Studium doktoranckie

Rekrutacja

Warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie

przy Wydziale Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej

w roku akademickim 2017/2018

 

 

Studia doktoranckie są prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, w dziedzinie nauk rolniczych, w ramach dyscypliny naukowej ochrona i kształtowanie środowiska  obejmującej następujące specjalności:

– kształtowanie i ochrona ekosystemów lądowych i wodnych,

– kształtowanie i ochrona zasobów glebowych i wodnych,

– gospodarowanie wodą w środowisku,

– przepływ energii i obieg materii w środowisku przyrodniczym.

 

 

 

Rekrutacja na studia odbywa się w drodze konkursu, po złożeniu wymaganych dokumentów i odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

 

Liczba miejsc na studiach doktoranckich stacjonarnych w roku akademickim 2017/2018 wynosi 8. Limitowanie liczby miejsc na stacjonarnych studiach doktoranckich ma związek limitowaniem stypendiów doktoranckich, które powinno otrzymywać nie mniej niż 50% ogólnej liczby uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich na wydziale (Art. 195a ust. 2. Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym). Liczba miejsc na studiach doktoranckich niestacjonarnych w roku akademickim 2017/2018 jest limitowana liczbą uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich na wydziale, która nie może być niższa od liczby uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich. Dodatkowo liczba miejsc na studiach doktoranckich stacjonarnych i niestacjonarnych jest limitowana liczbą godzin dydaktycznych wymaganych dla doktorantów wg Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. (Dz. U. 2015 poz. 172) oraz możliwościami finansowania badań w Jednostce.

 

 

 

O przyjęcie na studia doktoranckie mogą ubiegać się osoby, które spełniają następujące warunki:

 1. uzyskają co najmniej 50% możliwych do uzyskania punktów z postępowania kwalifikacyjnego (Zał.1. Kryteriarekrutacji na I rok studiów doktoranckich na Wydziale Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej w roku akademicki 2017/2018);
 2. złożą we wskazanym terminie następujące dokumenty:
  1. podanie o przyjęcie na studia doktoranckie stacjonarne lub niestacjonarne,
  2. trzy zdjęcia,
  3. odpis dyplomu magisterskiego,
  4. wypis ocen z indeksu z okresu studiów,
  5. życiorys,
  6. kwestionariusz osobowy,
  7. autoreferat i dokumenty poświadczające aktywność naukową kandydata: udział w pracach studenckiego ruchu naukowego; udział w olimpiadach i konkursach; działalność publikacyjną; udział w konferencjach i sympozjach naukowych; odbyte kursy, staże i praktyki,
  8. certyfikat znajomości języka kongresowego (po ukończonym kursie z egzaminem) lub deklarację wyboru języka obcego na egzamin kwalifikacyjny,
  9. zgodę na podjęcie studiów z miejsca pracy lub uczelni (dotyczy kandydatów posiadających stałe zatrudnienie),
  10. deklarację opiekuna naukowego i kierownika jednostki, w której będzie wykonywana praca doktorska, zawierającą zobowiązanie o finansowaniu badań naukowych doktoranta ze środków będących w dyspozycji jednostki i zabezpieczeniu realizacji godzin dydaktycznych w liczbie zgodnej z decyzją Rady Wydziału,
  11. deklarację opiekuna, zawierającą zgodę na sprawowanie opieki naukowej,
  12. podanie o przyznanie stypendium doktoranckiego (dot. kandydatów na studia stacjonarne),
  13. podanie o przyznanie miejsca w domu studenckim (tylko zainteresowani kandydaci).

 

 

 

 

Ogłoszenie o konkursie rekrutacyjnym na studia doktoranckie na rok akademicki 2017/2018 nastąpi w dniu 7 maja 2017 roku. Wymagane dokumenty należy składać do dnia 7 lipca 2017 roku w sekretariacie Studium Doktoranckiego Wydziału Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Dziekanat Wydziału Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej pok. 217, tel. 61 848 70 73. Kandydaci, którzy złożą komplet dokumentów zostaną drogą mailową lub telefonicznie powiadomieni o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Stacjonarne studia doktoranckie trwają cztery lata i są bezpłatne. Kandydaci na stacjonarne studia doktoranckie mogą ubiegać się o stypendium doktoranckie.Liczba stypendiów jest limitowana. Decyzje o przyznaniu stypendiów podejmuje Rektor, po zaopiniowaniu wniosków przez doktoranckie komisje stypendialne na wydziałach prowadzących te studia.

 

Niestacjonarne studia doktoranckie trwają cztery lata i są odpłatne. Wysokość opłaty za każdy semestr studiów ustali Rektor w terminie do 31 maja 2017 r., przy czym nie jest przewidywana zmiana wysokości opłat.

 

Słuchacze studiów doktoranckich, zgodnie z § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach (Dz. U. 2015 poz. 172) oraz decyzją Rady Wydziału są zobowiązani do odbywania praktyk zawodowych w formie:

 • prowadzenia zajęć dydaktycznych w wymiarze 60 godz. w roku akademickim przez doktorantów studiów stacjonarnych otrzymujących stypendia doktoranckie lub zwiększenie stypendium doktoranckiego,
 • prowadzenia zajęć dydaktycznych w wymiarze 30 godz. w roku akademickim przez doktorantów studiów stacjonarnych nieotrzymujących stypendiów doktoranckich,
 • prowadzenia zajęć dydaktycznych w wymiarze 10 godz. w roku akademickim przez doktorantów studiów niestacjonarnych.

 

 

 

 

Zał. 1.

Kryteria rekrutacji na I rok studiów doktoranckich na Wydziale Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej w roku akademicki 2017/2018

 

 

 

1. Ocena osiągnięć kandydata (do 40 punktów), obejmuje:

 • średnią z ocen ze studiów wyższych (preferowani kandydaci ze średnią co najmniej 4,0),
 • ocenę pracy magisterskiej wraz z opinią promotora,
 • zbieżność kierunku ukończonych studiów z dziedziną i dyscypliną naukową w zakresie, której realizowane będą studia doktoranckie,
 • osiągnięcia w studenckich kołach naukowych,
 • osiągnięcia publikacyjne,
 • doniesienia konferencyjne i udział w sympozjach naukowych,
 • odbyte kursy szkoleniowe, staże, praktyki (udokumentowane),
 • udział w olimpiadach.

 

 

2. Rozmowa kwalifikacyjna (do 40 punktów)

 

Rozmowa kwalifikacyjna obejmuje: ogólną orientację w problematyce reprezentowanej specjalności naukowej oraz zagadnienia dotyczące przyszłej pracy naukowej (przedstawienie tematyki badawczej z krótką prezentacją).

 

 

3. Posługiwanie się językiem kongresowym (do 20 punktów).

 

Ocena obejmuje: znajomość języka obcego potwierdzoną certyfikatem lub egzaminem zdawanym w czasie postępowania rekrutacyjnego.

 

 

4. Postanowienia ogólne

 

Rekrutację przeprowadza Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna. Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego sporządzona zostanie lista rankingowa kandydatów. Na studia doktoranckie mogą zostać przyjęci kandydaci, którzy osiągnęli minimum 50% punktów. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna powiadamia listownie wszystkich kandydatów o wyniku postępowania rekrutacyjnego.

 

Kandydatowi, który nie został zakwalifikowany na studia doktoranckie, przysługuje możliwość odwołania się od wyników rekrutacji, za pośrednictwem Kierownika Studium Doktoranckiego, do Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji. Po rozpatrzeniu odwołania ostateczną decyzję podejmuje Rektor.

 

W przypadku nie wypełnienia limitu miejsc za zgodą Rektora UP w Poznaniu istniej możliwość przeprowadzenia kolejnej tury rekrutacji na studia doktoranckie przy Wydziale Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej.

 

 

 

Kierownik  Studium

dr hab. inż. Mariusz Sojka

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE