Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility RODO | Centrum Kształcenia Ustawicznego

RODO

Informacja na temat przetwarzania Pani / Pana danych osobowych
Informuję, że: 
1)    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu z siedzibą przy ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, zwany dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych / danych wrażliwych,
2)    Inspektorem Ochrony Danych u Administratora jest:
mgr inż. Tomasz Napierała 
e-mail: tomasz.napierala@up.poznan.pl
telefon: 506 396 357 
3)    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań powierzonych Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i mogą być udostępniane innym odbiorcom - firmom świadczącym usługi informatyczne oraz ochrony mienia u Administratora. W szczególności firmie wdrażającej system informatyczny do zarządzania Uczelnią:
KALASOFT Sp. z o.o.
ul. Władysława Nehringa 3
60-247 Poznań
4)    Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest wyrażona zgoda lub czynności związane z zawarciem umowy.
5)    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacji, zawarcia umowy, realizacji kursów/ szkoleń/ warsztatów. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji ww. celu. 
6)    Posiada Pani/Pan prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, 
- przenoszenia danych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego,
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
7)    Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
8)    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Archiwum Uczelniane.

fb-CKU.png  fb-UMP.png  fb-PUTW.png