Kursy uzupełniające kwalifikacje

Kursy uzupełniające kwalifikacje obejmujące kompetencje inżynierskie

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu organizuje kursy uzupełniające kwalifikacje obejmujące kompetencje inżynierskie dla kandydatów na studia II stopnia kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego magister inżynier.
     
Kursy prowadzone są na wydziale, z przeznaczeniem dla kandydatów na poszczególne kierunki studiów prowadzone na tym wydziale, przy czym wydział może prowadzić wspólny kurs dla kandydatów na kierunki pokrewne.
     
Kursy będą prowadzone dla kandydatów na studia II stopnia, na kierunki:

 •     Biotechnologia,
 •     Ekoenergetyka,
 •     Informatyka stosowana,
 •     Inżynieria rolnicza,
 •     Ochrona środowiska,
 •     Projektowanie mebli,
 •     Rolnictwo,
 •     Technologia drewna,
 •     Technologia żywności i żywienie człowieka,
 •     Zootechnika.

Na kurs mogą zostać przyjęci kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem zawodowym licencjata, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich – z tytułem zawodowym magistra.

Wysokość odpłatności za kurs wynosi 200zł. Uczestnik zobowiązany jest do wniesienia opłaty dopiero po podpisaniu umowy, na indywidualny numer rachunku bankowego, przypisany Uczestnikowi w Wirtualnym Dziekanacie.
     
Kandydat, ubiegający się o przyjęcie na kurs, zobowiązany jest zarejestrować się w systemie rekrutacyjnym Uniwersytetu.

Rejestracja elektroniczna odbędzie się w dniach od 2 do 21 września 2020r.

 

Kandydat, który zarejestrował się na kurs uzupełniający kwalifikacje obejmujące kompetencje inżynierskie zobowiązany jest do złożenia niżej wymienionych dokumentów:

 1. kserokopii dyplomu ukończenia studiów (wykonane kserokopie dokumentów muszą być czytelne; zgodność kopii z oryginałem będzie potwierdzana w Uczelni, w dniu składania dokumentów, należy mieć ze sobą oryginał),
 2. potwierdzenia wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85zł
 3. ankiety osobowej kandydata – formularz wydrukowany ze swojego rekrutacyjnego konta kandydata, z działu: "Dane kandydata" – prosimy uważnie i bezbłędnie wypełnić wszystkie pola. Jeśli nie można wydrukować ankiety - proszę zamieścić zdjęcie.

Termin przyjmowania dokumentów:

poniedziałek 28 września 2020r. w godzinach: 9.00- 12.00

wtorek 29 września 2020r. w godzinach: 9.00-14.00

Miejsce składania dokumentów:

sala 158, I piętro

Collegium Maximum, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań,

 

Informacje dodatkowe:

Do budynku UPP mogą wejść osoby składające dokumenty związane z przyjęciem na kurs jeśli są zdrowe, bez oznak podejrzenia infekcji/zakażeń SARS-CoV-2.

Osoby te powinny posiadać własny długopis.

Czekając na wejście do pomieszczenia, w którym działa Komisja, interesanci powinni zachować odstęp minimum 1,5 m pomiędzy sobą.

DO CZŁONKÓW KOMISJI MOŻE PODEJŚĆ WYŁĄCZNIE OSOBA Z OSŁONIĘTYMI USTAMI I NOSEM (MASECZKA JEDNORAZOWA LUB WIELOKROTNEGO UŻYTKU, PRZYŁBICA).

Przed podejściem do Komisji należy zdezynfekować ręce lub założyć rękawiczki.

Bezpośrednio po załatwieniu sprawy, należy wyjść z budynku UPP najkrótszą drogą.

 

Przesłanie dokumentów pocztą

W przypadku przesłania dokumentów pocztą ze względu na konieczność podpisana umowy przez Uczestnika kursu, a także potwierdzenia przez pracownika Uczelni kopii dyplomu ukończenia studiów, prosimy o kontakt (cku@up.poznan.pl) przed terminem składania dokumentów.