JARD

Journal of Agribusiness and Rural Development:

http://www.jard.edu.pl

 

SPRAWDZENIE TEKSTU PRZED WYSŁANIEM

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.

 •  Tekst nie był dotąd nigdzie opublikowany ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie.
 •  Tekst zapisany w formacie OpenOffice, Microsoft Word, RTF lub WordPerfect.
 •  Jeżeli jest dostępny należy dostarczyć URL dla pozycji bibliograficznych.

WYTYCZNE DLA AUTORÓW:   http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/about/submissions

Pobierz przewodnik deponowania artykułu:   http://www1.up.poznan.pl/jard/pliki/autor.pdf

 1. Wskazówki dla autorów
  Na łamach Journal of Agribusiness and Rural Development zamieszczane są oryginalne prace naukowe w języku angielskim.
  Redakcja kwartalnika Journal of Agribusiness and Rural Development prowadzi politykę przeciwdziałania przypadkom ghostwriting oraz guest autorship.

Oświadczenie 1

[PL] http://www1.up.poznan.pl/jard/pliki/oswiadczenie.pdf

[EN] http://www1.up.poznan.pl/jard/pliki/statement.pdf

Oświadczenie 2    http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/about/submissions (do pobrania Word)

2. Wymogi ogólne i techniczne przygotowanie prac

 • Objętość artykułu, łącznie z rysunkami i tabelami, nie powinna przekraczać 12 stron maszynopisu w formacie A-4.
 • Tekst należy pisać czcionką typu Times New Roman 12 pkt. z interlinią – 1,5. Dopuszcza się stosowanie wyróżnień, np. kursywy i pogrubienia tekstu, ale bez podkreślania liter, wyrazów i zdań.
 • Rysunki, fotografie, schematy (w odcieniach szarości) i tabele należy numerować kolejno. Wielkość rysunku nie może przekraczać formatu B5 (12,5 × 19,5 cm). Rysunki i tabele można umieszczać blisko ich powołania w tekście podstawowym.
 1. Układ artykułu
 • Tytuł artykułu 
 • Imię i nazwisko autora (autorów)
 • Nazwa jednostki naukowej (afiliacja)
 • Abstrakt (do 200 wyrazów) – stosowany jest abstrakt strukturyzowany. Znajdują się w nim odniesienia do wszystkich części artykułu, tj. kolejno do wstępu, zastosowanych w artykule materiałów i metod badawczych oraz najważniejszych wyników badań i wniosków.
 • Słowa kluczowe (maksymalnie 6)
 • Tekst główny – Wstęp, Materiały i metody, Wyniki, Dyskusja, Konkluzje, Odwołania do literatury, tabele i wykresy

Na końcu tekstu powinna zostać zawarta informacja o źródle finansowania artykułu oraz podziękowania (jeśli dotyczy).
Wszystkie wątpliwości dotyczące formatowania powinny być rozwiązywane zgodnie z systemem APA Wszystkie wątpliwości dotyczące formatowania powinny być rozwiązywane zgodnie z systemem APA

(APA system and the scientific style and format. The CBE manual for authors, editors, and publishers) [1994, Cambridge Univ. Press].

4. Literatura
Powołując się w tekście artykułu na publikacje innych autorów, należy podawać w nawiasie nazwisko i rok w układzie chronologicznym (Kowalski 2005, Nowak 2007) lub … zdaniem Kowalskiego (2005).

Wykaz literatury należy zestawić w porządku alfabetycznym stosując standardy APA (http://www.apastyle.org)

Książka
Aleksejeva, L. (2014). Latvijas augstakas izglitibas sistemas efektivitates izpete [Efficiency of the Higher Education System of Latvia]. GlobeEdit, [in Latvian].
Finney, J. (1970). Time and again. New York, NY: Simon and Schuster.

Publikacja zwarta
Franks, A. (Ed.). (2005). Margaret Sanger’s eugenic legacy: The control of female fertility. Jefferson, NC: McFarland & Company.

Rozdział w pracy zbiorowej
Lawrence, J. A., Dodds, A. E. (2003). Goal-directed activities and life-span development. In J. Valsiner, K. Connolly (Eds.), Handbook of developmental psychology (pp. 517–533). London, England: Sage Publications.

Artykuł w czasopiśmie
Nevin, A. (1990). The changing of teacher education special education. TESE, 13(3-4), 147-148.
Pizło, A., Jankowska, D. (2001). Trwałość barwnika dzikiego bzu czarnego w wódkach [Stability of wild elderberry pigment in vodkas]. Przem. Ferm. Owoc.-Warzyw., 45(1), 16–18 [in Polish].

Materiał ze strony internetowej
Freakonomics (2010). E-ZPass is a life-saver (literally) [Blog post]. Retrieved October 29, 2010, from: http://freakonomics.blogs.nytimes.com/2010/10/29/e-zpass-is-a-life-saver-literally/

Gdy autor nie jest znany:
All 33 Chile miners freed in flawless rescue (2010). Retrieved October 29, 2010, from: http://www.nbcnews.com/id/39625809/ns/world_news-americas/

Akt prawny
Private Education Act, Rev. ed. Cap 247A (2011).

Uwaga. Wszystkie tytuły muszą być oryginalne (np. w języku polskim, łotewskim) i przetłumaczone na język angielski.
Numer DOI (cyfrowy identyfikator obiektu) jest wymagany dla wszystkich referencji (jeśli istnieje).

Przykład:    http://www1.up.poznan.pl/jard/index.php/jard/about/submissions

 

 

Przesyłanie artykułów:  

Zgłaszane artykuły prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres:

ifal@up.poznan.pl

 

lub drogą listowną na adres:

 

Katedra Prawa i Organizacji Przedsiębiorstw w Agrobiznesie
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 28
60-637 Poznań

z dopiskiem na kopercie „JARD”
wraz z wypełnionym i podpisanym oświadczeniem autora o oryginalności przesyłanego artykułu.

 

Opłata za publikację:  

Opłata za publikację pracy naukowej w czasopiśmie JARD wynosi 400 PLN + VAT (23%)

Uwaga, opłata za publikację nie jest ujęta w opłacie konferencyjnej!

 

Termin nadesłania artykułu oraz wniesienia opłaty upływa 15.07.2021.

Konto:

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Wojska Polskiego 28

60-637 Poznań

Nr rachunku: 29 1090 1362 0000 0000 3601 7894

Z koniecznym dopiskiem: Imię i Nazwisko, Agri-Food Logistics Forum, subkonto:
293.01.509, opłata za publikację w JARD