O Programie

 

Program jest realizowany w ramach trzech projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój:
 • „Najlepsi z natury! Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu”,
 • „Najlepsi z natury 2.0. Zintegrowany Programu Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu”,
 • „Zintegrowany Program Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na rzecz Innowacyjnej Wielkopolski”.
 
Cel Programu:
Program obejmuje cykl szkoleń, których celem jest podniesienie kompetencji zarządczych pracowników kadry administracyjnej i zarządczej UPP. Realizacja ww. projektów przyczyni się do trwałej poprawy jakości i efektywności funkcjonowania Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w zakresie nauczania i zarządzania uczelnią.
 
Dowiedz się więcej!
 
Mając na uwadze sytuację epidemiczną w kraju wszystkie formy wsparcia zostaną zrealizowane w sposób pozwalający na zachowanie bezpieczeństwa. Część szkoleń będzie możliwa do przeprowadzenia w sposób zdalny. Uczestnictwo w takiej formie nie wymaga specjalistycznej wiedzy na temat korzystania z danej aplikacji.

Ścieżka wsparcia

Program obejmuje cykl szkoleń, których celem jest podniesienie kompetencji pracowników/czek w takich obszarach tematycznych jak:

 • obsługa klienta i radzenie sobie z trudnymi sytuacjami,
 • podstawy prawne działalności uczelni wyższej,
 • postępowanie administracyjne w uczelni wyższej,
 • profesjonalna obsługa studentów i doktorantów,
 • finanse uczelni wyższej,
 • zamówienia publiczne,
 • strategiczne zarządzanie uczelnią w świetle zmian w szkolnictwie wyższym,
 • rozwój kompetencji menedżerskich i zarządzanie zmianą,
 • wykorzystanie bezpłatnych narzędzie do usprawniania pracy,
 • narzędzia promocji i komunikacji,
 • zarządzanie bezpieczeństwem informatycznym.

 

Uczestnik/czka Programu wybiera minimum dwa szkolenia, z których jedno stanowi obowiązkowo „Obsługa klienta i radzenie sobie z trudnymi sytuacjami". Drugie szkolenie jest wybierane dowolnie z listy dostępnych w Programie.

Maksymalna liczba szkoleń nie została określona. Udział w każdym kolejnym szkoleniu to indywidualny wybór uczestnika/czki.

 

Szczegółowy opis wszystkich szkoleń dostępny jest TUTAJ.

Rekrutacja

Kto może wziąć udział w Programie? 
Program skierowany jest do pracowników oraz pracowniczek kadry administracyjnej i/lub zarządczej, których staż pracy w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu wynosi minimum 1 rok. 

 

Rekrutacja oraz terminy składania dokumentów:
Chęć udziału w Programie należy zgłosić poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Formularz jest dostępny TUTAJ.

LISTA OSÓB PRZYJĘTYCH DO PROGRAMU (TUTAJ)

 • wypełnienie on-line formularza zgłoszeniowego: 13.08.2020 r. - 16.09.2020 r. 
 • weryfikacja formalna zgłoszeń: do 18.09.2020 r. 
 • ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych, rezerwowych i nieprzyjętych: 21.09.2020 r. 
 • dostarczanie dokumentów rekrutacyjnych: 21.09.2020 r. - 25.09.2020 r. 

 

 

Harmonogram wsparcia

wsparcie w ramach projektów POWR.03.05.00-00-Z228/17, POWR.03.05.00-00-Z210/18 oraz POWR.03.05.00-00-ZR42/18
 
wsparcie w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z228/17

 

Dokumenty

Osoby zakwalifikowane do udziału w Programie, zobowiązane są do dostarczenia do Biura Projektu niezbędnych dokumentów: umowy udziału w programie, załączników nr 1 - 3 oraz formularza oddelegowania i oświadczenia o dyspozycyjności. Biuro Projektu znajduje się w budynku WLD, p. 331, piętro III.

DOKUMENTY:

Regulamin udziału w Programie rozwoju kadry administracyjnej i zarządczej 

(PDF)

Załącznik nr 1 - deklaracja udziału w programie (3 egzemplarze)

(PDF)

Załącznik nr 2 - Formularz rekrutacyjny (3 egzemplarze)

(PDF) (WORD)

Załącznik nr 3 - Oświadczenie Uczestnika/czki Projektu (3 egzemplarze)

(PDF)

Umowa udziału w projekcie (2 egzemplarze - prosimy o zaparafowanie wszystkich jej stron)

(PDF) (WORD)

Oświadczenie o dyspozycyjności

(PDF)

Formularz oddelegowania

(PDF) (WORD)

 

Zachęcamy do zapoznania się z Przewodnikiem po Programie

(PDF)

 

 

Najważniejsze informacje

1. Kto może być uczestnikiem/czką Programu?

Uczestnikiem/czką Programu może być pracownik/czka kadry administracyjnej i/lub kierowniczej, którego/rej staż pracy w UPP wynosi co najmniej 1 rok, przy czym: a) kadra kierownicza to osoby pełniące funkcje organów jednoosobowych Uczelni i/lub wchodzące w skład organów kolegialnych Uczelni, jak również pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi, zarządzający wyodrębnionymi w ramach Uczelni jednostkami organizacyjnymi, np. dziekan, rektor, kanclerz, zastępca kanclerza, kwestor, kierownicy jednostek, kierownicy katedr. b) kadra administracyjna to pracownicy/czki obsługi finansowej i organizacyjnej, np. pracownicy/czki Kwestury, Działu Gospodarczego i Zaopatrzenia, Działu Osobowego, Działu Finansowego, Działu Zamówień Publicznych, dziekanatów, katedr na poszczególnych wydziałach uczelni. Przedstawiamy wykaz jednostek UPP, których pracownicy oraz pracowniczki kwalifikują się do udziału w szkoleniach. Są to w szczególności: • Dział Księgowości, • Dział Finansowy, • Dział Płac i Stypendiów, • Dział Ewidencji Środków Materialnych, • Kancelaria Ogólna, • Archiwum Uczelniane, • Ośrodek Informatyki, • Dział Gospodarczy i Zaopatrzenia, • Administracja Domów Studenckich, • Administracja Zakładów Doświadczalnych, • Dział Zamówień Publicznych, • Dział Aparatury Naukowo-Badawczej, • Sekcja ds. Gospodarowania Nieruchomościami, • Dział Techniczny, • Dział Inwentaryzacji, • Biuro Rektora, • Dział Prawodawstwa Wewnętrznego, • Inspektorat BHP i Ochrony Pożarowej, • Dział Marketingu i Komunikacji, • Dział Osobowy i Spraw Socjalnych, • Dział Rozwoju Uczelni, • Dział Nauki, • Sekcja Współpracy Międzynarodowej, • Dział Projektów, • Centrum Innowacji i Transferu Technologii, • Zakład Graficzny, • Dział Studiów i Spraw Studenckich, • Centrum Kształcenia Ustawicznego, • Centrum Wsparcia i Rozwoju, • Centrum E-learningu, • Biblioteka i Centrum Informacji Naukowej, • Wydawnictwo UPP, • Centrum Kultury Studenckiej, • Studium Języków Obcych, • Centrum Kultury Fizycznej, • Pracownicy administracyjni w poszczególnych katedrach wydziałów UPP, • Dziekanaty, • Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej.

2. Jakie formy wsparcia przewidziano w projekcie?

Program obejmuje bezpłatne szkolenia, których celem jest podniesienie kompetencji zarządczych pracowników i pracowniczek UPP. Ich realizacja przyczyni się do zwiększenia zdolności do efektywnego, skutecznego i etycznego zarządzania zakresem pracy wykonywanym na określonym stanowisku.

3. Kiedy można wybrać konkretne szkolenia?

Lista zaplanowanych szkoleń jest dostępna pod adresem: https://bit.ly/2Emz77a . Rekrutacja na pierwsze szkolenia odbędzie się już w II połowie września, po ogłoszeniu listy osób przyjętych do Programu. Wszelkie aktualności oraz informacje na temat przyjmowania zgłoszeń na poszczególne szkolenia będą zamieszczane na naszej stronie internetowej.

4. Kiedy odbędą się pierwsze szkolenia?

Pierwsze szkolenia odbędą się na przełomie września i października 2020. Dokładny termin zostanie podany co najmniej 14 dni przed pierwszym spotkaniem szkoleniowym.

5. W jakie dni i w jakich godzinach będą prowadzone zajęcia? Czy również w weekendy?

Szkolenia będą odbywać się najczęściej w dni robocze, w godz. 8:00 – 15:00. Zajęcia w weekendy odbędą się wyłącznie na prośbę danej grupy szkoleniowej, w przypadku braku możliwości realizacji szkolenia w dni robocze.

6. Czy szkolenia będą odbywać się na terenie UPP?

Szkolenia będą odbywać się na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu (w miarę dostępności sal). W przypadku braku takiej możliwości – na terenie Poznania. Wyjątkiem jest szkolenie „Obsługa klienta i radzenie sobie z trudnymi sytuacjami”, które będzie realizowane w dwóch wariantach: albo na terenie uczelni albo w zamiejscowym ośrodku szkoleniowym położonym do 50 km od Poznania. Mając na uwadze dynamicznie zmieniającą się sytuację epidemiczną, zapewniamy, że wszystkie szkolenia zostaną zorganizowane w sposób pozwalający na zachowanie zasad bezpieczeństwa. O wszelkich zmianach dotyczących trybu realizacji szkoleń będziemy informować uczestników/czki na bieżąco.

7. Czy są szkolenia obowiązkowe?

Uczestnik/czka wybiera minimum dwa szkolenia, z których jedno stanowi obowiązkowo „Obsługa klienta i radzenie sobie z trudnymi sytuacjami", natomiast drugie szkolenie jest wybierane dowolnie z listy szkoleń dostępnych w Programie. Zatem jedynym szkoleniem obowiązkowym dla wszystkich uczestników/czek Programu jest „Obsługa klienta i radzenie sobie z trudnymi sytuacjami”.

8. Jak liczne są grupy szkoleniowe?

Średnia liczba uczestników/czek jednego szkolenia waha się między 12 a 16 osób, natomiast dla kursu językowego to ok. 4-8 osób. Liczebność grupy uzależniona jest od zainteresowania danym szkoleniem.

9. Czy istnieje limit liczby szkoleń, w których można wziąć udział?

Nie. Uczestnicy/czki Programu wezmą udział w minimum 2 szkoleniach. Natomiast maksymalna liczba szkoleń nie została określona. Udział w każdym kolejnym szkoleniu to indywidualny wybór uczestnika/czki. W konkretnym szkoleniu powinni/ny wziąć udział uczestnicy/czki, których zakres wykonywanych czynności jest zbieżny z tematyką szkolenia.

10. W jaki sposób aplikować do Programu?

Zgłoszenia do projektu przyjmowane są online za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem: https://bit.ly/324sjU2 .

11. W jaki sposób przebiega rekrutacja?

Rekrutacja ma charakter dwuetapowy. Najpierw przyjmowane są zgłoszenia do Programu za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego pod adresem: https://bit.ly/324sjU2 . Po upływie terminu nadsyłania zgłoszeń, zostanie opublikowana lista osób przyjętych. Następnie do Biura Projektu należy dostarczyć wypełnione dokumenty rekrutacyjne.

12. Jakie dokumenty muszę złożyć, by zostać uczestnikiem/czką Programu?

Osoby przyjęte do Programu (znajdujące się na liście rankingowej), zobowiązane są do dostarczenia do Biura Projektu załączników nr 1-5.
Prosimy o dostarczenie:

 • załącznik nr 1 - umowa w 2 egzemplarzach (prosimy o zaparafowanie wszystkich jej stron)
 • załącznik nr 2 - formularz rekrutacyjny
 • załącznik nr 3 - oświadczenie Uczestnika/czki Projektu
 • załącznik nr 4 - oświadczenie o dyspozycyjności
 • załącznik nr 5 - formularz oddelegowania

Wszystkie wyżej wymienione dokumenty znajdują się na stronie internetowej Programu - "O Programie", zakładka "Dokumenty" (adres: https://bit.ly/3hg4cbt ).