Uprzejmie informujemy, iż Regulamin wynagradzania pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wprowadzony przez JM Rektora UPP  Zarządzeniem nr 30/2020 z dnia 12 marca 2020r. pomimo wydania w ciągu 30 dni wspólnego stanowiska związków, odmiennego od stanowiska proponowanego przez pracodawcę, nie został uzgodniony z działającymi na naszym Uniwersytecie związkami zawodowymi a tym samym zostały złamane przepisy Ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych.

Z przykrością i zażenowaniem należy stwierdzić, że JM Rektor UPP postanowił wydać Zarządzenie wprowadzające w życie początkową, pierwszą, „rektorską” wersję Regulaminu, która po dziś dzień ze względu na wiele niekorzystnych i krzywdzących dla pracowników UPP zapisów budzi wyraźny sprzeciw i brak zgody obu działających w naszym Uniwersytecie związków zawodowych.

Wprowadzenie w/w Regulaminu wynagradzania w obecnym brzmieniu przekreśla i odrzuca trwające od wielu lat na naszym Uniwersytecie wspólnie wypracowane porozumienia płacowe, które wciąż – jako akty wewnątrzzakładowego prawa pracy, niewypowiedziane przez władzę rektorską – są dostępne w związkowych gablotach informacyjnych…

Należy w tym miejscu dodać, że w/w nieuzgodniony ze związkami zawodowymi Regulamin został wprowadzony pomimo 7 wielogodzinnych trójstronnych spotkań roboczych (często 4-godzinnych) przedstawicieli władzy rektorskiej oraz dwóch związków zawodowych, często prowadzonych w atmosferze skandalu, których celem było wypracowanie wspólnej, korzystnej dla wszystkich pracowników naszej społeczności akademickiej i uzgodnionej wersji Regulaminu.

Potwierdzeniem złamania ustawowych przepisów i procedur jest wyciąg z wyroków Sądu Najwyższego oraz Trybunału Konstytucyjnego, z  którymi można zapoznać się TUTAJ