Informacje dla wszystkich Studentów

 Szanowni Państwo,
w związku z przedłużającą się pandemią w kraju uprzejmie prosimy
o kontakt z Dziekanatem WMWZ w dalszym ciągu z wykorzystaniem
środków komunikacji elektronicznej poprzez telefony stacjonarne 848 7104/7244 oraz na adresy mailowe: dziekwet@up.poznan.pl
dla
studentów i wmwz@up.poznan.pl dla pracowników.

Prosimy również, żeby wszelkie dokumenty (zamówienia publiczne,
faktury, wnioski o stypendia i inne) nadal przekazywane były do
Dziekanatu przez Kancelarię UPP !!!

W sprawach pilnych, wymagających przyjścia do Dziekanatu będzie
to możliwe tylko wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu terminu, przy
zachowaniu Procedury Postępowania na Uniwersytecie Przyrodniczym
w Poznaniu w związku ze stopniowym przywracaniem działalności
Uczelni:
– na  teren  UPP  może  przyjść  wyłącznie  osoba  zdrowa,
– stosując środki  ochrony  indywidualnej (przezroczyste przyłbice,
maseczki zasłaniające nos i usta),
– po wejściu do Dziekanatu odkażając ręce wystawionym płynem
do dezynfekcji.

Informacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ważności legitymacji studenckich, legitymacji doktoranta i legitymacji służbowych nauczyciela akademickiego


Pomoc psychologiczna dla studentów: 

Pani Dagmara Kubska-Matysiak

61/846 66 91

CWR – prezentacjaAGRI PLUS – oferta pracy dla ZOOTECHNIKÓW

DOBRE PRAKTYKI


Wiedza prawno – ekonomiczna

Lista szkoleń 2018

Akademia Kompetencji


Kierunki studiów prowadzone przez WMWZ – zestawienie 2017


Egzamin dyplomowy

Egzamin dyplomowy na studiach I stopnia odbędzie się w sali wykładowej NZ w budynku Kolegium Gawęckiego w dniach:

kierunek agroturystyka
20 lipca ; 20 sierpnia ; 17 września br. godz. 09.00

kierunek biologia stosowana
21 i 22 lipca ; 24 sierpnia ; 18 września godz. 09.00

kierunek zootechnika
27 lipca godz. 09.00

Proszę pamiętać o środkach bezpieczeństwa tj. założenie maseczki, dezynfekcja rąk i zachowanie odpowiedniego dystansu !!!


 


Uczelniana Komisja ds Jakości Kształcenia – spis procedur i dokumentów

Oferta praktyk studenckich w Palmiarni Poznańskiej 2015/2016

 
 
 

Dofinansowanie ponadprogramowych zajęć terenowych
organizowanych z inicjatywy studentów na Wydziale


Koordynator programu Erasmus (uczelniany i wydziałowy)

prof. dr hab. Włodzimierz Nowak

Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej

tel 61 848 7235 email nowakwl@up.poznan.pl

Erasmus Student Network – sekcja UP Poznań pełnoprawnym Członkiem (28.05.2016)


Pełnomocnik Rektora  ds Osób Niepełnosprawnych

Dr inż. Maciej Sydor

Katedra Obrabiarek i Podstaw Konstrukcji Maszyn

Tel 61 846 6144   email sydor@up.poznan.pl

Zarządzenie Rektora 18/2015


Pomoc psychologiczna na UP w Poznaniu
 
Pani Józefina Pijanowska
 
503 416 307
 
 

 Dyplomowanie

Instrukcja nr 1

Dziekana Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach
z dnia 15 czerwca 2020 roku dotycząca procedury dyplomowania
na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Na podstawie Zarządzenia nr 64/2020 Rektora UPP z dnia 15 maja 2020 roku w sprawie umożliwienia organizacji zajęć dydaktycznych wymagających dostępu do laboratoriów, zmiany terminów letniej sesji egzaminacyjnej oraz przeprowadzania egzaminów dyplomowych w okresie ograniczenia działalności UPP, Zarządzenia nr 74/2020 Rektora UPP z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury postępowania na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu w związku ze stopniowym przywracaniem działalności Uczelni”, Zarządzenia nr 80/2020 Rektora UPP z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem SARSCoV-2 lub zachorowania na COVID-19 w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu” oraz Komunikatu nr 13 Rektora UPP z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie zasad realizacji zajęć dydaktycznych w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020, uwzględniając:

 1. a) środowiskowe wytyczne w związku z częściowym przywracaniem działalności uczelni
 2. b) zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa organizacji zajęć laboratoryjnych i klinicznych z dnia 12 maja 2020 r.

określam następujące zasady dotyczące procedury dyplomowania:

Dyplomanci

 1. Egzamin dyplomowy przeprowadzony zostanie w siedzibie Uczelni, tj. w sali wykładowej NZ w Kolegium Gawęckiego, ul. Wołyńska 33.
 2. Studenci są zobowiązani przybyć na egzamin dyplomowy dokładnie na ustalony termin, tj. dzień i godzinę.
 3. Osoby, które z różnych przyczyn będą oczekiwać na egzamin dyplomowy, mogą przebywać na terenie Uczelni pod warunkiem zachowania dystansu społecznego określonego przepisami prawa, wynoszącym przynajmniej 2 metry od drugiej osoby oraz będą mieć osłonięte usta i nos. Organizatorzy egzaminu dyplomowego wyznaczą w tym celu odpowiednie miejsca oczekiwania.
 4. Podczas trwania egzaminu dyplomowego, na wejście oczekuje tylko jeden (kolejny) dyplomant w miejscu do tego wyznaczonym.
 5. Wchodząc na salę egzaminacyjną student może zabrać ze sobą kartkę papieru i długopis. W razie potrzeby na salę egzaminacyjną można wejść również z podręczną torebką na dokumenty osobiste.
 6. Studenci studiów II stopnia przedstawiają wyniki z pracy dyplomowej wykorzystując prezentację multimedialną. Prezentację multimedialną należy przesłać na adres prodziekana ds. studiów, który będzie przewodniczył komisji egzaminacyjnej.
 7. Należy zrezygnować z elementów towarzyszących egzaminom dyplomowym (podziękowania, wręczanie kwiatów, itp.).
 8. Po zakończeniu egzaminu student winien niezwłocznie opuścić budynek Uniwersytetu w którym odbywał się egzamin. Na terenie Uniwersytetu w związku z obronami prac dyplomowych mogą przebywać tylko osoby realizujące zadania związane z tym procesem (tj. pracownicy świadczący pracę oraz studenci i doktoranci odbywający kształcenie stacjonarne).
 9. O ocenie z egzaminu dyplomowego i nadaniu tytułu zawodowego student zostaje poinformowany w ciągu 2 dni roboczych w WD.
 10. Odbiór dyplomu ukończenia studiów możliwy będzie w terminie 30 dni od dnia ukończenia studiów.

Zasady ochrony indywidualnej wszystkich osób biorących udział
w egzaminach dyplomowych

 1. Na egzamin dyplomowy mogą przyjść wyłącznie osoby zdrowe,
  bez objawów chorobowych sugerujących chorobę COVID-19. Nie mogą w nich uczestniczyć osoby, które są chore, przebywają w domu z osobą odbywającą kwarantannę lub izolację w warunkach domowych, albo sami są objęci kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych, w związku z chorobą COVID-19.
 2. Przed wejściem na salę, gdzie odbywają się egzaminy dyplomowe uczestnicy powinni zdezynfekować ręce i założyć rękawiczki. Preparat do dezynfekcji rąk będzie dostępny przed wejściem
  do sali.
 3. Do sali, w której odbywa się egzamin dyplomowy mogą wejść wyłącznie osoby z osłoną na usta i nos (maseczka jednorazowa
  lub wielokrotnego użytku, przyłbica w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką).
 4. W sali, w której odbywają się egzaminy dyplomowe nie powinny przebywać osoby postronne.
 5. Podczas egzaminu dyplomowego obowiązuje zasada dystansu społecznego wynoszącego 2 metry w stosunku do wszystkich osób uczestniczących w egzaminie.
 6. Osoba, która przed przyjściem na egzamin dyplomowy zauważy
  u siebie objawy chorobowe związane z podejrzeniem zakażenia COVID-19 kontaktuje się z właściwą Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną oraz powiadamia niezwłocznie (telefonicznie) bezpośredniego przełożonego (pracownik) i promotora pracy dyplomowej (student) oraz Inspektorat BHP i OP UPP (tel. 61- 848-78-91/92/93 lub 505 030 406).
 7. Po powzięciu informacji lub stwierdzenia podejrzenia zachorowania w trakcie odbywających się obron, należy niezwłocznie odizolować podejrzaną o chorobę osobę i dokonać zgłoszenia bezpośrednio do Kierownika Inspektoratu BHP i OP UPP (tel. 61-848-78-91/92/93 lub 505 030 406). Wszystkim osobom, które miały kontakt z osobą/osobami podejrzaną/ymi o chorobę zakazuje się opuszczania obiektu/pomieszczenia UPP.
  Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

Zarządzenie Rektora nr 188/2019 w sprawie wprowadzenia procedury dyplomowania na studiach wyższych oraz zaleceń dotyczących pracy dyplomowej

Procedura dyplomowania

Wydziałowe zasady przygotowania prac dyplomowych

Szczegółowe informacje dotyczące dyplomowania

Pliki do pobrania

Karta obiegowa

Karta obiegowa – weterynaria

Karta pracy dyplomowej

Formularz oceny pracy dyplomowej – tylko wersja poglądowa, druk należy pobrać w Dziekanacie

Zmiana promotora lub tematu pracy dyplomowej

Oświadczenie autora pracy dyplomowej o jej oryginalności, samodzielności jej przygotowania i o nienaruszalności praw autorskich

Oświadczenie autora o zgodności elektronicznej wersji pracy
z jej formą wydrukowaną

Praca dyplomowa – wzór strony tytułowej

Praca inżynierska
Praca licencjacka
Praca magisterska


Praktyka Nauce


Dofinansowanie zajęć ponadprogramowych – regulamin


Samorząd studencki


Dziekanat


Przydatne linki