Nie jesteś jeszcze członkiem naszej społeczności?

Jesteś pracownikiem lub doktorantem?

Przyłącz się do nas!

Rada Zakładowa ZNP przy Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu jest jednolitym, dobrowolnym, niezależnym i samorządnym związkiem zawodowym pracowników oraz doktorantów.

ZNP opiera swoje działania na Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, umowach międzynarodowych zawartych przez Rzeczpospolitą Polską oraz przepisach prawa powszechnie obowiązującego.

Celem ZNP jest:
1) obrona godności, praw i interesów członków ZNP,
2) aktywne uczestniczenie w kształtowaniu demokratycznego oblicza polskiej oświaty, szkolnictwa wyższego i nauki, wychowywanie w duchu tolerancji, poszanowania praw, wolności i godności osobistej,
3) dążenie do powszechnej dostępności do oświaty na wszystkich jej szczeblach oraz zapewnienie warunków organizacyjnych i materialnych do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
4) tworzenie materialnej i społecznej bazy dla realizowania zadań w zakresie pomocy i uczestniczenia w życiu intelektualnym i kulturalnym środowisk lokalnych i całego kraju.

Osiągnięciu celów, o których mowa powyżej, służyć będą w szczególności następujące formy i środki działania:
1) uczestniczenie w tworzeniu aktów prawnych dotyczących statusu prawnego pracowników oświaty, szkolnictwa wyższego i nauki,
2) opiniowanie aktów prawnych dotyczących oświaty, szkolnictwa wyższego
i nauki,
3) opracowywanie i przedkładanie właściwym organom państwowym i samorządowym wniosków, opinii i stanowisk w sprawach oświaty, szkolnictwa wyższego i nauki, warunków pracy i bytu pracowników, emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie kompensacyjne oraz członków ich rodzin,
4) podejmowanie działań mających na celu poprawę warunków życia i pracy członków ZNP oraz udzielanie im i członkom ich rodzin pomocy materialnej,
5) wyrażanie sprzeciwu wobec pracodawców naruszających interesy i prawa pracownicze i związkowe,
6) organizowanie poradnictwa prawnego,
7) organizowanie szkoleń i kursów związkowych,
8) kształtowanie postaw solidarności zawodowej i grupowej oraz umiejętności współdziałania w zespołach pracowniczych,
9) rozwijanie działalności oświatowo-kulturalnej, turystyczno-krajoznawczej i sportowej,
10) członkostwo w międzynarodowych organizacjach zrzeszających związki zawodowe pracowników oświaty i wychowania, szkolnictwa wyższego i nauki oraz współpraca z tymi organizacjami,
11) prowadzenie szkół, placówek oświatowych i wychowawczych, domów nauczyciela, placówek wypoczynkowo-leczniczych, sanatoriów, wydawnictwa pedagogicznego oraz tygodnika społeczno-oświatowego „Głos Nauczycielski”,
12) inspirowanie i prowadzenie badań nad zawodem nauczycielskim oraz historią ZNP,
13) prowadzenie bibliotek, czytelni, gromadzenie zbiorów, urządzanie wystaw,
14) prowadzenie działalności gospodarczej i udział w podmiotach prowadzących taką działalność, w fundacjach, stowarzyszeniach i innych organizacjach,
15) udział i organizowanie konferencji, zjazdów, seminariów naukowych i oświatowych o tematyce związkowej i oświatowej w kraju i za granicą,
16) zwiększanie liczby szkół i placówek objętych działaniem ZNP oraz pozyskiwanie nowych członków Związku,
17) stosowanie wszelkich innych prawnie dozwolonych form działania zmierzających do urzeczywistniania celów ZNP.

 Trochę historii…

Czy wiesz, że Związek  Nauczycielstwa Polskiego ma już ponad 100 lat?

Swoje początki bierze ze Związku Nauczycieli Ludowych (Pilaszków – 01.10.1905r.). Po okresie okupacyjnego utajnienia Związek ujawnia się 6 lutego 1945 roku. 30 listopada 2004 roku w wyniku połączenia się Federacji Związków Nauczycielstwa  Polskiego Szkół Wyższych i Nauki z Krajową Radą Nauki ZNP powstaje jednolity Związek Nauczycielstwa Polskiego.

1 października 1951r. powstaje w Poznaniu samodzielna uczelnia – Wyższa Szkoła Rolnicza a wraz z nią Związek Nauczycielstwa Polskiego, którego Prezesem zostaje dr Antoni Rutkowski.  W 1969 roku do ZNP należało 75% ogółu pracowników Uczelni.

W  stanie  wojennym zawieszono działalność  związków zawodowych, w tym i naszego uczelnianego. Następuje konfiskata większości dokumentów, których nie udało się już odzyskać.

W 1983 r. reaktywowano Związek Nauczycielstwa Polskiego. Wielu byłych członków nie przystąpiło już do ZNP. Związkowi, dzięki przychylności władz  miejskich, udało się pomóc  w przydziale mieszkań dla wielu  pracowników uczelni. Wprowadzono pierwszy punkt rozdzielczy, który pomagał zaspakajać potrzeby społeczności akademickiej w zakresie art. spożywczych, pozyskiwanych głównie z zakładów naukowych i doświadczalnych. Związek zajął się także pracą kulturalno-oświatową i socjalno-bytową uczelni (wieczorki taneczne, wycieczki, dopłaty do prezentów gwiazdkowych i kolonii dla dzieci, ogródki działkowe, Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa, inicjowanie budowy osiedli domków jednorodzinnych).

W okresie od 1953 do  2010 roku prezesami ZNP byli: Alfred Szmyt,  Aleksander  Kubiak,  Bolesław  Zabielski,  Kazimierz  Nowak,  Zdzisław  Czechowski,  Zenon  Rzeźnik,  Cezary  Pacyniak,  Kamila  Wilczyńska, Mieczysław  Jankiewicz, Stanisław Dzięgielewski oraz Jan Zabielski.

Skład obecnego Zarządu w kadencji 2019 – 2024 znajduje się tutaj.