Kanał YT WISGP

Kierunki badań

Badania

W Instytucie Budownictwa i Geoinżynierii główny obszar badawczy Zakładu Budownictwa i Konstrukcji Inżynierskich dotyczy statyki złożonych konstrukcji hydrotechnicznych (żelbetowe zbiorniki prostopadłościenne, studnie opuszczane, konstrukcje dokowe, budowle piętrzące, nabrzeża portowe) z wykorzystaniem metod numerycznych (głównie różnicowo) z uwzględnieniem przestrzennej pracy statycznej oraz rzeczywistych obciążeń, w tym także obciążenia temperaturą, jak również diagnostyka istniejących obiektów budowlanych (głównie hydrotechnicznych). Drugi obszar badań dotyczy technologii betonów hydrotechnicznych, w tym samozagęszczalnych oraz wykonywanych na modyfikowanych kruszywach recyklingowych a trzeci obszar związany bezpośrednio z inżynierią środowiska dotyczy problemów suszarnictwa, wentylacji i klimatyzacji. Działalność badawcza Zakładu Geotechniki związana jest bezpośrednio z problemami inżynierii środowiska, a koncentruje się na gruntach nietypowych, antropogenicznych i nasypowych oraz ich reakcji na obciążenie (w tym poszukiwania parametrów opisujących ich zachowanie zwłaszcza wbudowanych w konstrukcje inżynierskie, wiarygodnych metod oceny uziarnienia, cech wskaźnikowych oraz parametrów fizycznych i mechanicznych jak również ustalenia związków korelacyjnych pomiędzy określonymi grupami parametrów) i w tym zakresie Zakład Geotechniki posiada potwierdzone odpowiednim Certyfikatem ISO 9001:2008 uprawnienia. Drugim kierunkiem są badania związane z wdrożeniem nowych technik badań in-situ, interpretacja wyników tych badań oraz identyfikacja czynników determinujących rejestrowane w badaniach in-situ parametry (głównie sondowania statyczne, dynamometryczne, badania geofizyczne oraz łączenie powyższych technik w różnych konfiguracjach). Elementem spajającym obydwa kierunki, jest obiekt badań – OUOW Żelazny Most, największy obecnie poligon badań geotechnicznych w Polsce, na którym realizowana jest większość tematów badawczych. W Zakładzie Mechaniki i Metod Komputerowych rozwijana jest głownie problematyka analizy numerycznej z zakresu mechaniki ośrodków ciągłych, w tym tworzenie oraz aplikacje programów i systemów komputerowych do analizy problemów z tego zakresu. Zakład należy do przodujących w kraju ośrodków w zakresie komputerowych metod modelowania zjawisk ruchu wód gruntowych (MRS, MES i MEB, w tym ich sprzęganie), zagadnień z liniowymi i nieliniowymi równaniami konstytutywnymi bądź/i nieliniowymi warunkami brzegowymi i zasilaniem, a także problemów z mieszanym reżimem przepływu, w tym z uwzględnieniem przepływów w strefie niepełnego nasycenia, zagadnień z cienkimi przewarstwieniami, a także filtracji w wałach i zaporach, w tym problemów nieustalonych w czasie. Drugim obszarem badawczym z zakresu inżynierii środowiska jest problematyka modelowania ustalonych i nieustalonych przepływów w sieciach rzecznych, (długich odcinków rzek nizinnych i rozległych dorzeczy, z uwzględnieniem złożonej zabudowy hydrotechnicznej, w tym kanałów i zbiorników pracujących okresowo), związana głownie z wytworzonym w zespole komputerowym system modelowania SPRuNeR (eksploatowany i doskonalony przez 20 lat; porównywalny, zaś w pewnych obszarach przewyższa znane i powszechnie stosowane systemy). Zakład Urbanistyki i Architektury w zakresie inżynierii środowiska rozwija jest tematykę badawczą dotyczącą waloryzacji geologiczno-inżynierskiej (wskazująca racjonalne kierunki zagospodarowania oraz typ zabudowy) ze szczególnym zainteresowaniem dotyczącym obszarów występowania zagrożenia powodziowego.

Badania naukowe prowadzone w Instytucie Melioracji, Kształtowania Środowiska i Geodezji dotyczą oceny stanu i zmienności zasobów wodnych w zlewniach w ujęciu czasowym i przestrzennym. Przedmiotem badań jest analiza aktualnych zdolności retencyjnych zlewni charakteryzujących się różnym sposobem użytkowania i zagospodarowania oraz poszukiwanie optymalnych metod ich zwiększania. Efektem prowadzonych badań ma być zabezpieczenie sektorów gospodarki wrażliwych na zmiany klimatu w wodę dobrej jakości w okresach suszy i niedoborów. Badania terenowe są realizowane na trzech stałych obiektach doświadczalnych, na których prowadzi się systematyczne obserwacje opadów atmosferycznych, stanów wód powierzchniowych i gruntowych oraz wilgotności gleb. Ponadto na kilku obiektach badawczych znajdują się okresowe stanowiska pomiarowe. Analizy fizykochemiczne wód gruntowych i powierzchniowych oraz analizy fizykowodne gleb wykonywane są w laboratorium Instytutu.

Badania naukowe w Katedrze Inżynierii Wodnej i Sanitarnej dotyczą one m.in. inżynierii wodnej (badania przepustowości koryt rzecznych porośniętych roślinnością, gospodarka wodna na zbiornikach, oddziaływanie budowli wodnych na morfologię cieków) oraz zaopatrzenia w wodę i sanitacji wsi (badania małych oczyszczalni ścieków, kanalizacji podciśnieniowej i innych alternatywnych systemów kanalizacyjnych, procesu sedymentacji cząstek ciał stałych itp.).

Badania naukowe w Katedrze Ekologii i Ochrony Środowiska dotyczą m.in. wpływu antropopresji na środowisko wodne, ekosystemy rolnicze i powietrze. Wypracowano metody stosowane w monitoringu państwowym i ocenach środowiskowych. Prowadzone są też badania dotyczące renaturyzacji rzek oraz rekultywacji jezior. Ważnym obszarem badań jest ocena wpływu zanieczyszczeń przemysłowych i degradacji krajobrazu na tereny rolnicze obszary chronionej przyrody. Badania prowadzone są m.in. w ramach zintegrowanego monitoringu środowiska przyrodniczego (ZMŚP).

Badania w Katedrze Gleboznawstwa i Rekultywacji dotyczą m.in. wpływu antropopresji na środowisko glebowo-wodne, rekultywacji terenów pogórniczych, remediacji gleb, zintegrowanego monitoringu środowiska przyrodniczego (ZMŚP). Opracowano m.in.: metody rekultywacji biologicznej gruntów pogórniczych i składowisk popiołów poelektrownianych; metodykę badań długofalowych nad wpływem antropopresji na środowisko glebowe; przeanalizowano wiele materiałów, które mogą być stosowane do stabilizacji gleb zanieczyszczonych metalami ciężkimi; najlepsze efekty uzyskano ze stabilizatorami na bazie wapnia i popiołów.

W Katedrze Meteorologii badania dotyczą m.in. problematyki ochrony atmosfery głównie w kontekście oceny wymiany gazów szklarniowych pomiędzy powierzchnią różnych ekosystemów a atmosferą w ekosystemach naturalnych (torfowisko) i antropogenicznie przekształconych (tereny rolnicze) z wykorzystywaniem technik mikrometeorologicznych. Dodatkowo zajmuje się teledetekcyjną oceną charakterystyk rożnych powierzchni w powiązaniu z oceną dynamiki wymiany gazów szklarniowych. Prowadzone są też prace badawcze związane z oceną wymiany masy i energii (CO2, H2O, CH4, ciepła jawnego) pomiędzy atmosferą a różnymi ekosystemami.

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide