Kursy uzupełniające kwalifikacje

Kursy uzupełniające kwalifikacje obejmujące kompetencje inżynierskie

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu organizuje kursy uzupełniające kwalifikacje obejmujące kompetencje inżynierskie dla kandydatów na studia II stopnia kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego magister inżynier.
     
Kursy prowadzone są na wydziale, z przeznaczeniem dla kandydatów na poszczególne kierunki studiów prowadzone na tym wydziale, przy czym wydział może prowadzić wspólny kurs dla kandydatów na kierunki pokrewne.

Kursy przeprowadzane są w semestrze zimowym, a kursant dołącza do istniejącej grupy studentów* na wyszczególnione w wykazie przedmioty.

W roku akademickim 2022/2023 kursy będą prowadzone dla kandydatów na studia II stopnia, na kierunki:

 • Biotechnologia,
 • Ekoenergetyka,
 • Informatyka stosowana,
 • Inżynieria rolnicza,
 • Ochrona środowiska,
 • Ogrodnictwo,
 • Projektowanie mebli,
 • Rolnictwo,
 • Technologia drewna,
 • Technologia żywności i żywienie człowieka,
 • Zootechnika.

Warunkiem uruchomienia kursu na kierunek Technologia żywności i żywienie człowieka jest zrekrutowanie minimalnej liczby uczestników.

Na kurs mogą zostać przyjęci kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem zawodowym licencjata, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich – z tytułem zawodowym magistra.

Kandydat, ubiegający się o przyjęcie na kurs, zobowiązany jest zarejestrować się w systemie rekrutacyjnym Uniwersytetu. 

Rejestracja elektroniczna będzie prowadzona od 30 sierpnia do 21 września 2022 r.

Wysokość odpłatności za kurs wynosi 200zł. Uczestnik zobowiązany jest do wniesienia opłaty dopiero po podpisaniu umowy, na indywidualny numer rachunku bankowego, przypisany Uczestnikowi w Wirtualnym Dziekanacie. 

 

Kandydat zostanie poinformowany o przyjęciu na kurs i o terminie oraz miejscu składania dokumentów.

Kandydat, który zarejestrował się na kurs zobowiązany jest do złożenia niżej wymienionych dokumentów:

 1. kserokopii dyplomu ukończenia studiów (wykonane kserokopie dokumentów muszą być czytelne; zgodność kopii z oryginałem będzie potwierdzana w Uczelni, w dniu składania dokumentów, należy mieć ze sobą oryginał),

 2. potwierdzenia wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85zł

 3. ankiety osobowej kandydata – formularz wydrukowany ze swojego rekrutacyjnego konta kandydata, z działu: "Dane kandydata" – prosimy uważnie i bezbłędnie wypełnić wszystkie pola. Jeśli nie można wydrukować ankiety - proszę zamieścić zdjęcie.

   

Przyjmowanie dokumentów:

Ostatni tydzień września 2022r. Konkretny termin zostanie podany.

W przypadku przesłania dokumentów pocztą, ze względu na konieczność podpisana umowy przez Uczestnika kursu, a także potwierdzenia przez pracownika uczelni kopii dyplomu ukończenia studiów, prosimy o kontakt: cku@up.poznan.pl.

 

Ostateczne uruchomienie kursu będzie uzależnione od sytuacji, która będzie panowała w związku z rozwojem stanu epidemii.

Jednostką prowadzącą rekrutację i koordynującą kursy w ramach Uniwersytetu jest Centrum Kształcenia Ustawicznego.

 

* wyjątek - kurs na kierunek Technologia żywności i żywienie człowieka. Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy: cku@up.poznan.pl

 

fb-CKU.png  fb-UMP.png  fb-PUTW.png