Żywienie zwierząt – studia dualne

Żywienie zwierząt to kierunek studiów magisterskich nastawiony na kształcenie specjalistów w zakresie pokrywania potrzeb pokarmowych zwierząt na podstawie znajomości ich fizjologii, procesów biochemicznych i efektów produkcyjnych oraz bilansowania składu pasz, technologii ich wytwarzania i zróżnicowanych systemów stosowanych w szeroko pojętej produkcji zwierzęcej.

Koncepcja kształcenia wynika wprost z potrzeb kadrowych dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw rolnych, wytwórni pasz, producentów dodatków paszowych oraz podmiotów świadczących usługi doradcze i eksperckie na rzecz produkcji zwierzęcej.

Kierunek jest oferowany absolwentom studiów pierwszego stopnia na kierunkach zootechnika lub rolnictwo z tytułem zawodowym inżyniera, którzy są przygotowani do kontynuacji kształcenia w obszarze nauk rolniczych.

Program studiów uwzględnia kształcenie przemienne, równolegle w formie zajęć dydaktycznych realizowanych na Uczelni oraz praktyk i staży zawodowych odbywanych przede wszystkim w wytwórniach pasz u potencjalnego pracodawcy.

Studia drugiego stopnia
• Czas trwania: 3 semestry
• Tryb studiów: stacjonarne
• Tytuł zawodowy: magister inżynier
• Profil kształcenia: praktyczny
• System kształcenia: przemienny (studia dualne): Studenci podejmujący naukę na studiach drugiego stopnia kierunku Żywienie zwierząt pogłębiają wiedzę oraz rozwijają umiejętności praktyczne w zakresie wybranych przedmiotów praktycznych.

Perspektywy
• Wytwórnie pasz oraz premiksów paszowych
• Producenci dodatków paszowych
• Przedsiębiorstwa rolne
• Ośrodki doradcze oraz instytucje naukowo-badawcze
• Własna działalność doradcza i ekspercka