Rejestracja


  *pola obowiązkowe
  **należy przygotować abstrakt, który zostanie zamieszczony w materiałach konferencyjnych
  **należy przygotować abstrakt, który zostanie zamieszczony w materiałach konferencyjnych.

  RODO - proszę zaznaczyć zgodę na poniższe warunki przetwarzania danych oraz kontaktu drogą elektroniczną w związku z Konferencją:
  Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (…) („Rozporządzenie Ogólne”), dalej jako „RODO” Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu informuje, że:
  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań.
  2. W Uniwersytecie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych mgr inż. Tomasz Napierała, Biuro ds. Ochrony Danych Osobowych i Informacji Niejawnych, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, pokój nr 22, kontakt z Inspektorem od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 – 16:00, lub przez mail: tomasz.napierala@up.poznan.pl lub pod numerem telefonu: +48 (61) 848-7799
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy, której przedmiotem jest udział w 4th International Forum on Agri-Food Logistics, Poznań, Poland, June 23-25, 2021 a także poprzedzająca ją rejestracja, tj. na podstawie art. 6 ust. 1it.
  4. Podanie przez Panią/Pana danych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy, czyli dokonania rejestracji oraz udziału w ww. Konferencji,
  5. Pani /Pana dane osobowe będą udostępnione/nie będą udostępnione firmom informatycznym obsługującym ww. Konferencję na podstawie zawartych przez Uniwersytet umów powierzenia danych.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą/będą przekazywane do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy) ani do organizacji międzynarodowych.
  7. Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres organizacji Konferencji oraz do czasu dokonania ostatecznego rozliczenia i zamknięcia Konferencji, a także do czasu przedawnienia roszczeń mogących wyniknąć z realizacji umowy, o której mowa w pkt. 3 lit. a)
  8. Posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia (chyba że dalsze przetwarzanie jest konieczne dla wykonania obowiązku prawnego albo w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przedmiotem automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania,
  10. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia Ogólnego.
  Jednocześnie wyraża Pan/Pani zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną (poczta elektroniczna oraz telefonia komórkowa) od Organizatorów zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2016 poz. 1030).