Kursy uzupełniające kwalifikacje

Kursy uzupełniające kwalifikacje obejmujące kompetencje inżynierskie

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu organizuje kursy uzupełniające kwalifikacje obejmujące kompetencje inżynierskie dla kandydatów na studia II stopnia kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego magister inżynier.
     
Kursy prowadzone są na wydziale, z przeznaczeniem dla kandydatów na poszczególne kierunki studiów prowadzone na tym wydziale, przy czym wydział może prowadzić wspólny kurs dla kandydatów na kierunki pokrewne.
     
Kursy będą prowadzone dla kandydatów na studia II stopnia, na kierunki:
 

 •     Biotechnologia,
 •     Ekoenergetyka,
 •     Informatyka stosowana,
 •     Inżynieria rolnicza,
 •     Ochrona środowiska,
 •     Projektowanie mebli,
 •     Rolnictwo,
 •     Technologia drewna,
 •     Technologia żywności i żywienie człowieka,
 •     Zootechnika.

Na kurs mogą zostać przyjęci kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem zawodowym licencjata, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich – z tytułem zawodowym magistra.

Wysokość odpłatności za kurs wynosi 200zł. Uczestnik zobowiązany jest do wniesienia opłaty dopiero po podpisaniu umowy, na indywidualny numer rachunku bankowego, przypisany Uczestnikowi w Wirtualnym Dziekanacie.
     
Kandydat, ubiegający się o przyjęcie na kurs, zobowiązany jest zarejestrować się w systemie rekrutacyjnym Uniwersytetu.

 

Rejestracja elektroniczna odbędzie się w dniach od 2 do 21 września 2020r.

 

Kandydat zostanie poinformowany o przyjęciu na kurs i o terminie oraz miejscu składania dokumentów.

Kandydat, który zarejestrował się na kurs uzupełniający kwalifikacje obejmujące kompetencje inżynierskie zobowiązany jest do złożenia niżej wymienionych dokumentów:

 

 1. kserokopii dyplomu ukończenia studiów (wykonane kserokopie dokumentów muszą być czytelne; zgodność kopii z oryginałem będzie potwierdzana w Uczelni, w dniu składania dokumentów, należy mieć ze sobą oryginał),
 2. potwierdzenia wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85zł
 3. ankiety osobowej kandydata – formularz wydrukowany ze swojego rekrutacyjnego konta kandydata, z działu: "Dane kandydata" – prosimy uważnie i bezbłędnie wypełnić wszystkie pola.

 

 

Terminy przyjmowania dokumentów zostaną podane we wrześniu.

 

Miejsce:
Centrum Kształcenia Ustawicznego
Collegium Maximum, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, p. 113, I piętro

 

Ostateczne uruchomienie kursu będzie uzależnione od sytuacji, która będzie panowała w związku z rozwojem stanu epidemii.