Kursy uzupełniające kwalifikacje

Kursy uzupełniające kwalifikacje obejmujące kompetencje inżynierskie

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu organizuje kursy uzupełniające kwalifikacje obejmujące kompetencje inżynierskie dla kandydatów na studia II stopnia kończące się uzyskaniem tytułu zawodowego magister inżynier.
     
Kursy prowadzone są na wydziale, z przeznaczeniem dla kandydatów na poszczególne kierunki studiów prowadzone na tym wydziale, przy czym wydział może prowadzić wspólny kurs dla kandydatów na kierunki pokrewne.

Kursy przeprowadzane są w semestrze zimowym, a kursant dołącza do istniejącej grupy studentów na wyszczególnione w wykazie przedmioty.

W roku akademickim 2021/2022 kursy będą prowadzone dla kandydatów na studia II stopnia, na kierunki:

 • Biotechnologia,
 • Ekoenergetyka,
 • Informatyka stosowana,
 • Inżynieria rolnicza,
 • Ochrona środowiska,
 • Ogrodnictwo,
 • Projektowanie mebli,
 • Rolnictwo,
 • Technologia drewna,
 • Zootechnika.

Na kurs mogą zostać przyjęci kandydaci posiadający dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia z tytułem zawodowym licencjata, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich – z tytułem zawodowym magistra.

Kandydat, ubiegający się o przyjęcie na kurs, zobowiązany jest zarejestrować się w systemie rekrutacyjnym Uniwersytetu. 

Rejestracja elektroniczna będzie prowadzona od 3 do 21 września 2021 r.

Wysokość odpłatności za kurs wynosi 200zł. Uczestnik zobowiązany jest do wniesienia opłaty dopiero po podpisaniu umowy, na indywidualny numer rachunku bankowego, przypisany Uczestnikowi w Wirtualnym Dziekanacie. 

 

Kandydat zostanie poinformowany o przyjęciu na kurs i o terminie oraz miejscu składania dokumentów.

Kandydat, który zarejestrował się na kurs zobowiązany jest do złożenia niżej wymienionych dokumentów:

 1. kserokopii dyplomu ukończenia studiów (wykonane kserokopie dokumentów muszą być czytelne; zgodność kopii z oryginałem będzie potwierdzana w Uczelni, w dniu składania dokumentów, należy mieć ze sobą oryginał),

 2. potwierdzenia wniesienia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85zł

 3. ankiety osobowej kandydata – formularz wydrukowany ze swojego rekrutacyjnego konta kandydata, z działu: "Dane kandydata" – prosimy uważnie i bezbłędnie wypełnić wszystkie pola. Jeśli nie można wydrukować ankiety - proszę zamieścić zdjęcie.

   

Przyjmowanie dokumentów:

28 września 2021r., we wtorek, w godzinach: 8:00-14:00

miejsce: Centrum Kształcenia Ustawicznego

ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań

Collegium Maximum, I piętro,  p. 113

 

W przypadku przesłania dokumentów pocztą, ze względu na konieczność podpisana umowy przez Uczestnika kursu, a także potwierdzenia przez pracownika uczelni kopii dyplomu ukończenia studiów, prosimy o kontakt: cku@up.poznan.pl.

 

Ostateczne uruchomienie kursu będzie uzależnione od sytuacji, która będzie panowała w związku z rozwojem stanu epidemii.

Jednostką prowadzącą rekrutację i koordynującą kursy w ramach Uniwersytetu jest Centrum Kształcenia Ustawicznego.

 

fb-CKU.png  fb-UMP.png  fb-PUTW.png