Intercathedra

INTERCATHEDRA:      http://www.intercathedra.pl

DLA AUTORÓW

Informacje ogólne  

W Kwartalniku Naukowym INTERCATHEDRA publikowane są oryginalne prace naukowe w języku angielskim (preferowane) i polskim.

ZAPORA GHOSTWRITING I GUEST AUTHORSHIP 

Redakcja prowadzi działania mające na celu wyeliminowanie zjawiska (praktyk) ghostwriting”, „guest authorship”. Wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z możliwością powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.). Redakcja dokumentuje również wszelkie przejawy łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.

„Ghostwriting” ma miejsce wówczas, gdy osoba wnosząca istotny wkład w powstanie publikacji, nie ujawniła swojego udziału jako jeden z autorów lub nie została wymieniona jej rola w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.

„Guest authorship” („honorary authorship”) ma miejsce wówczas, gdy udział autora lub współautora w powstaniu publikacji jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca.

Aby uniknąć tego rodzaju przypadków Redakcja wymaga ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie pracy (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod, protokołu itp. wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający.

W przypadku finansowania publikacji przez instytucje naukowo-badawcze, stowarzyszenia i inne podmioty wymagane jest wskazanie źródła pochodzenia środków („financial disclosure”).

Wymagania edycyjne dla artykułów przeznaczonych do opublikowania w Kwartalniku Naukowym INTERCATHEDRA 

Wymagania podstawowe

Do publikacji będą akceptowane oryginalne prace naukowe, wcześniej nie publikowane.

Objętość artykułu nie może przekroczyć 12 stron maszynopisu formatu A-4, łącznie z rysunkami i tabelami. Tekst pracy należy przygotować w formacie doc lub docx.
Należy stosować czcionkę typu Times New Roman 12 pkt. oraz interlinię 1.5. W tekście mogą być używane wyróżnienia za pomocą kursywy lub pogrubienia.

Rysunki oraz tabele należy numerować kolejno i umieszczać blisko ich powołania w tekście lub w oddzielnych plikach, wskazując miejsca położenia. Rozmiary rysunku nie mogą przekroczyć formatu B5 (12,5 × 19,5 cm). Rysunki i tabele powinny być przygotowane w kolorach czarno-białych.

 

Układ artykułu:

 • Tytuł artykułu w języku polskim i angielskim
 • Imię i nazwisko autora (autorów)
 • Nazwa jednostki naukowej (afiliacja)
 • Abstrakt w języku polskim i angielskim (od 100 do 250 wyrazów) – stosowany jest abstrakt strukturyzowany. Znajdują się w nim odniesienia do wszystkich  części artykułu, tj. kolejno do wstępu, zastosowanych w artykule materiałów i metod badawczych oraz najważniejszych wyników badań i wniosków.
 • Kod JEL – link
 • Słowa kluczowe w języku polskim i angielskim (maksymalnie 6)
 • Tekst główny – Wstęp, Materiały i metody, Przegląd literatury, Wyniki, Dyskusja, Konkluzje
 • Literatura (nie mniej niż 20 pozycji, o ile to możliwe prosimy o cytowanie artykułów notowanych w Web of Science i wcześniejszych numerach Kwartalnika Naukowego INTERCATHEDRA)
 • Adres do korespondencji – według wzoru: stopień naukowy, imię i nazwisko, nazwa jednostki naukowej (katedra, wydział, uczelnia), adres uczelni, e-mail autora, telefon

Dla każdego artykuł napisanego w języku angielskim należy dostarczyć również wersję po polsku.

Literatura:

Powołując się w tekście artykułu na publikacje innych autorów, należy podawać w nawiasie nazwisko i rok w układzie chronologicznym (Kowalski 2005, Nowak 2007) lub … zdaniem Kowalskiego (2005).

Wykaz literatury należy zestawić w porządku alfabetycznym stosując standardy APA (http://www.apastyle.org)

 • Publikacja zwarta

Bartkowiak, N., Poczta, W. (2012). Czynniki rozwoju obszarów wiejskich w Wielkopolsce. Poznań: Wyd. UP.

Preferowane jest  podanie zakresu stron: Bartkowiak, N., Poczta, W. (2012). Czynniki rozwoju obszarów wiejskich w Wielkopolsce (s. 15-30). Poznań: Wyd. UP.

 • Praca zbiorowa pod redakcją

Domańska-Baer, A., Suchoń, A. (red.). (2014). Ochrona własności intelektualnej. Wybrane zagadnienia prawne. Poznań: Wyd. UP.

Preferowane jest  podanie zakresu stron: Domańska-Baer, A., Suchoń, A. (red.). (2014). Ochrona własności intelektualnej. Wybrane zagadnienia prawne (s. 15-30). Poznań: Wyd. UP.

 • Rozdział w pracy zbiorowej

Nazwisko, I. (2014). Tytuł. W: A. Domańska-Baer, A. Suchoń (red.), Ochrona własności intelektualnej. Wybrane zagadnienia prawne. Poznań: Wyd. UP.

Preferowane jest  podanie zakresu stron: Nazwisko, I. (2014). Tytuł. W: A. Domańska-Baer, A. Suchoń (red.), Ochrona własności intelektualnej. Wybrane zagadnienia prawne (s. 15-30). Poznań: Wyd. UP.

 • Artykuł w czasopiśmie

Suchoń, A. (2014). Perpetual usufruct of agricultural lands – selected legal and financial issues. J. Agribus. Rural Dev., 4(34), 159-171.

 • Materiał ze strony internetowej

gdy nie ma autora: Biotechnologia (2011). Pobrane 20 maja 2015 z: https://pl.wikipedia.org/wiki/Biotechnologia

gdy autor jest znany: Nazwisko, I. (2015). Tytuł materiału. Pobrane 20 maja 2015 z: www.stronainternetowa.pl

 • Akt prawny

Ustawa z dnia 29 maja 2015 r. o zmianie ustawy o lasach oraz niektórych innych ustaw (2011). Dz.U. poz. 671.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1258/99 z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (1999). Dz. Urz. WE L 160 z 26.6.1999, s. 103-112.

 

Uwaga! Jeśli autorzy wskazują źródła finansowania wyników badań publikowanych w kwartalniku, Redakcja zamieszcza takie informacje.

 

Razem z artykułem należy przesłać na ten adres wypełnione i własnoręcznie podpisane,
a następnie zeskanowane poniższe oświadczenie i zobowiązanie do uiszczenia opłaty.

 

Przesyłanie artykułów:  

Zgłaszane artykuły prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres:

ifal@up.poznan.pl

 

lub drogą listowną na adres:

 

Katedra Prawa i Organizacji Przedsiębiorstw w Agrobiznesie
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 28
60-637 Poznań

z dopiskiem na kopercie „INTERCATHEDRA”
wraz z wypełnionym i podpisanym oświadczeniem autora o oryginalności przesyłanego artykułu.

 

Deklaracja_autora_PL.doc      (http://www1.up.poznan.pl/intercathedra/?pl_dla-autorow,3)

Declaration_author_ENG.doc   (http://www1.up.poznan.pl/intercathedra/?en_instructions-for-authors,3)

 

Opłata za publikację:  

Opłata za publikację pracy naukowej w czasopiśmie INTERCATHEDRA wynosi 400 PLN + VAT (23%)

Uwaga, opłata za publikację nie jest ujęta w opłacie konferencyjnej!

 

Termin nadesłania artykułu oraz wniesienia opłaty upływa 15.07.2021.

Konto:

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Wojska Polskiego 28

60-637 Poznań

Nr rachunku: 29 1090 1362 0000 0000 3601 7894

Z koniecznym dopiskiem: Imię i Nazwisko, Agri-Food Logistics Forum, subkonto:
293.01.509, opłata za publikację w Intercathedra