prof. zw. dr hab. inż. Stanisław Pabis

Urodzony 23.04.1925 w Krośnie. Studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej, konstrukcja maszyn, 1952. Doktorat nauk technicznych, w roku 1960 na Wydziale Mechanicznym Politechniki Warszawskiej. Doktor hab. nauk rolniczych, w roku 1966, na Wydziale Rolniczym Wyższej Szkoły w Lublinie. Prof. nadzw. nauk techn. w roku 1971, prof. zw. nauk techn. w roku 1983. Wypromował, głównie w naukach technicznych 23 doktorów.

W USA kontynuował badania procesów suszenia płodów rolnych, jako stypendysta Rockefeller Foundation w Michigan State University, East Lansing 1961 oraz w University of California, Davis 1962. W USA opublikował siedem prac na temat matematycznego modelowania suszenia ziarna kukurydzy. Cztery z nich, wspólnie z S.M. Hendersonem, ”Grain drying theory I, II, III, IV” były cytowane (wg Scholar ) 547 razy. W roku 1991 Kanadzie na University of Manitoba napisał książkę: Pabis, S., D.S. Jayas, S. Cenkowski. Grain Drying – Theory and Practice, John Wiley and Sons, New York 1998;

W Instytucie Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa pracował w latach 1952-1980. Zorganizował Zakład Suszarnictwa i zaprojektował jego budowę. Zakład Suszarnictwa był ośrodkiem naukowym znanym w wielu krajach Europy i w USA. W tym Instytucie zorganizował także Zakład Cybernetyki i był jego kierownikiem.

W latach 1977-1995 pracował w SGGW jako kierownik katedry i dziekan Wydziału Techniki Rolniczej i Leśnej. W latach 1981-1995 pracował na 1/2etatu na Wydziale Techniki i Energetyki Rolnictwa Akademii Rolniczej w Krakowie.

Był organizatorem i kierownikiem 29 Szkół Metodologii Nauk Empirycznych oraz organizatorem i kierownikiem 25 Szkół Inżynierii Systemów Rolnictwa.

Jest autorem kilku książek i autorem kilkunastu publikacji w naukowych wydawnictwach międzynarodowych.


dr hab. Mohamed Hazem Kalaji prof. nadzw.

Dr hab. Hazem M. Kalaji w roku 1983 ukończył studia na Akademii Rolniczej w Aleppo, Syria. W roku 1993 w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie uzyskał z wyróżnieniem stopień doktora nauk rolniczych w zakresie agronomii, specjalność fizjologia roślin. Na Wydziale Rolnictwa i Biologii tej samej uczelni uzyskał w 2013 stopień doktora habilitowanego w zakresie agronomii wraz z uznaniem ze strony Rady Wydziału.

Dr hab. M.H. Kalaji, prof. nadzwyczajny SGGW, należy do grupy uznanych specjalistów w zakresie fizjologii roślin, a w szczególności w zakresie procesu fotosyntezy. Prowadzone badania dotyczą: funkcjonowania, bioenergetyki oraz wydajności aparatu fotosyntetycznego roślin, produktywności aparatu asymilacyjnego roślin, reakcji roślin na stresory abiotyczne i biotyczne, fluorescencji chlorofilu i wymiany gazowej roślin. W ostatnich latach, prowadzi badania w kierunku tworzenia innowacyjnych rozwiązań dla rolnictwa i ochrony środowiska bazujących na połączeniu mowy roślin (ang. Plant talk) z systemami uczącymi się (ang. Machine learning). Dr hab. Kalaji jest członkiem licznych organizacji międzynarodowych i prelegentem licznych konferencji i sympozjów naukowych z dorobkiem publikacji, którymi mógłby obdzielić kilku pracowników naukowych. Dorobek naukowy Hazema M. Kalaji o łącznej punktacji ok. 3000 punktów wg. punktacji MNiSW oraz sumarycznym Impact Factor (IF) ponad 180 stanowi 151 opracowań naukowych, w tym 5 monografii (2 w jęz. polskim, i po 1 we włoskim, rosyjskim i angielskim) oraz 23 rozdziały w monografiach. Według bazy danych Web of Knowledge jego Indeks Hirscha wynosi 19.

W latach 2013-2015 dr hab. Kalaji był profesorem wizytującym w Yantai Institute of Coastal Zone Research, Chineese Academy of Sciences w Chinach. Dr. hab. M.H. Kalaji jest Wiceprzewodniczącym panelu Działania Marii Skłodowskiej-Curie (MSCA) w Komisji Europejskiej w Brukseli (H2020) i jest ekspertem do oceny projektów programu Erasmusa (ang. Erasmus Mundus Joint Master Degrees) oraz przyznania logo jakości dla wyższych europejskich uczelni (ang. HR Excellence in Research).


prof. dr hab. inż. Andrzej Kusz

Absolwent Wydziału Mechanizacji Rolnictwa Wyższej szkoły Rolniczej w Pradze (obecnie Wydział Nauk Technicznych Uniwersytetu Rolniczego w Pradze), doktor nauk technicznych (WTR Lublin 1980), doktor habilitowany nauk rolniczych (WTR Lublin 1989), profesor nauk rolniczych (1998), profesor zwyczajny.

Osiągnięcia w zakresie działalności badawczej i publikacyjnej. Dorobek zawodowy obejmuje około 200 prac ukierunkowanych głównie na zagadnienia komputerowego modelowania złożonych systemów biotechnicznych. Tematyka dotyczy takich zagadnień jak ontologie rolniczych procesów produkcyjnych, zastosowanie metod sztucznej inteligencji do projektowania systemów informacyjnego wspomagania eksploatacji maszyn oraz rolniczych procesów produkcyjnych, modelowanie niepewności w procesach produkcyjnych. W ostatnim okresie prace koncentrują się głównie na zastosowaniu technologii sieci probabilistycznych do modelowania niepewności w różnych dziedzinach przedmiotowych oraz implementacji procedur obliczeniowych stanowiących integralną część modeli wspomagających procesy zarządzania. Prace obejmują m.in. zagadnienia budowy modeli koncepcyjnych, opracowywanie metodyk modelowania, zasad implementacji modeli oraz ich weryfikacji w środowisku BayesiaLab.

Wielokrotne, aktywne uczestnictwo w konferencjach naukowych, krajowych (Politechnika Wrocławska, PW Odział w Płocku, SGGW, UP we Wrocławiu, Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych, UR w Krakowie, UWM Olsztyn, UP w Lublinie i in.) i międzynarodowych (kongresy i konferencje CIGR-u i EFIT-y).

Dziekan Wydziału Techniki Rolniczej w latach 1993-1999. Prodziekan 1990-1993. Dyrektor Instytutu Podstaw Techniki 1991 do 1999. Kierownik Katedry Podstaw Techniki 1999-2013, oraz od 2017. Kierownik Zakładu Modelowania i Systemów Informacyjnych od 2006 roku.

Przez 4 kadencje członek Komitetu Techniki Rolniczej. Członek Komisji Motoryzacji i Energetyki Rolnictwa O.L. PAN (od 1999 roku), Komisji Podstaw i Zastosowań Fizyki i Chemii w Technice i Rolnictwie Oddziału PAN w Lublinie.(2004-2010). Od 2007 roku członek Lubelskiego Towarzystwa Naukowego.


prof. dr hab. inż. Jerzy Weres

Profesor zwyczajny na Wydziale Informatyki i Komunikacji Wizualnej Collegium Da Vinci, emerytowany profesor zwyczajny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Tytuł zawodowy i stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskał w zakresie mechaniki stosowanej, a doktora habilitowanego nauk rolniczych – w zakresie techniki rolniczej.

Kierunki badawcze: komputerowe modelowanie procesów transportu ciepła i wody w biomateriałach z użyciem odwrotnej analizy MES, programowanie aplikacji obliczeniowych, modelowanie obiektów 3D, nowoczesne metody tworzenia aplikacji internetowych z wykorzystaniem sieci semantycznych.

Był promotorem w 10 ukończonych przewodach doktorskich. Współtworzył kierunek studiów łączący informatykę z inżynierią rolniczą. Kierował tworzeniem uczelnianej sieci komputerowej, był kierownikiem uczelnianego ośrodka informatyki.

Kierował 11 krajowymi i 6 międzynarodowymi projektami badawczymi. Był zapraszany z wykładami na liczne konferencje naukowe. Jest autorem wielu publikacji odnotowanych w bazie JCR. Pełni funkcje w międzynarodowych i krajowych towarzystwach naukowych.