Badania

Kierunki badań

Instytut Budownictwa i Geoinżynierii
Pracownia Budownictwa i Konstrukcji Inżynierskich

 • statyka złożonych konstrukcji hydrotechnicznych z wykorzystaniem metod numerycznych z uwzględnieniem przestrzennej pracy statycznej oraz rzeczywistych obciążeń, w tym także obciążenia temperaturą, jak również diagnostyka istniejących obiektów budowlanych, 
 • technologia betonów hydrotechnicznych, w tym samozagęszczalnych oraz wykonywanych na modyfikowanych kruszywach recyklingowych a trzeci obszar związany bezpośrednio z inżynierią środowiska dotyczy problemów suszarnictwa, wentylacji i klimatyzacji,

Pracownia Geotechniki

 • problemy inżynierii środowiska ze szczególnym uwzględnieniem gruntów nietypowych, antropogenicznych i nasypowych oraz ich reakcji na obciążenie i w tym zakresie Zakład Geotechniki posiada potwierdzone odpowiednim Certyfikatem ISO 9001:2008 uprawnienia, 
 • wdrożenie nowych technik badań in-situ, interpretacja wyników tych badań oraz identyfikacja czynników determinujących rejestrowane w badaniach in-situ parametry, 
 • elementem spajającym obydwa kierunki, jest obiekt badań – OUOW Żelazny Most, największy obecnie poligon badań geotechnicznych w Polsce, na którym realizowana jest większość tematów badawczych.

Pracownia Mechaniki i Metod Komputerowych

 • problematyka analizy numerycznej z zakresu mechaniki ośrodków ciągłych, w tym tworzenie oraz aplikacje programów i systemów komputerowych do analizy problemów z tego zakresu,
 • komputerowe metody modelowania zjawisk ruchu wód gruntowych (MRS, MES i MEB, w tym ich sprzęganie), zagadnień z liniowymi i nieliniowymi równaniami konstytutywnymi bądź/i nieliniowymi warunkami brzegowymi i zasilaniem, a także problemów z mieszanym reżimem przepływu, w tym z uwzględnieniem przepływów w strefie niepełnego nasycenia, zagadnień z cienkimi przewarstwieniami, a także filtracji w wałach i zaporach, w tym problemów nieustalonych w czasie,
 • modelowanie ustalonych i nieustalonych przepływów w sieciach rzecznych, (długich odcinków rzek nizinnych i rozległych dorzeczy, z uwzględnieniem złożonej zabudowy hydrotechnicznej, w tym kanałów i zbiorników pracujących okresowo), związana głownie z wytworzonym w zespole komputerowym system modelowania SPRuNeR.

Pracownia Urbanistyki i Architektury

 • waloryzacja geologiczno-inżynierska (wskazująca racjonalne kierunki zagospodarowania oraz typ zabudowy) ze szczególnym zainteresowaniem dotyczącym obszarów występowania zagrożenia powodziowego.

Instytut Melioracji, Kształtowania Środowiska i Geodezji

 • ocena stanu i zmienności zasobów wodnych w zlewniach w ujęciu czasowym i przestrzennym,
 • analiza aktualnych zdolności retencyjnych zlewni charakteryzujących się różnym sposobem użytkowania i zagospodarowania oraz poszukiwanie optymalnych metod ich zwiększania,
 • badania terenowe są realizowane na trzech stałych obiektach doświadczalnych, na których prowadzi się systematyczne obserwacje opadów atmosferycznych, stanów wód powierzchniowych i gruntowych oraz wilgotności gleb.

Katedra Inżynierii Wodnej i Sanitarnej

 • inżynieria wodna (badania przepustowości koryt rzecznych porośniętych roślinnością, gospodarka wodna na zbiornikach, oddziaływanie budowli wodnych na morfologię cieków),
 • zaopatrzenie w wodę i sanitacji wsi (badania małych oczyszczalni ścieków, kanalizacji podciśnieniowej i innych alternatywnych systemów kanalizacyjnych, procesu sedymentacji cząstek ciał stałych itp.).

Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska

 • wpływ antropopresji na środowisko wodne, ekosystemy rolnicze i powietrze. Wypracowano metody stosowane w monitoringu państwowym i ocenach środowiskowych, 
 • badania dotyczące renaturyzacji rzek oraz rekultywacji jezior, 
  ocena wpływu zanieczyszczeń przemysłowych i degradacji krajobrazu na tereny rolnicze obszary chronionej przyrody. Badania prowadzone są m.in. w ramach zintegrowanego monitoringu środowiska przyrodniczego (ZMŚP),
 • bioindykacja i wpływ zanieczyszczeń powietrza na rośliny,
 • analizy krajobrazu z zastosowaniem narzędzi GIS.

Katedra Gleboznawstwa i Rekultywacji

 • wpływ antropopresji na środowisko glebowo-wodne,
 • rekultywacja terenów pogórniczych,
 • remediacja gleb, 
 • zintegrowany monitoringu środowiska przyrodniczego (ZMŚP).

Katedra Meteorologii

 •  problematyka ochrony atmosfery głównie w kontekście oceny wymiany gazów szklarniowych pomiędzy powierzchnią różnych ekosystemów a atmosferą w ekosystemach naturalnych (torfowisko) i antropogenicznie przekształconych (tereny rolnicze) z wykorzystywaniem technik mikrometeorologicznych, 
 • teledetekcyjna oceną charakterystyk rożnych powierzchni w powiązaniu z oceną dynamiki wymiany gazów szklarniowych,
 • prace badawcze związane z oceną wymiany masy i energii (CO2, H2O, CH4, ciepła jawnego) pomiędzy atmosferą a różnymi ekosystemami.

 

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE


WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA
i INZYNIERII MECHANICZNEJ

Collegium Maximum pok. 215 – 217
ul. Wojska Polskiego 28,
60-637 Poznań