O Projekcie

Prowadzisz zajęcia ze studentami?

Zapraszamy do wzięcia udział w programie PKD - programie Podnoszenia Kompetencji Dydaktycznych Kadry Uczelni!
Dzięki niemu zdobędziesz cenne umiejętności w celu podniesienia jakości nauczania!
 
Program jest realizowany w ramach projektów
Najlepsi z natury! Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu”  oraz
"Zintegrowany Program Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na rzecz Innowacyjnej Wielkopolski"
 
Projeky są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych).
 
Mając na uwadze sytuację epidemiczną w kraju wszystkie formy wsparcia zostaną zrealizowane w sposób pozwalający na zachowanie bezpieczeństwa. Część szkoleń oraz indywidualne spotkania z career coachem będą możliwe do przeprowadzenia w sposób zdalny. Uczestnictwo w takiej formie nie wymaga specjalistycznej wiedzy na temat korzystania z danej aplikacji.
 
Cel projektu:
Podniesienie kompetencji dydaktycznych przez nauczycieli akademickich dzięki udziałowi we wsparciu grupowym (szkolenia) i indywidualnym (staże, szkolenia metodyczne i dydaktyczne).
 
Planowane efekty projektu:
Aktywny udział w projekcie przyczyni się do rozwinięcia innowacyjnych umiejętności dydaktycznych, umiejętności informatycznych, umiejętności zarzadzania informacją oraz umiejętności językowych kadry dydaktycznej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz zwiększenie umiejętności nauczycieli akademickich w zakresie efektywnego przekazywania wiedzy, komunikacji ze studentami zagranicznymi czy innowacyjnych technik prowadzenia zajęć dydaktycznych.
 
Okres realizacji:
Czas realizacji projektu przewidziany został na okres od 1 października 2018 r. do 30 września 2023 r.
 
 
 Dowiedz się więcej! PRZEWODNIK PO PROGRAMIE oraz SPIS SZKOLEŃ

Ścieżka wsparcia

Projekt zakłada udział Uczestników/czek Programu w atrakcyjnych formach wsparcia grupowego oraz indywidualnego. Uczestnicy/czki Programu są zobowiązani do aktywnego udziału w każdej zaplanowanej formie z ścieżki wsparcia w programie.
 
Zaplanowane wsparcie ma na celu zwiększenie kompetencji oraz umiejętności dydaktycznych nauczycieli akademickich. Ścieżka wsparcia w programie została zaplanowana w sposób zapewniający indywidualne dopasowanie do każdego Uczestnika/czki Programu.
 
 ŚCIEŻKI WSPARCIA  W PROGRAMIE
 
Każde z planowych szkoleń jest dostępne w każdej ze Ścieżek Wsparcia.
Niezależnie od wyboru Ścieżki Wsparcia można wziąć udział w każdym szkoleniu.
Staże nie są obligatoryjnym elementem udziału w programie, lecz możliwością wyboru aktywności w ramach oferowanego wsparcia.
Limit miejsc udziału w Ścieżce I został wyczerpany podczas pierwszej edycji rekrutacji.
 
 
Rysunek poniżej: Osoby wybierające Ścieżkę II będą mogły niezależnie wziąć udział we Wstępnym Bilansie Kompetencji oraz Kursie Innowacyjnych Kompetencji Dydaktycznych. Bieżąca reaizacja programu nie ma wpływu na udział nowo zrekrutowanych osób. Każda nowa osoba będzie mogła miała możliwość przejścia całego zaplanowanego cyklu.
 

 

SZKOLENIA

Każde z planowych szkoleń jest dostępne w każdej ze Ścieżek Wsparcia.
Niezależnie od wyboru Ścieżki Wsparcia I, II lub III można wziąć udział w każdym szkoleniu.
Lektoraty oraz staże nie są obligatoryjnym elementem udziału w programie, lecz możliwością wyboru aktywności w ramach oferowanego wsparcia.

 

Innowacyjne Umiejętnosci Dydaktyczne
 1. Warsztaty dotyczące efektywnej pracy w grupie, rozwiązywania konfliktowych sytuacji, opanowania agresji, rozwiązywania problemów bez przemocy (16h) REGIO
 2. Wystąpienia publiczne, retoryka, erystyka, prowadzenie dyskusji i debat - nowoczesna dydaktyka (16h) ZPU + REGIO
 3. Nowoczesne graficzne formy notowania, prezentowania i przekazywania informacji oraz tworzenia przekazu pisemnego (16h) ZPU + REGIO
 4. Zastosowanie myślenia projektowego - Design Thinking w dydaktyce (32h) ZPU
 5. Nauczanie metodą rozwiązywania problemów - Problem Based Learning (32h) ZPU
 6. Grywalizacja - innowacja w edukacji (24h) ZPU
 7. Szkoła Tutorów (64h) ZPU
 8. Akademickie i praktyczne staże zagraniczne (7-14-21-28 dni) ZPU + REGIO
 9. Praktyczne staże krajowe (7-14-21-28 dni) ZPU + REGIO
Umiejętności Prezentacyjne
 1. Obsługa programów do prezentacji multimedialnych - PowerPoint, Prezi, Emaze (18h) ZPU
 2. Tworzenie i komponowanie infografik i slajdów (14h) ZPU + REGIO
Umiejętności Zarządzania Informacją
 1. Blended Learning - tworzenie treści do materiałów dydaktycznych w formule e-learning (12h) ZPU + REGIO
 2. Wykorzystywanie mediów społecznościowych w procesie dydaktycznym (6h) ZPU
 3. Statystyka dla niestatystyków (16h) ZPU + REGIO
 4. Statistica - kurs podstawowy (16h) REGIO
 5. Statystyczna analiza danych (88h) ZPU + REGIO
 6. Prognozowanie (80h) ZPU + REGIO
 7. Analizy wielowymiarowe (16h) REGIO
 8. Prognozowanie i analiza szeregów czasowych (16h) REGIO
 9. Regresja logistyczna w badaniach (16h) REGIO
 10. Zastosowanie statystyki w badaniach rolniczych - metody podstawowe (16h) REGIO
 11. Excel - kurs zaawansowany (16h) REGIO
Umiejętności Informatyczne
 1. Środowisko R - zastosowanie w praktyce (21h) ZPU + REGIO
 2. AutoCAD (64h) ZPU
 3. MATLAB (21h) ZPU
 4. RevitMEP (21h) ZPU
Prowadzenie Dydaktyki w Języku Obcym
Zapisy zakończone. Grupy zostały utworzone podczas pierwszej rekrutacji do projektu.
 1. Język angielski (240h i 360h) ZPU
 2. Język niemiecki (360h) ZPU
 3. Język rosyjski (360h) ZPU
 4. Cykl szkoleń metodycznych dla lektorów języka angielskiego i niemieckiego (średnio 24h szkoleniowe) ZPU
Kurs Innowacyjnych Kompetencji Dydaktycznych
Szkolenie obowiązkowe dostępne tylko dla uczestników/czek Ścieżki II
kurs nie wlicza się do liczby wybranych szkoleń w ramach nabycia kompetencji
 
Kurs obejmuje 48h szkoleniowych realizowanych w trzech 2-dniowych zjazdach. Kurs stacjonarny, wszystkie zajęcia będą odbywać się na terenie campusu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
 
Program szkolenia obejmuje m.in.
a) Nowoczesne metody pracy ze studentami i techniki pracy grupowej
b) Techniki skutecznej komunikacji ze studentami w procesie dydaktycznym
c) Kreatywność w dydaktyce
d) Andragogikę

 

Rekrutacja

Kto może wziąć udział w programie?
Projekt skierowany jest do osób, które stanowią kadrę dydaktyczną uczelni, tj. są nauczycielami akademickimi w rozumieniu ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r., prowadzącymi zajęcia dydaktyczne.
 
Rekrutacja oraz terminy składania dokumentów:
Chęć udziału w projekcie należy zgłosić tylko poprzez wypełnienie formularza rekrutacyjnego.

 

 

Harmonogram wsparcia

wsparcie w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z228/17
 
wsparcie w ramach projektów POWR.03.05.00-00-Z228/17 oraz POWR.03.05.00-00-ZR42/18
 
wsparcie w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z228/17
 
wsparcie w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z228/17

Dokumenty

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie, zobowiązane są do dostarczenie do biura projektu załączników 1-4.
Prosimy o dostarczenie umowy w 3 egzeplarzach oraz zaparafowanie wszystkich jej stron. 
 
Regulamin udziału w programie wsparcia dla kadry dydaktycznej - AKTUALIZACJA
 
(PDF)
 
Załącznik nr 1 - Umowa udziału w programie 
 
(PDF)   (WORD)
 
Załącznik nr 2 - Formularz rekrtuacyjny
 
(PDF)   (WORD)
 
Załącznik nr 3 - Oświadczenie Uczestnika/czki Projektu
 
(PDF)   (WORD)
 
Załącznik nr 4 - Oświadczenie o dyspozycyjności
 
(PDF)   (WORD)
 
Przewodnik po projekcie
 
(PDF)

Najważniejsze informacje

1. Kto może być Uczestnikiem Programu?

Uczestnikiem/czką Programu może zostać tylko i wyłącznie osoba stanowiąca kadrę dydaktyczną Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, zgodnie z ustawą prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018r., (Dz.U.2018 poz. 1668), która prowadzi zajęcia dydaktyczne.

2. Co oznacza dzień rozpoczęcia udziału w Projekcie?

Na potrzeby procesu rekrutacyjnego oraz zachowania równego oceniania złożonych zgłoszeń dzień rozpoczęcia udziału w projekcie = dzień ogłoszenia listy rankingowej, na której znalazło się nazwisko kandydata.

3. W jakim terminie projekt został zaplanowany?

Okres trwania projektu został zaplanowany w terminie: 01.10.2018 r. - 30.09.2023 r.

4. Jakie formy wsparcia przewidziano w Projekcie?

Projekt zakłada udział Uczestników/czek Programu w kompleksowym wsparciu mającym na celu podniesienie ich kompetencji dydaktycznych. Uczestnik/czka Programu ma możliwość odbycia indywidualnych spotkań z Career Coachem, uczestnictwa w specjalistycznych szkoleniac, a także krajowych oraz zagranicznych stażach.

5. W jaki sposób przebiega rekrutacja?

Pierwsza edycja rekrutacji została przeprowadzona w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020. Rekrutacja uzupełniająca została zaplanowana na semestr letni roku akademickiego 2020/2021. Chęć udziału w projekcie należy zgłosić poprzez wypełnienie formularza rekrutacyjnego. Wszystkie aktualne terminy i kolejność postępowania rekrutacyjnego można odnaleźć na stronie internetowej projektu w zakładce rekrutacja.

6. W jaki sposób aplikować do Projektu?

Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się tylko poprzez wypełnienie formularza rekrutacyjnego: on-line zamieszczonego na stronie internetowej Projektu.

7. Jakie dokumenty muszę złożyć, by zostać Uczestnikiem/czką Projektu?

W zależności od etapu rekrutacji: a) rekrutacja: • formularz rekrutacyjny (on-line zamieszczony na stronie internetowej Projektu) lub papierowej, jeżeli nie ma innej możliwości; b) zakwalifikowanie do projektu • podpisana umowa udziału w projekcie (załącznik nr 1 do regulaminu) x 3 egzemplarze, • formularz rekrutacyjny (załącznik nr 2 do regulaminu), • podpisane oświadczenie Uczestnika Projektu w sprawie RODO (załącznik nr 3 do regulaminu), • podpisane oświadczenie o dyspozycyjności (załącznik nr 4 do regulaminu).

8. Co oznacza 1h szkolenia?

Pojęcie 1 godziny w Projekcie posiada dwa znaczenia: • w przypadku szkoleń grupowych (kurs innowacyjnych kompetencji dydaktycznych, innowacyjne umiejętności dydaktyczne, umiejętności informatyczne i zarzadzania wiedzą, prowadzenie dydaktyki w języku obcym) 1h oznacza jedną godzinę szkoleniową, czyli 45 minut • w przypadku indywidualnych form wsparcia (wstępny i końcowy bilans kompetencji, indywidualne szkolenie kompetencji dydaktycznych oraz indywidualne szkolenie metodyczne) 1h oznacza jedną godzinę zegarową czy 60 minut.

9. Czym jest edycja szkolenia?

Edycja szkolenia oznacza jego krotność występowania w Projekcie. Dla przykładu szkolenie pn. "Grywalizacja – innowacja w edukacji" posiada 2 edycje. Oznacza to, że w ciągu całego okresu trwania programu zaplanowano dwukrotne przeprowadzenie tego kursu, ale dla dwóch różnych grup Uczestników/czek Programu.

10. Jak liczne są grupy szkoleniowe?

Średnia liczba Uczestników/czek jednego szkolenia waha się między 10 a 15 osób. Liczebność grupy uzależniona jest od zainteresowania danym szkoleniem.