"Budownictwo efektywne energetycznie i procesowo" - postępowanie NCBR o udzielenie zamówienia na usługi badawczo-rozwojowe

Szkolenie dla: 
Termin szkolenia: 
Od 13.01.2021 do 08.02.2021

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło postępowanie nr 84/20/PU/P79 o udzielenie zamówienia na usługi badawczo-rozwojowe w ramach Przedsięwzięcia: „Budownictwo efektywne energetycznie i procesowo”.

 

CEL PRZEDSIĘWZIĘCIA: Opracowanie innowacyjnych technologii 2D (prefabrykowanej) i 3D (modułowej) w konstrukcji budynku jednorodzinnego i wielorodzinnego o możliwie najlepszym, optymalnie zerowym lub pozytywnym bilansie rocznym zużycia energii, przy zastosowaniu instalacji wspomagających. 

 

ZAŁOŻENIA PRZEDSIĘWZIĘCIA: Przedsięwzięcie jest realizowane w oparciu o tryb Zamówienia Przedkomercyjnego (opis w Załączniku nr 1 do niniejszego komunikatu). Realizacja Przedsięwzięcia obejmuje działania badawczo-rozwojowe, które obarczone są ryzykiem niepowodzenia, i które jest dzielone pomiędzy NCBR a Uczestników Przedsięwzięcia.

 

CAŁKOWITY BUDŻET: 37 500 000 zł brutto.

 

DLA KOGO: Przedsięwzięcie jest adresowane do podmiotów mających pomysł, wymagany potencjał i wolę opracowania technologii w zakresie budownictwa mieszkaniowego, spełniającej co najmniej Wymagania Obligatoryjne wskazane w Załączniku nr 1 do Regulaminu. Posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa-strony Porozumienia Światowej Organizacji Handlu w sprawie zamówień rządowych lub innej umowy międzynarodowej dotyczącej zamówień rządowych, których stroną jest Polska lub Unia Europejska.

 

Jeden podmiot (rozumiany jako osoba fizyczna, jednostka organizacyjna albo osoba prawna) może złożyć nie więcej niż jeden Wniosek, niezależnie od tego czy składa Wniosek samodzielnie czy łącznie z innym podmiotem/innymi podmiotami. W przypadku Wniosku złożonego przez kilka podmiotów, są oni traktowani jako jeden Wnioskodawca, co oznacza m.in., że mogą sumować swój potencjał na potrzeby Wymagań Przedsięwzięcia i odpowiadają solidarnie względem NCBR, zarówno na etapie Postępowania jak i wykonania Umowy.

 

WYNAGRODZENIE: Uczestnicy Przedsięwzięcia wykonują usługi i świadczenia za wynagrodzeniem, które obejmuje również wynagrodzenie za udzielenie licencji na korzystanie z rozwiązania 

w ograniczonym zakresie przez NCBR, z zastrzeżeniem tzw. Wariantu B. Szczegóły dotyczące Wariantu B, a także wysokości wynagrodzenia znajdują się w załączniku nr 1 do niniejszego komunikatu.

 

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA: Podmiotem praw własności intelektualnej do wyników prac B+R jest uczestnik Przedsięwzięcia. Z zastrzeżeniem możliwości zastosowania opisanego w załączniku Wariantu B.

 

TERMIN REALIZACJI: część badawczo-rozwojowa jest ograniczona do końca roku 2023, z uwzględnieniem szczegółowego Harmonogramu Przedsięwzięcia (Załącznik nr 1 do niniejszego komunikatu).

 

FORMA ZŁOŻENIA WNIOSKU: Wniosek należy złożyć w formie elektronicznej tj. na nośniku elektronicznym w zamkniętej kopercie lub w formie pisemnej zgodnie z zapisami zawartymi w regulaminie (link poniżej).

 

TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU: 8.02.2021

 

Osoby zainteresowane udziałem w postępowaniu, serdecznie zapraszamy do kontaktu z:

Joanną Jankowską

61 846 65 73

e-mail: joanna.jankowska@up.poznan.pl

Budynek WLD, pok. 331.2D

 

Dokumentacja Przedsięwzięcia "Budownictwo efektywne energetycznie i procesowo"