ZAJĘCIA I EGZAMINY NA WISGP WAŻNE !!!

02-06-2020

Szanowni Państwo.

Uprzejmie proszę o szczegółowe zapoznanie się z ostatnimi zarządzeniami i komunikatami JM Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, w sprawie obecnego funkcjonowania Uczelni w warunkach warunkach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

https://puls.edu.pl/page/zarz-dzenia-i-komunikaty-rektora-w-sprawie-koronawirusa.

Zalecam bezwzględne przestrzeganie zawartych tam zasad i wytycznych.!!!!

W związku z pojawiającymi się ostatnio wątpliwościami dotyczącymi realizacji procesu dydaktycznego na UPP przypominam, że we wszystkich zarządzeniach jak i komunikatach (MNiSW, JM Rektor) rekomendowane jest prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (w trybie zdalnym). Proszę zwrócić uwagę, że w Komunikacie nr 13 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 maja 2020 roku, nie przewiduje się wznowienia zajęć dydaktycznych w siedzibie Uczelni, w bieżącym roku akademickim.

Co prawda dopuszcza się prowadzenie zajęć dydaktycznych (praktycznych, laboratoryjnych) ale tylko w uzasadnionych przypadkach. Wówczas na prowadzenie takich zajęć musi być zgoda Prodziekana, właściwego dla danego kierunku studiów, a tryb i warunki ich prowadzenia, określone przez kierownika jednostki (katedry/instytutu) i zaakceptowane przez Prodziekana.

Zalecam by zaliczenia i egzaminy również odbywały się w trybie zdalnym. Że jest to możliwe wykazały, z dużym sukcesem, przeprowadzone egzaminy dyplomowe dla studentów studiów anglojęzycznych.

Inna forma niż zdalna zaliczeń i egzaminów, podobnie jak w przypadku zajęć dydaktycznych,wymaga zgody Prodziekana, właściwego dla danego kierunku studiów, a tryb i warunki ich prowadzenia, określone przez kierownika jednostki (katedry/instytutu) i zaakceptowane przez Prodziekana.

Przypominam, że ew. zajęcia i egzaminy w salach 109 i 111, jako ogólno uczelnianych, wymagają stosownych uzgodnień z Kanclerzem UPP.

Z wyrazami szacunku

prof. UPP dr hab. inż. Jerzy Bykowski

Dziekan

Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

ul. Wojska Polskiego 28

60-637 Poznań

tel. 61 8 48 71 24

kom. +48 507 269 055

e mail: jerzy.bykowski@up.poznan.pl

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE


WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA
i INZYNIERII MECHANICZNEJ

Collegium Maximum pok. 215 – 217
ul. Wojska Polskiego 28,
60-637 Poznań