Procedury

Sprawozdanie z działalności doktoranta
Najpóźniej 2 tygodnie po zakończeniu semestru doktorant składa sprawozdanie do sekretariatu SD. wzór doc

Prośba o udzielenie zgody na wyjazd na staż naukowy
Jeśli pobierasz stypendium, dołącz własną prośbę o kontynuowanie wypłacania stypendium w czasie stażu. wzór doc

Urlopy związane z rodzicielstwem
Informacja i formularze

Stypendium doktorskie
O stypendium doktorskie doktorant może wystąpić 6 miesięcy przed planowaną obroną. wzór

Forma rozprawy doktorskiej przygotowanej na podstawie kompilacji publikacji

Zalecenia RW dla doktorantów przyjętych na rok akademicki 2018/2019 i wcześniej.

Doktorantów Szkoły Doktorskiej przyjętych na rok akademicki 2019/2020 i później oraz kandydatów do stopnia doktora spoza Szkoły Doktorskiej UPP obowiązują odpowiednie uchwały Rad Naukowych Dyscyplin z grudnia 2019.

Przedłożenie rozprawy doktorskiej do recenzji
W Dziekanacie składamy:

 • 4 egzemplarze rozprawy doktorskiej
 • Streszczenie pracy doktorskiej w języku polskim i angielskim w wersji elektronicznej (płyta/pendrive/email)
 • Opinię promotora
 • Propozycję 3 potencjalnych recenzentów spoza Wydziału, wraz z adresami (Rada Wydziału wskazuje 2 recenzentów, niekoniecznie z przedłożonych propozycji)
 • Na potrzeby procedury antyplagiatowej składamy
  • Rozprawę doktorską w formie elektronicznej (płyta/pendrive/email) wraz z oświadczeniami (wzory oświadczeń – patrz zarządzenie Rektora 125_13)
  • Oświadczenie autora pracy doktorskiej o jej oryginalności, samodzielności jej przygotowania i o nienaruszeniu praw autorskich
  • Oświadczenie autora o zgodności elektronicznej wersji pracy z jej formą wydrukowaną
  • Oświadczenie autora o przekazaniu uczelni prawa do eksploatacji pracy  w systemie antyplagiatowym

Publiczna obrona

Przygotowanie do obrony pracy doktorskiej wzór doc

Dobre praktyki związane z organizacją publicznej obrony pracy doktorskiej – pdf

Karta obiegowa
Dla osób, które ukończyły uczestnictwo w studiach doktoranckich (wzór pdf). Pierwszą osobą podpisującą kartę jest kierownik SD.


Ankietyzacja absowentów studiów doktoranckich
Zarządzenie nr 91/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedury zasięgania opinii absolwentów studiów doktoranckich
Procedura    Ankieta (dla doktorantów)    Raport