Temat i zakres

Temat Forum

Przedsiębiorczość, innowacje i technologie w zrównoważonym rozwoju łańcuchów dostaw żywności w warunkach niepewności 

Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs) są obecnie najważniejszym drogowskazem zrównoważonego rozwoju dla wszystkich podmiotów gospodarczych, społecznych i środowiskowych. Dostarczają też istotnych wskazówek dla rozwoju logistyki na rynku rolno- -spożywczym, który jest podstawo wym agregatem gospodarek niemal wszystkich krajów. Ich wdrażanie jest szczególnie istotne dla funkcjonowania zrównoważonych łańcuchów dostaw żywności.
Obecnie głównym celem, do których odnoszą się działania łańcuchów do staw żywności, jest cel 9 powiązany z celami zrównoważonego rozwoju 17. Pierwszy z nich dotyczy budowy odpowiedniej infrastruktury, promo wania zrównoważonego uprzemysłowienia i wspierania innowacji, a drugi stanowi wyzwanie dla budowania partnerstwa w celu osiągnięcia celów. Podstawowym zadaniem łańcuchów dostaw w tym kontekście pozostaje integracja i współpraca, oparte na innowacjach we współpracy zarówno z dostawcami, jak i innymi interesariuszami w łańcuchu dostaw. Prowadzi do innowacyjnych rozwiązań, zgodnie z celami zrównoważonego rozwoju i wzmacnia infrastrukturę dla niezbędnych działań w łańcuchu dostaw żywności. Nie zbędne jest wprowadzanie innowacji i wspieranie partnerów poprzez transfer wiedzy, technologii oraz integrowanie ich potrzeb i aspiracji poprzez strategie wdrażane w ramach najbardziej wydajnych i efektywnych globalnych łańcuchów dostaw.
Aby Agenda 2030 stała się rzeczywistością, szeroka odpowiedzialność za cele zrównoważonego rozwoju musi przełożyć się na silne zaangażowanie wszystkich zainteresowanych stron w realizację globalnych celów. Forum ma na celu ułatwienie tego zaangażowania poprzez otwarcie dyskusji naukowej na temat sposobów dostosowania praktyk łańcuchów dostaw żywności do celów zrównoważonego rozwoju ONZ, w szczególności SDG 9 w powiązaniu z SDG 17. Obejmują one system zarządzania środowiskowego ISO 14001, strategiczną współpracę w łańcuchu dostaw, system integracji łańcuchów, ocenę zrównoważonego rozwoju dostawców i społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR).
Zrównoważone łańcuchy dostaw żywności są gwarancją zapewnienia krajom bezpieczeństwa żywnościowego pod względem ilości i jakości przy jednoczesnym ograniczeniu negatywne go wpływu na środowisko. Zadanie nie jest łatwe. Dynamiczne zmiany w ekosystemach, takie jak rozwój technologiczny (np. procesy cyfryzacji), internacjonalizacja i globalizacja łańcuchów dostaw, zmiany społeczne (które generują presję na ekologizację ope racji logistycznych, zwłaszcza recykling materiałów i redukcję odpadów), utrudniają to jeszcze bardziej.
Warunki niepewności wywołane pandemią COVID-19 jeszcze bardziej uwydatniły wszystkie poprzednie wy zwania. Obecna sytuacja epidemiczna przyczynia się do zmian w dotychczasowych paradygmatach logistycznych. Zmiany zachodzące w globalnych łań cuchach dostaw (poszukiwanie rozwiązań m.in. dla zakłóceń dostaw, nowych sposobów i technik ich monitorowania i kontrolowania itp.) wywołały gorącą dyskusję zarówno wśród praktyków, jak i naukowców, którzy wspólnie podejmują się wypracowania rozwiązań, które pozwoliłyby przewidzieć takie sytuacje w przyszłości lub przynajmniej częściowo im przeciwdziałać lub złagodzić ich skutki.

Bloki tematyczne Konferencji

Zrównoważone łańcuchy dostaw żywności 

Funkcjonowanie zrównoważonych ŁDŻ; Zarządzanie zrównoważonymi ŁDŻ; Emisja COi innych szkodliwych substancji w ŁDŻ; Rozwój koncepcji CSR i LSR dla potrzeb łańcucha dostaw żywności; Zarządzanie ryzykiem w ŁDŻ – ujęcie regionalne i globalne; Rozwój e-handlu a zrównoważone ŁDŻ;

Zastosowanie nowych technik i technologii 

Identyfikowalność w łańcuchach dostaw żywności; Inteligentne opakowania; Sposoby przechowywania a utrata jakości produktu; Rozwój systemów informatycznych wspomagających zarządzanie i bezpieczeństwo w ŁDŻ; Cyfryzacja i bezpieczeństwo cyfrowe procesów logistycznych; Robotyzacja procesów logistycznych;

Ograniczanie strat i marnotrawstwa żywności w sektorze rolno-spożywczym 

Identyfikacja i pomiar strat żywności w całym ŁDŻ (od pola do stołu); Straty i marnotrawstwo żywności (ujęcie regionalne i globalne); Analiza cyklu życia produktu a ograniczanie strat i marnotrawstwa, Smart Supply jako narzędzie doskonalenia współpracy producent-dostawca;

Klastry w sektorze agrobiznesu i ich rola dla zrównoważonego ŁDŻ

Sektor logistyki w agrobiznesie jako szansa na zapewnienie bezpieczeństwa w ŁDŻ; Klastry, istota i znaczenie, szansa ograniczenia ryzyka w łańcuchach dostaw żywności; Network Centric; Sprzedaż w kanałach on-line; Doświadczenia tworzenia klastrów branżowych; 

Prawne determinanty funkcjonowania ŁDŻ

Bezpieczeństwo żywności; Systemy i standardy jakości w logistyce żywności; Przeciwdziałanie marnowaniu żywności; Funkcjonowanie łańcuchów dostaw żywności w sytuacjach kryzysowych; Prawno-ekonomiczne instrumenty wspierania przedsiębiorstw w sektorze rolno-spożywczym; Europejski Zielony Ład; 

Społeczna odpowiedzialność w podmiotach agrobiznesu

Transfer wiedzy i działania na rzecz zrównoważonego rozwoju agrobiznesu; Rola placówek naukowo-badawczych i edukacyjnych w propagowaniu wiedzy o społecznej odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju; Raporty społeczne sektora agrobiznesu;

Sesja posterowa dla studentów i doktorantów 

W tym roku chcielibyśmy promować udział młodych naukowców. Sesja posterowa poświęcona jest głównie prezentacjom studentów studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich.

Publikacja konferencyjna

  • W ramach Konferencji planowana jest publikacja dwóch książek tj. Contemporary challenges of sustainable food supply chains oraz Legal aspects of sustainable development of food supply chains. Zainteresowanych przygotowaniem rozdziału prosimy o kontakt z Komitetem organizacyjnym.
  • Zgłoszone streszczenia wystąpień w języku angielskim po pozytywnej akceptacji będą opublikowane w materiałach konferencyjnych.
  • Informujemy, że istnieje możliwość opublikowania pełnej wersji artykułu w wybranych przez Państwa czasopismach, które partnerują naszej konferencji. Opublikowanie artykułu będzie możliwe po spełnieniu wymagań Wydawnictw.