Regulamin

Dla szkół Średnich

  1. Konkurs adresowany jest do wszystkich fotografujących poza członkami ZPAF.
  2. Uczestnicy mają prawo zgłosić do konkursu wyłącznie fotografie wykonane samodzielnie w dowolnej technice.
  3. Każdy autor może przesłać 5 (pięć) prac w formacie minimum 18 x 24 cm
  4. Istnieje możliwość przedstawienia zestawu zdjęciowego (do 5 zdjęć), który będzie traktowany jako jedna fotografia. Zestawy zdjęciowe, mogą posiadać mniejsze wymiary i powinny być uzupełnione schematem ekspozycji.
  5. Zdjęcia powinny być opatrzone GODŁEM. Dane autora (imię i nazwisko, adres, telefon kontaktowy oraz adres poczty elektronicznej e-mail) należy umieścić w kopercie opisanej „GODŁO”.
  6. Oceny nadesłanych prac dokona jury wyłonione przez organizatora. Decyzje jury  będą ostateczne.
  7. Nadesłane prace będą eksponowane na zorganizowanej wystawie.
  8. Prace nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność organizatora, pozostałe prace zostaną zwrócone po zakończeniu wystawy.
  9. Ewentualne kwestie sporne rozstrzygane będą przez Dziekana Wydziału Melioracji i Inżynierii Środowiska UP w Poznaniu

 

Dodatkowe informacje udzielamy telefonicznie (61-8466520) i e-mailem (kszoszk@up.poznan.pl)

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide