Rekrutacja

Wymagane dokumenty

 

Kandydat na studia doktoranckie zobowiązany jest złożyć komplet dokumentów zawierający:

 

1. Podanie o przyjęcie na studia doktoranckie stacjonarne lub niestacjonarne (zał. Podanie).

 

2. Trzy zdjęcia.

 

3. Odpis dyplomu magisterskiego.

 

4. Wypis ocen z indeksu z okresu studiów.

 

5. Życiorys (zał. Życiorys).

 

6. Kwestionariusz osobowy (zał. Kwestionariusz osobowy).

 

7. Autoreferat i dokumenty poświadczające aktywność naukową kandydata: udział w pracach studenckiego ruchu naukowego; udział w olimpiadach i konkursach; działalność

publikacyjną; udział w konferencjach i sympozjach naukowych; odbyte kursy, staże i praktyki.

 

8. Certyfikat znajomości języka kongresowego (po ukończonym kursie z egzaminem) lub deklarację wyboru języka obcego na egzamin kwalifikacyjny.

 

9. Zgodę na podjęcie studiów z miejsca pracy lub uczelni (dotyczy kandydatów posiadających stałe zatrudnienie).

 

10. Deklarację opiekuna naukowego i kierownika jednostki, w której będzie wykonywana praca doktorska, zawierającą zobowiązanie o finansowaniu badań naukowych doktoranta ze środków będących w dyspozycji jednostki i zabezpieczeniu realizacji godzin dydaktycznych w liczbie zgodnej z decyzją Rady Wydziału (zał. Deklaracja kierownika).

 

11. Deklarację opiekuna, zawierającą zgodę na sprawowanie opieki naukowej (zał. Deklaracja opiekuna).

 

12. Podanie o przyznanie stypendium doktoranckiego (dot. kandydatów na studia stacjonarne).

 

13. Podanie o przyznanie miejsca w domu studenckim (tylko zainteresowani kandydaci).

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE