Konkurs fotograficzny

Regulamin

Regulamin konkursu fotograficznego:
„Przyroda-Człowiek-Zrównoważony Rozwój”

Edycja VIII – „WODA WOKÓŁ NAS”

 

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
 2. Uczestnicy mają prawo zgłosić do konkursu wyłącznie fotografie wykonane samodzielnie w dowolnej technice.
 3. Każdy autor może przesłać max. 5 (pięć) prac w formacie minimum 18 x 24 cm.
 4. Istnieje możliwość przedstawienia zestawu zdjęciowego (do 5 zdjęć), który będzie traktowany jako jedna fotografia. Zestawy zdjęciowe, mogą posiadać mniejsze wymiary i powinny być uzupełnione schematem ekspozycji (kolejnością zdjęć w zestawie).
 5. Zdjęcia powinny być opatrzone GODŁEM. Dane autora (imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy oraz adres poczty elektronicznej e-mail) należy umieścić w kopercie opisanej „GODŁO”. Jeśli w danej szkole jest kilku uczestników konkursu, wszystkie GODŁA można umieścić w jednej kopercie.
 6. Prace w danej szkole zbiera nauczyciel, który weryfikuje zgodność prac z wymogami regulaminu konkursu i wysyła wszystkie zgłoszone do konkursu w danej szkole prace wraz z kopertą z GODŁAMI na podany adres wraz z podaniem swojego adresu e-mail i numeru telefonu kontaktowego.
 7. Uczestnik konkursu ma obowiązek wypełnienia oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, którego wzór zamieszczony jest na stronie konkursu.
 8. Prace należy nadesłać na adres:
  Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
  Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej
  Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska
  60-637 Poznań, ul. Wojska Polskiego 28
  z dopiskiem „Konkurs fotograficzny”
 9. Termin nadsyłania zdjęć: 30.09.2018 r.
 10. Termin rozstrzygnięcia konkursu – do 31.10.2018 r.
 11. Oceny nadesłanych prac dokona jury wyłonione przez organizatora. Decyzje jury będą ostateczne.
 12. W konkursie przewidziane są nagrody finansowe (za I, II, III miejsce) oraz wyróżnienia.
 13. Nadesłane prace będą eksponowane na zorganizowanej wystawie.
 14. Prace nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność organizatora, pozostałe prace zostaną zwrócone po zakończeniu wystawy.
 15. Ewentualne kwestie sporne rozstrzygane będą przez Dziekana Wydziału Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej UP w Poznaniu.

W razie wątpliwości co do regulaminu prosimy o kontakt:
z panem Rafałem Stasikiem, pod numerem telefonu 61-846-64-20, lub panią Klaudią Borowiak, pod numerem telefonu 61-846-65-23.

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE