Studia doktoranckie

Rekrutacja

Warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie

przy Wydziale Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej

w roku akademickim 2018/2019

Uchwała Senatu UPP nr 171/2018 – warunki i tryb rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia doktoranckie w ak. 2018/2019.

            Studia doktoranckie są prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, w dziedzinie nauk rolniczych, w ramach dyscypliny naukowejochrona i kształtowanie środowiskaobejmującej następujące specjalności:

 • kształtowanie i ochrona ekosystemów lądowych i wodnych,
 • kształtowanie i ochrona zasobów glebowych i wodnych,
 • gospodarowanie wodą w środowisku,
 • przepływ energii i obieg materii w środowisku przyrodniczym,
 • ochrona i kształtowanie środowiska terenów niezurbanizowanych.

Rekrutacja na studia odbywa się w drodze konkursu, po złożeniu wymaganych dokumentów i odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej.

Liczba miejsc na stacjonarnych studiach doktoranckich w roku akademickim 2018/2019 wynosi 8. Limitowanie liczby miejsc na stacjonarnych studiach doktoranckich wynika z zapisów Art. 195a ust. 2. Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, 2201, z 2018 r. poz. 138.), wg którego liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich, którym przyznano stypendium doktoranckie finansowane ze środków, o których mowa w art. 200 ust. 5 lub 6, z wyłączeniem liczby uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich, którym przyznano wyłącznie środki finansowe, o których mowa w art. 200a ust. 2, nie może być mniejsza niż 50% liczby uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich ogółem. Liczba miejsc na niestacjonarnych studiach doktoranckich w roku akademickim 2018/2019 jest limitowana wynika to zapisów Art. 195a. ust. 1. Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183, 2201, z 2018 r. poz. 138.), wg którego w liczba uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich nie może być mniejsza od liczby uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich. Dodatkowo liczba miejsc na studiach doktoranckich stacjonarnych i niestacjonarnych jest limitowana możliwościami zabezpieczania realizacji godzin dydaktycznych w wymiarze zgodnym z decyzją Rady Wydziału oraz możliwościami finansowania badań ze środków będących w dyspozycji jednostki.

O przyjęcie na studia doktoranckie mogą ubiegać się osoby, które spełniają następujące warunki:

 1. uzyskają co najmniej 50% możliwych do uzyskania punktów z postępowania kwalifikacyjnego (Zał.1. Kryteriarekrutacji na I rok studiów doktoranckich na Wydziale Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej w roku akademicki 2018/2019);
 2. złożą we wskazanym terminie następujące dokumenty:
 1. podanie oprzyjęcie na studia doktoranckie stacjonarne lub niestacjonarne,
 2. trzy zdjęcia,
 3. odpis dyplomu magisterskiego,
 4. wypis ocen z indeksu z okresu studiów,
 5. życiorys,
 6. kwestionariusz osobowy,
 7. autoreferat i dokumenty poświadczające aktywność naukową kandydata: udział w pracach studenckiego ruchu naukowego; udział w olimpiadach i konkursach; działalność publikacyjną; udział w konferencjach i sympozjach naukowych; odbyte kursy, staże i praktyki,
 8. certyfikat znajomości języka kongresowego (po ukończonym kursie z egzaminem) lub deklarację wyboru języka obcego na egzamin kwalifikacyjny,
 9. zgodę na podjęcie studiów z miejsca pracy lub uczelni (dotyczy kandydatów posiadających stałe zatrudnienie),
 10. deklarację opiekuna naukowego i kierownika jednostki, w której będzie wykonywana praca doktorska, zawierającą zobowiązanie o finansowaniu badań naukowych doktoranta ze środków będących w dyspozycji jednostki i zabezpieczeniu realizacji godzin dydaktycznych w liczbie zgodnej z decyzją Rady Wydziału,
 11. deklarację opiekuna, zawierającą zgodę na sprawowanie opieki naukowej,
 12. podanie o przyznanie stypendium doktoranckiego (dot. kandydatów na studia stacjonarne),
 13. podanie o przyznanie miejsca w domu studenckim (tylko zainteresowani kandydaci).

 

            Ogłoszenie o konkursie rekrutacyjnym na studia doktoranckie na rok akademicki 2018/2019 nastąpi w dniu 11 maja 2018 roku. Wymagane dokumentynależy składać do dnia 10 lipca 2018 rokuw sekretariacie Studium Doktoranckiego Wydziału Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej, ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań, Dziekanat Wydziału Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej pok. 217, tel. 61 848 70 73. Kandydaci, którzy złożą komplet dokumentów zostaną drogą mailową lub telefonicznie powiadomieni o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

            Stacjonarne studia doktoranckie trwają cztery lata i są bezpłatne. Kandydaci na stacjonarne studia doktoranckie mogą ubiegać się o stypendium doktoranckie.Liczba stypendiów jest limitowana. Decyzje o przyznaniu stypendiów podejmuje Rektor, po zaopiniowaniu wniosków przez doktoranckie komisje stypendialne na wydziałach prowadzących te studia.

Niestacjonarne studia doktoranckie trwają cztery lata i są odpłatne. Wysokość opłaty za każdy semestr studiów ustali Rektor w terminie do 31 maja 2018 r., przy czym nie jest przewidywana zmiana wysokości opłat.

Słuchacze studiów doktoranckich, zgodnie z § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych (Dz. U. 2017 poz. 256) oraz decyzją Rady Wydziału są zobowiązani do odbywania praktyk zawodowych w formie:

 • prowadzenia zajęć dydaktycznych w wymiarze 60 godz. w roku akademickim przez doktorantów studiów stacjonarnych otrzymujących stypendia doktoranckie lub zwiększenie stypendium doktoranckiego,
 • prowadzenia zajęć dydaktycznych w wymiarze 30 godz. w roku akademickim przez doktorantów studiów stacjonarnych nieotrzymujących stypendiów doktoranckich,
 • prowadzenia zajęć dydaktycznych w wymiarze 10 godz. w roku akademickim przez doktorantów studiów niestacjonarnych.

 

Zał. 1.

Kryteria rekrutacji na I rok studiów doktoranckich na Wydziale Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej w roku akademicki 2018/2019

 

 1. Ocena za rozmowę kwalifikacyjną(do 40 punktów) obejmuje:
 • ogólną orientację w problematyce reprezentowanej specjalności naukowej,
 • zagadnienia dotyczące przyszłej pracy naukowej (przedstawienie tematyki badawczej z krótką prezentacją).
 1. Ocena osiągnięć kandydata (do 40 punktów), obejmuje:
 • średnią z ocen ze studiów wyższych (preferowani kandydaci ze średnią co najmniej 4,0),
 • ocenę pracy magisterskiej wraz z opinią promotora,
 • zbieżność kierunku ukończonych studiów z dziedziną i dyscypliną naukową w zakresie, której realizowane będą studia doktoranckie,
 • osiągnięcia w studenckich kołach naukowych,
 • osiągnięcia publikacyjne,
 • doniesienia konferencyjne i udział w sympozjach naukowych,
 • odbyte kursy szkoleniowe, staże, praktyki (udokumentowane),
 • udział w olimpiadach.
 1. Ocena posługiwania się językiem kongresowym (do 20 punktów) obejmuje:
 • egzamin zdany w trakcie postępowania kwalifikacyjnego lub certyfikat znajomości języka obcego.

 

 1. Postanowienia ogólne

            Rekrutację przeprowadza Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna. Po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego sporządzona zostanie lista rankingowa kandydatów. Na studia doktoranckie mogą zostać przyjęci kandydaci, którzy osiągnęli minimum 50% punktów. Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna powiadamia listownie wszystkich kandydatów o wyniku postępowania rekrutacyjnego.

            Kandydatowi, który nie został zakwalifikowany na studia doktoranckie, przysługuje możliwość odwołania się od wyników rekrutacji, za pośrednictwem Kierownika Studium Doktoranckiego, do Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji. Po rozpatrzeniu odwołania ostateczną decyzję podejmuje Rektor.

            W przypadku nie wypełnienia limitu miejsc za zgodą Rektora UP w Poznaniu istniej możliwość przeprowadzenia kolejnej tury rekrutacji na studia doktoranckie przy Wydziale Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej.

 

 

Kierownik  Studium

 

dr hab. inż. Mariusz Sojka

 

 

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE