 

Regulamin udziału w programie wsparcia dla kadry dydaktycznej

(PDF)

Załącznik nr 1 - Umowa udziału w programie 

(PDF)   (WORD)

Załącznik nr 2 - Formularz rekrtuacyjny
 

Załącznik nr 3 - Oświadczenie Uczestnika/czki Projektu

(PDF) 

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o dyspozycyjności

(PDF) 

Przewodnik po projekcie

(PDF)

FAQ

1. Kto może być Uczestnikiem Programu?

Uczestnikiem/czką Programu może zostać tylko i wyłącznie osoba stanowiąca kadrę dydaktyczną Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, zgodnie z ustawą prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018r., (Dz.U.2018 poz. 1668), która prowadzi zajęcia dydaktyczne.

2. Co oznacza dzień rozpoczęcia udziału w Projekcie?

Na potrzeby procesu rekrutacyjnego oraz zachowania równego oceniania złożonych zgłoszeń dzień rozpoczęcia udziału w projekcie = dzień ogłoszenia listy rankingowej, na której znalazło się nazwisko kandydata.

3. W jakim terminie projekt został zaplanowany?

Okres trwania projektu został zaplanowany w terminie: 01.10.2018 r. - 30.09.2022 r.

4. Jakie formy wsparcia przewidziano w Projekcie?

Projekt zakłada udział Uczestników/czek Programu w kompleksowym wsparciu mającym na celu podniesienie ich kompetencji dydaktycznych.
Uczestnik/czka Programu ma możliwość odbycia indywidualnych spotkań z Career Coachem, uczestnictwa w specjalistycznych szkoleniach, krajowych oraz zagranicznych stażach, a także podniesienia swoich umiejętności językowych.

5. W jaki sposób przebiega rekrutacja?

Rekrutacja została przewidziana w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020. Chęć udziału w projekcie należy zgłosić poprzez wypełnienie formularza rekrutacyjnego.
Wszystkie aktualne terminy i kolejność postępowania rekrutacyjnego można odnaleźć na stronie internetowej projektu.

6. W jaki sposób aplikować do Projektu?

Istnieją dwie możliwości wypełnienia i dostarczenia formularza rekrutacyjnego:
• on-line zamieszczonego na stronie internetowej Projektu
• w formie papierowej do Biura Projektu.

7. Jakie dokumenty muszę złożyć, by zostać Uczestnikiem Projektu?

W zależności od etapu rekrutacji:
a) rekrutacja:
• formularz rekrutacyjny (on-line zamieszczony na stronie internetowej Projektu) lub papierowej, jeżeli nie ma innej możliwości;
b) zakwalifikowanie do projektu
• podpisana umowa udziału w projekcie (załącznik nr 1 do regulaminu) x 2 egzemplarze,
• formularz rekrutacyjny (załącznik nr 2 do regulaminu),
• podpisane oświadczenie Uczestnika Projektu w sprawie RODO (załącznik nr 3 do regulaminu),
• podpisane oświadczenie o dyspozycyjności (załącznik nr 4 do regulaminu).

8. Co oznacza 1h szkolenia?

Pojęcie 1 godziny w Projekcie posiada dwa znaczenia:
• w przypadku szkoleń grupowych (kurs innowacyjnych kompetencji dydaktycznych, innowacyjne umiejętności dydaktyczne, umiejętności informatyczne i zarzadzania wiedzą, prowadzenie dydaktyki w języku obcym) 1h oznacza jedną godzinę szkoleniową, czyli 45 minut
• w przypadku indywidualnych form wsparcia (wstępny i końcowy bilans kompetencji, indywidualne szkolenie kompetencji dydaktycznych oraz indywidualne szkolenie metodyczne) 1h oznacza jedną godzinę zegarową czy 60 minut.

9. Czym jest edycja szkolenia?

Edycja szkolenia oznacza jego krotność występowania w Projekcie.
Dla przykładu szkolenie pn. "Grywalizacja – innowacja w edukacji" posiada 2 edycje. Oznacza to, że w ciągu całego okresu trwania programu zaplanowano dwukrotne przeprowadzenie tego kursu, ale dla dwóch różnych grup Uczestników/czek Programu.

10. Jak liczne są grupy szkoleniowe?

Średnia liczba Uczestników/czek jednego szkolenia waha się między 10 a 15 osób, dla lektoratów średnia liczba uczestników to 3-8 osób w zależności od języka obcego. Liczebność grupy uzależniona jest od zainteresowania danym szkoleniem.