Badania

Przewody doktorskie

Publiczne obrony rozprawy doktorskiej

  

2017-09-21, godz. 11.30, sala 111 w budynku przy ul. Piątkowska 94 E

mgr. inż. Rafał Wróżyński

pt. „Analiza niepewności wyznaczania stref zagrożenia powodziowego

Ogłoszenie

Streszczenie j. polski i j. angielski

Recenzja 1

Recenzja 2


 

2017-07-13, godz. 10.00, sala 111 w budynku przy ul. Piątkowska 94 E

mgr. Klaudia Ziemblińska

pt. „Wpływ różnych metod odnowienia powierzchni leśnych zniszczonych przez tornado na wymianę ditlenku węgla

Ogłoszenie

Streszczenie j. polski i j. angielski

Recenzja 1

Recenzja 2


 

2017-02-16, godz. 11.00, sala Rady Wydziału w budynku przy ul. Piątkowska 94 E

mgr. inż. Tomasz Knioły

pt. „GIS w kształtowaniu krajobrazu rolniczego: modele habitatowe dla wybranych gatunków ptaków jako narzędzie opisu oraz oceny bioróżnorodności i gospodarowania

Ogłoszenie

Streszczenie j. polski i j. angielski

Recenzja 1

Recenzja 2


 

2016-11-24, godz. 11.00, sala 111 w budynku przy ul. Piątkowska 94 E

mgr. inż. Przemysław Frankowski

pt. „Ocena potencjału ekologicznego i znaczenie w krajobrazie zbiornika wodnego w Nienawiszczu

Ogłoszenie

Streszczenie j. polski

Streszczenie j. angielski

Recenzja 1

Recenzja 2


 

2016-11-17, godz. 11.00, sala 111 w budynku przy ul. Piątkowska 94 E

mgr. inż. Krzysztof Ziomek

pt. „Zasady kształtowania struktury przestrzennej i dendroflory zadrzewień śródpolnych celem optymalizacji ich funkcji ochronnych oraz produkcyjnych

Ogłoszenie

Streszczenie w języku polskim i angielskim

Recenzja 1

Recenzja 2


 

2016-06-28, godz. 11.00, sala 111 w budynku przy ul. Piątkowska 94 E

mgr. inż. Karolina Sakowska

pt. „On the assessment of carbon dioxide fluxes and spectral characteristics of selected terrestrial ecosystems” ( tłum.: „Ocena strumieni ditlenku węgla i charakterystyk spektralnych wybranych ekosystemów lądowych”)”

Ogłoszenie

Streszczenie

Streszczenie ANG

Recenzja 1

Recenzja 2


 

2016-04-21, godz. 13.00, sala Rady Wydziału przy ul. Piątkowska 94 E

mgr. Krzysztof Pyszny

pt. „Systemy informacji przestrzennej w strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko w planowaniu przestrzennym województwa wielkopolskiego

Ogłoszenie

Streszczenie

Recenzja 1

Recenzja 2


 

2016-04-16, godz. 11.00, sala Rady Wydziału przy ul. Piątkowska 94 E

mgr. inż. Marcin Baran

pt. „Ocena wybranych składników bilansu ditlenku węgla w lesie sosnowym z wykorzystaniem mikrometeorologicznych metod pomiarowych

Ogłoszenie

Streszczenie

Recenzja 1

Recenzja 2


 

2016-02-25, godz. 11.00, sala Rady Wydziału przy ul. Piątkowska 94 E

mgr. Agnieszka Karwacka

pt. „Ocena stanu eutrofizacji wybranych jezior powiatu poznańskiego

Ogłoszenie

Streszczenie

Recenzja 1

Recenzja 2


 

2016-02-04, godz. 11.00, sala Rady Wydziału przy ul. Piątkowska 94 E

mgr. inż. Natalia Kowalska

pt. „Ocena zmienności strumieni metanu mierzonych metodą kowariancji wirów na torfowisku w Rzecinie

Ogłoszenie

Streszczenie

Recenzja 1

Recenzja 2


 

2015-06-29, godz. 9.00, sala Rady Wydziału WMiIŚ, ul. Piątkowska 94

mgr. inż. Bogna Uździcka

pt. „Ocena zależności charakterystyk spektralnych od parametrów biofizycznych roślin uprawianych w różnych reżimach nawożenia

Streszczenie

Recenzja 1

Recenzja 2

Recenzja 3


 

2015-06-29, godz. 11.00, sala Rady Wydziału WMiIŚ, ul. Piątkowska 94

mgr. inż. Michał Napierała

pt. „Techniczne, przyrodnicze i ekonomiczne uwarunkowania eksploatacji pompowni melioracyjnych w Wielkopolsce

Streszczenie

Recenzja 1

Recenzja 2


 

2015-05-21, godz. 11.00, sala Rady Wydziału WMiIŚ, ul. Piątkowska 94

mgr. inż. Daniela Geblera

pt.: ”Analiza możliwości wykorzystania makrofitów do oceny stanu ekologicznego rzek przekształconych z zastosowaniem sieci neuronowych

Streszczenie

Recenzja 1

Recenzja 2


 

2014-12-11, godz. 10.30, sala Rady Wydziału, ul. Piątkowska 94

mgr. inż. Jędzrzej Nyćkowiak

pt. „Ocena wymiany tlenku diazotu i ditlenku węgla na gruntach ornych wybranych regionów Polski

Streszczenie

Recenzja 1

Recenzja 2


 

2012-09-07, godz. 10:30, sala Rady Wydziału

Janusz Filipiak

Promotor: prof. dr hab. Czesław Przybyła


 

2011-07-05, godz. 12, sala 109, ul. Piątkowska 94

Tomasz Serba

pt. „Ocena wpływu sposobu użytkowania terenu rolniczego na emisję tlenku diazotu

Promotor: prof. dr hab. Janusz Olejnik


 

2011-07-05, godz. 10, sala 109, ul. Piątkowska 94

Maria Michalak-Galczewska

pt. „Dobowa i sezonowa zmienność strumieni CO2 torfowiska w Rzecinie

Promotor: prof. dr hab. Janusz Olejnik

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE