Kanał YT WISGP

Laboratoria badawcze

Badania

W Instytucie Budownictwa i Geoinżynierii zorganizowane są dwa laboratoria. Laboratorium badawcze w Zakładzie Budownictwa i Konstrukcji Inżynierskich przygotowane jest do badań w zakresie projektowania składu mieszanek betonowych oraz badania właściwości betonu zwykłego, hydrotechnicznego i recyklingowego. Laboratorium wyposażone w: prasy hydrauliczne do badania wytrzymałości betonu, mieszarka laboratoryjna do zapraw, mieszarka do betonu, zestaw sit laboratoryjnych, komora klimatyzacyjna, komora karbonatyzacyjna, suszarki laboratoryjne, aparat do badania wodoprzepuszczalności betonu, aparat do badania zawartości powietrza w mieszance betonowej, wiertnia do pobierania próbek betonowych, laboratoryjna kruszarka szczękowa, młyn kulowy. Pracownicy Zakładu Geotechniki posiadają stosowne uprawnienia geologiczne oraz Certyfikaty Polskiego Komitetu Geotechniki a także uprawnienia konstrukcyjno-budowlane oraz architektoniczne.

Zakład Geotechniki posiada Certyfikat ISO 9001:2008 o zakresie rejestracji: Badania laboratoryjne właściwości fizycznych i uziarnienia gruntów naturalnych i antropogenicznych. W ramach badań objętych Certyfikatem prowadzone są oznaczenia następujących cech:

 • Skład granulometryczny gruntów niespoistych metodą sitową,
 • Skład granulometryczny gruntów spoistych metodą areometryczną,
 • Wilgotność naturalna metodą suszarkowo-wagową,
 • Oznaczenie zawartości węglanu wapnia aparatem Scheiblera,
 • Oznaczenie gęstości objętościowej i gęstości objętościowej szkieletu gruntowego,
 • Oznaczenie granic konsystencji Atterberga (granica plastyczności – metodą wałeczkowania,
 • granica płynności – metodą Cassagrande’a i metodą stożka opadowego, wskaźnik
 • konsystencji – metodą stożka opadowego),
 • Wyznaczenie wytrzymałości na ścinanie – za pomocą laboratoryjnej ścinarki obrotowej,
 • Oznaczenie maksymalnej i minimalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego w aparacie GOG,
 • Opis makroskopowy z pomiarem oporu wciskania penetrometru i ścinarki A.P.van den Berg.

Poza Certyfikatem wykonujemy następujące badania: wilgotność optymalna i maksymalna gęstość szkieletu gruntowego w aparacie Proctora, wytrzymałość na ścinanie w aparacie bezpośredniego ścinania, wytrzymałość na ścinanie w aparacie trójosiowego ściskania, wyznaczenie modułów odkształcenia gruntów w edometrach i Kalifornijskiego Wskaźnika Nośności w aparacie CBR.

W Instytucie Melioracji, Kształtowania Środowiska i Geodezji laboratorium badawcze wyposażone jest m.in. w: młynki hydrometryczne do pomiarów przepływów w ciekach, aparatura do pomiaru wilgotności gleb, świdry do wykonywania odwiertów glebowych, aparaty Richardsa do wyznaczania właściwości wodnych gleb, sprzęt do wyznaczania fizyczno-wodnych właściwości gleb, teodolity, tachimetry i niwelatory optyczne techniczne i precyzyjne, niwelator laserowy Sokkia, lokalizator LC Standard, tachimetr elektroniczny Elta.

Katedra Inżynierii Wodnej i Sanitarnej posiada laboratorium wodne o powierzchni 150 m2, gdzie zainstalowane są dwie pompy o regulowanym wydatku (łącznie do 140 dm3/s); koryto hydrauliczne; kilka stanowisk dydaktycznych, na których można przeprowadzić podstawowe doświadczenia z mechaniki płynów. Na płaskim modelu filtracji prowadzone są badania nad rozsączaniem ścieków do gruntu niespoistego. W jednostce tej jest też laboratorium wyposażone w sprzęt do analiz modeli fizycznych do badań technologicznych osadu czynnego.

Ponadto na Wydziale mamy celu laboratoria i pracownie gleboznawcze, chemiczne, biologiczne, stanowisko do badań mikrobiologicznych i inne, wyposażone w wysokiej jakości sprzęt, m.in. aparatura do pomiaru wilgotności gleb metodami TDR i FDR, świdry do wykonywania odwiertów glebowych, aparaty Richardsa do wyznaczania właściwości wodnych gleb (Katedra Gleboznawstwa i Rekultywacji). Poza siedzibą Wydziału posiadamy zautomatyzowane punkty pomiarowe z dataloggerami do monitorowania zmian uwilgotnienia gleb oraz 20 ha pole doświadczalne 40–letniej rekultywacji.

Posiadamy również teodolity, tachimetry, niwelatory optyczne techniczne i precyzyjne, lokalizator LC Standard, tachimetr elektroniczny Elta 50, odbiornik GPS RTK Legacy H Topcon, interpretoskopy, nowoczesny aparat trójosiowego ściskania produkcji GEOTEKO z komputerowym zapisem przebiegu doświadczenia, edometry, aparat CBR, mechaniczne ubijaki Proctora, aparat bezpośredniego ścinania, aparat ITBZW k3, zestaw przyrządów do badań cech fizycznych i składu granulometrycznego, lekka sonda dynamiczna SL, sonda krzyżakowo-obrotowa PSO-1, wiertnica mechaniczna z sondą dynamiczną firmy Nordmeyer, aparat do pomiaru LAI, dejonizatory, spektrofotometry HACH (modele DR 3000, 2800, 2400, 2000), mineralizatory (MARS, Gerhardt), sprzęt do pomiaru dynamiki fotosyntezy i inne.

Poza siedzibą Wydziału znajdują się Stacje badawcze Katedry Meteorologii w Rzecinie (torfowisko), Brodach (teren rolniczy), Tucznie (las sosnowy) i Tleniu (las sosnowy zdegradowany) wyposażone są w aparaturą pomiarową niezbędną do realizacji badań związanych z oceną dynamiki wymiany gazów szklarniowych pomiędzy powierzchniami różnych ekosystemów a atmosferą. Katedra Inżynierii Wodnej i Sanitarnej posiada trzy stanowiska badawcze: w Tadeuszewie (złoże rotacyjne na końcu małej sieci kanalizacji odciążonej), w Grodzisku Wlkp. (przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie miejskiej OŚ) i w Rybojedzku (przydomowa oczyszczalnia i staw ogrodowy do badań nad filtracją wód zanieczyszczonych glonami).

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide