O CKU

Centrum Kształcenia Ustawicznego powstało na mocy Zarządzenia Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 7 kwietnia 2010 roku.

Zadaniem Centrum jest promowanie i organizowanie usług edukacyjnych służących aktualizacji wiedzy absolwentów wyższych uczelni oraz dokształcanie i podnoszenie kwalifikacji obywateli w obszarze gospodarki żywnościowej i rozwoju obszarów wiejskich, kształtowania i ochrony środowiska, różnorodności biologicznej oraz wysoko wydajnych biotechnologii, promowanie i organizowanie usług edukacyjnych, skierowanych do młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych jako potencjalnych kandydatów na studia.

Zadania Centrum realizowane są w ramach:

  • szkoleń, kursów i studiów podyplomowych,

  • olimpiad i konkursów,

  • interdyscyplinarnych zespołów doradczych i eksperckich,

  • współpracy z producentami, kadrą zarządzającą i nadzorującą gospodarkę związaną z obszarami badań i kształceniem prowadzonym w Uczelni,

  • udostępniania obiektów i bazy doświadczalnej dla podnoszenia zainteresowań przyrodniczych oraz edukacji dzieci i młodzieży,

  • programów innowacyjnych.