Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Kursy uzupełniające kwalifikacje | Centrum Kształcenia Ustawicznego

Kursy uzupełniające kwalifikacje

Kursy uzupełniające kwalifikacje obejmujące kompetencje inżynierskie

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu organizuje kursy uzupełniające kwalifikacje obejmujące kompetencje inżynierskie dla kandydatów na studia II stopnia kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego magister inżynier.
     
Kursy prowadzone są na wydziale, z przeznaczeniem dla kandydatów na poszczególne kierunki studiów prowadzone na tym wydziale, przy czym wydział może prowadzić wspólny kurs dla kandydatów na kierunki pokrewne.

Kursy przeprowadzane są w semestrze zimowym, a kursant dołącza do istniejącej grupy studentów* na wyszczególnione w wykazie przedmioty.

W roku akademickim 2023/2024 kursy będą prowadzone dla kandydatów na studia II stopnia, na kierunki:

 • Biotechnologia,
 • Ekoenergetyka,
 • Inżynieria rolnicza,
 • Ochrona środowiska,
 • Ogrodnictwo,
 • Projektowanie mebli,
 • Rolnictwo,
 • Technologia drewna,
 • Technologia żywności i żywienie człowieka,
 • Zootechnika.

Warunkiem uruchomienia kursu na kierunek Technologia żywności i żywienie człowieka jest zrekrutowanie minimalnej liczby uczestników.

Na kurs mogą zostać przyjęci kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem zawodowym licencjata, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich – z tytułem zawodowym magistra.

Kandydat, ubiegający się o przyjęcie na kurs, zobowiązany jest zarejestrować się w systemie rekrutacyjnym Uniwersytetu. 

Rejestracja elektroniczna będzie prowadzona w terminie: 4 - 20 września 2023 r.

Wysokość odpłatności za kurs wynosi 200zł. Uczestnik zobowiązany jest do wniesienia opłaty dopiero po podpisaniu umowy, na indywidualny numer rachunku bankowego, przypisany Uczestnikowi w Wirtualnym Dziekanacie. 

 

Kandydat zostanie poinformowany o przyjęciu na kurs i o terminie oraz miejscu składania dokumentów.

Kandydat, który zarejestrował się na kurs zobowiązany jest do złożenia niżej wymienionych dokumentów:

 1. kserokopii dyplomu ukończenia studiów (wykonane kserokopie dokumentów muszą być czytelne; zgodność kopii z oryginałem będzie potwierdzana w Uczelni, w dniu składania dokumentów, należy mieć ze sobą oryginał),

 2. potwierdzenia wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85zł

 3. ankiety osobowej kandydata – formularz wydrukowany ze swojego rekrutacyjnego konta kandydata, z działu: "Dane kandydata" – prosimy uważnie i bezbłędnie wypełnić wszystkie pola. Jeśli nie można wydrukować ankiety - proszę zamieścić zdjęcie.

   

Przyjmowanie dokumentów:

27 - 28.09.2023 r. w godz. 8:00 - 14:00

Miejsce: 

Centrum Kształcenia Ustawicznego

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań

Collegium Maximum p. 113

W przypadku przesłania dokumentów pocztą, ze względu na konieczność podpisana umowy przez Uczestnika kursu, a także potwierdzenia przez pracownika uczelni kopii dyplomu ukończenia studiów, prosimy o kontakt: cku@up.poznan.pl.

 

Jednostką prowadzącą rekrutację i koordynującą kursy w ramach Uniwersytetu jest Centrum Kształcenia Ustawicznego.

 

* wyjątek - kurs na kierunek Technologia żywności i żywienie człowieka. Zainteresowanych prosimy o kontakt mailowy: cku@up.poznan.pl

 

fb-CKU.png  fb-UMP.png  fb-PUTW.png