Badania

Laboratoria badawcze

Instytut Budownictwa i Geoinżynierii

Zakład Budownictwa i Konstrukcji Inżynierskich:

Badania w zakresie projektowania składu mieszanek betonowych oraz badania właściwości betonu zwykłego, hydrotechnicznego i recyklingowego.

Wyposażenie:

 • prasy hydrauliczne do badania wytrzymałości betonu,
 • mieszarka laboratoryjna do zapraw, 
 • mieszarka do betonu,
 • zestaw sit laboratoryjnych,
 • komora klimatyzacyjna, 
 • komora karbonatyzacyjna,
 • suszarki laboratoryjne,
 • aparat do badania wodoprzepuszczalności betonu,
 • aparat do badania zawartości powietrza w mieszance betonowej,
 • wiertnia do pobierania próbek betonowych,
 • laboratoryjna kruszarka szczękowa, 
 • młyn kulowy.

Pracownicy Zakładu Geotechniki posiadają stosowne uprawnienia geologiczne oraz Certyfikaty Polskiego Komitetu Geotechniki a także uprawnienia konstrukcyjno-budowlane oraz architektoniczne.

 

Zakład Geotechniki:

posiada Certyfikat ISO 9001:2008 o zakresie rejestracji: Badania laboratoryjne właściwości fizycznych i uziarnienia gruntów naturalnych i antropogenicznych. W ramach badań objętych Certyfikatem prowadzone są oznaczenia następujących cech:

 • skład granulometryczny gruntów niespoistych metodą sitową,
 • skład granulometryczny gruntów spoistych metodą areometryczną,
 • wilgotność naturalna metodą suszarkowo-wagową,
 • oznaczenie zawartości węglanu wapnia aparatem Scheiblera,
 • oznaczenie gęstości objętościowej i gęstości objętościowej szkieletu gruntowego,
 • oznaczenie granic konsystencji Atterberga (granica plastyczności – metodą wałeczkowania,
 • granica płynności – metodą Cassagrande’a i metodą stożka opadowego, wskaźnik
 • konsystencji – metodą stożka opadowego),
 • wyznaczenie wytrzymałości na ścinanie – za pomocą laboratoryjnej ścinarki obrotowej,
 • oznaczenie maksymalnej i minimalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego w aparacie GOG,
 • opis makroskopowy z pomiarem oporu wciskania penetrometru i ścinarki A.P.van den Berg.

Poza Certyfikatem wykonywane są następujące badania:

 • wilgotność optymalna i maksymalna gęstość szkieletu gruntowego w aparacie Proctora,
 • wytrzymałość na ścinanie w aparacie bezpośredniego ścinania,
 • wytrzymałość na ścinanie w aparacie trójosiowego ściskania,
 • wyznaczenie modułów odkształcenia gruntów w edometrach i Kalifornijskiego Wskaźnika Nośności w aparacie CBR.

Instytut Melioracji, Kształtowania Środowiska i Geodezji

Wyposażenie laboratorium badawczego:

 • młynki hydrometryczne do pomiarów przepływów w ciekach,
 • aparatura do pomiaru wilgotności gleb,
 • świdry do wykonywania odwiertów glebowych,
 • aparaty Richardsa do wyznaczania właściwości wodnych gleb,
 • sprzęt do wyznaczania fizyczno-wodnych właściwości gleb,
 • teodolity,
 • tachimetry i niwelatory optyczne techniczne i precyzyjne,
 • niwelator laserowy Sokkia,
 • lokalizator LC Standard,
 • tachimetr elektroniczny Elta.

Katedra Inżynierii Wodnej i Sanitarnej

Laboratorium wodne, gdzie zainstalowane są dwie pompy o regulowanym wydatku (łącznie do 140 dm3/s). Ponadto:

 • koryto hydrauliczne,
 • kilka stanowisk dydaktycznych, na których można przeprowadzić podstawowe doświadczenia z mechaniki płynów,
 • na płaskim modelu filtracji prowadzone są badania nad rozsączaniem ścieków do gruntu niespoistego.

W jednostce tej jest też laboratorium wyposażone w sprzęt do analiz modeli fizycznych do badań technologicznych osadu czynnego.

Wydział posiada również laboratoria i pracownie:

 • gleboznawcze,
 • chemiczne,
 • biologiczne,
 • stanowisko do badań mikrobiologicznych,
 • inne.

Wyposażenie ww. laboratoriów:

 • aparatura do pomiaru wilgotności gleb metodami TDR i FDR,
 • świdry do wykonywania odwiertów glebowych,
 • aparaty Richardsa do wyznaczania właściwości wodnych gleb (Katedra Gleboznawstwa i Rekultywacji).
 • tachimetry,
 • niwelatory optyczne techniczne i precyzyjne,
 • lokalizator LC Standard,
 • tachimetr elektroniczny Elta 50,
 • odbiornik GPS RTK Legacy H Topcon,
 • interpretoskopy,
 • nowoczesny aparat trójosiowego ściskania produkcji GEOTEKO z komputerowym zapisem przebiegu doświadczenia,
 • edometry,
 • aparat CBR,
 • mechaniczne ubijaki Proctora,
 • aparat bezpośredniego ścinania,
 • aparat ITBZW k3,
 • zestaw przyrządów do badań cech fizycznych i składu granulometrycznego,
 • lekka sonda dynamiczna SL,
 • sonda krzyżakowo-obrotowa PSO-1,
 • wiertnica mechaniczna z sondą dynamiczną firmy Nordmeyer,
 • aparat do pomiaru LAI,
 • dejonizatory,
 • spektrofotometry HACH (modele DR 3000, 2800, 2400, 2000),
 • mineralizatory (MARS, Gerhardt),
 • sprzęt do pomiaru dynamiki fotosyntezy i inne.

Stacje badawcze Katedry Meteorologii w Rzecinie (torfowisko), Brodach (teren rolniczy), Tucznie (las sosnowy) i Tleniu (las sosnowy zdegradowany). Wyposażenie:

 • aparatura pomiarowa niezbędną do realizacji badań związanych z oceną dynamiki wymiany gazów szklarniowych pomiędzy powierzchniami różnych ekosystemów a atmosferą.

Katedra Inżynierii Wodnej i Sanitarnej posiada trzy stanowiska badawcze: w Tadeuszewie (złoże rotacyjne na końcu małej sieci kanalizacji odciążonej), w Grodzisku Wlkp. (przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie miejskiej OŚ) i w Rybojedzku (przydomowa oczyszczalnia i staw ogrodowy do badań nad filtracją wód zanieczyszczonych glonami).

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE