GOSPOSTRATEG V - konkurs ogłoszony przez NCBR

Szkolenie dla: 
Termin szkolenia: 
08.01.2021

Konkurs ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

„Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” - GOSPOSTRATEG V

 

CEL PROGRAMU:  wzrost wykorzystania w perspektywie do 2028 r. rezultatów badań społeczno-ekonomicznych w kształtowaniu krajowych i regionalnych polityk rozwojowych. Konkurs w ramach programu ma na celu wybór wykonawców tzw. projektów zamawianych i obejmuje trzy zagadnienia badawcze, zgłoszone przez Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

 ZAŁOŻENIA KONKURSU: Trzy zakresy tematyczne:

  • Analiza skali wykluczenia komunikacyjnego na obszarze Polski wraz z rekomendacjami zmian legislacyjnych w kontekście publicznego transportu zbiorowego;
  • Opracowanie systemu jakościowej i ilościowej analizy składu gatunkowego produktów rybnych metodami genetyki molekularnej i spektroskopowymi spełniającymi wymogi prawa Unii Europejskiej;
  • Krajowy agregator danych o cyfrowym dziedzictwie kulturowym.

Projekt może dotyczyć wyłącznie jednego zagadnienia badawczego

Dofinansowanie można przeznaczyć na realizację badań podstawowych, badań przemysłowych, prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych.

Projekt musi obejmować przynajmniej prace przedwdrożeniowe.

 

DLA KOGO : konsorcjów naukowych składających się z max. 5 podmiotów. Wnioskodawca może złożyć w konkursie tylko jeden wniosek dla danego projektu.

DOFINANSOWANIE:  maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych dla projektu dotyczącego zagadnienia badawczego nr 2 wynosi 12 mln PLN. 

Poziom dofinansowania na realizację prac w projekcie wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych dla jednostek naukowych realizujących projekty w ramach swojej działalności niegospodarczej.

CO MOŻNA SFINANSOWAĆ: w ramach kosztów bezpośrednich: wynagrodzenia osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu, koszty podwykonawstwa, koszty zakupu/ wytworzenia aparatury, odpisy amortyzacyjne lub odpłatne korzystanie z aparatury, koszty materiałów, środków eksploatacyjnych  ponoszone bezpośrednio w związku z realizacją merytorycznego celu projektu. Koszty pośrednie (ryczałt) w wysokości 25%.

WKŁAD WŁASNY: nie jest wymagany.

CZAS REALIZACJI:  maksymalnie 36 miesięcy. Wyjątkowo za zgodą NCBR nie może być dłuższy niż 60 miesięcy.

FORMA ZŁOŻENIA WNIOSKU: wyłącznie w systemie informatycznym LSI.

TERMIN NABORU WNIOSKÓW: 5 lutego – 5 kwietnia 2021 r. (do godziny 16:00).

 

WAŻNE: Projekt może dotyczyć wyłącznie jednego zagadnienia badawczego

 

Osoby zainteresowane udziałem w konkursie, serdecznie zapraszamy do kontaktu z:

Joanną Jankowską
61 846 65 73
e-mail: joanna.jankowska@up.poznan.pl
Budynek WLD, pok. 331.2D

 

Dokumentacja konkursowa GOSPOSTRATEG V