Studia Podyplomowe

Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

Agrotronika »   
Świadectwa i audyty energetyczne » 
Nowoczesne technologie w produkcji roślinnej 
Ochrona różnorodności biologicznej i zarządzanie środowiskiem 
Gospodarka odpadami organicznymi

Wydział Leśny

Bezpieczeństwo i higiena pracy w leśnictwie »
Edukacja przyrodniczo-leśna 
»
Gospodarka finansowa w Lasach Państwowych »
Gospodarka łowiecka i ochrona zwierzyny » 
Hodowla lasu I »
Hodowla lasu II »
Podstawy gospodarki leśnej »
Problemy współczesnego siedliskoznawstwa leśnego »
Technika, inżynieria i ochrona przeciwpożarowa w leśnictwie » 
Urządzanie lasu »
Zarządzanie przedsiębiorstwem w leśnictwie i ochronie przyrody »

Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

Doskonalenie bydła mlecznego w dobie selekcji genomowej »
Studia podyplomowe z zakresu Konwencji Waszyngtońskiej CITES »
 

Wydział Technologii Drewna

Bezpieczeństwo pożarowe budynków i konstrukcji drewnianych »
Drewno i tworzywa drewopochodne w budownictwie »
Komputerowo zintegrowane projektowanie i wytwarzanie mebli »

Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

Hortiterapia »

Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu

Dietetyka i planowanie żywienia»
Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem żywności »

Wydział Ekonomiczno-Społeczny

Działalność rolnicza w warunkach wspólnej polityki rolnej Unii Europejskiej »
Integracja europejska – działalność rolnicza i obszary wiejskie »

Ubezpieczenia i likwidacja szkód w rolnictwie»

Niestacjonarne studium przygotowania pedagogicznego »

 

 

 Informator - Studia Podyplomowe 2017-2018