dr inż. Włodzimierz Kołodziejczak

Dane kontaktowe:

pok. 505 tel. 61-848-73-05
kolodziejczak@up.poznan.pl
www.kolodziejczak.eu

Researchgate
 

Zainteresowania naukowe:

- rola państwa w rozwoju gospodarczym i generowaniu bogactwa narodów,
- szkoły ekonomiczne i ewolucja systemów gospodarczych,
- aktywność ekonomiczna ludności i rynek pracy,
- demografia,
- rozwój obszarów wiejskich,
 

Prowadzone przedmioty:

Finanse, Zamówienia publiczne, Demografia, Technologie informacyjne.

Wybrane publikacje:

Pawlak K., Kołodziejczak W., Standar A., Kołodziejczak M. (2016): Korzyści i zagrożenia związane z działalnością podmiotów z kapitałem zagranicznym w świetle opinii samorządów. Rozdział w monografii: W. Karaszewski (red.): Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w wybranych województwach Polski - analiza porównawcza. Wyd. Nauk. UMK w Toruniu. 
Kołodziejczak W. (2016): Hidden unemployment in Polish agriculture in 1995-2015. Journal of Agribusiness and Rural Development. Zeszyt 4(42) 2016, s. 545–556. Poznań. ISSN 1899-5241. 
Kołodziejczak W. (2016): Zasoby pracy w Polsce ogółem i na wsi wobec przemian gospodarczych oraz trendów demograficznych. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego tom 16 (XXXI), zeszyt 3. Warszawa. ISSN 2081-6960. 
Kołodziejczak W., Wysocki F. (2016): Metoda przepływów na rynku pracy i wielomianowa analiza logitowa w badaniach aktywności ekonomicznej ludności wiejskiej. Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, t. XVII/I, 2016, s. 42-50;
Kołodziejczak W., Wysocki F. (2016): Wielomianowa analiza logitowa w badaniach aktywności ekonomicznej ludności wiejskiej [The Use of Multinomial Logistic Regression in the Analysis of Rural Population’s Economic Activity], Wieś i Rolnictwo, 2/2016, s. 11-39;
Kołodziejczak W. (2016): Nadwyżka zatrudnienia w polskim rolnictwie – projekcja na tle państw Unii Europejskiej. Problemy Rolnictwa Światowego, tom 16 (XXXI), zeszyt 1. Warszawa. ISSN 2081-6960. 
Karolina Pawlak, Aldona Standar, Małgorzata Kołodziejczak, Włodzimierz Kołodziejczak (2015): "Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie wielkopolskim, Raport z badania 2015", Wyd. UP w Poznaniu, ISBN 978-83-7160-840-7;
Kołodziejczak W., Wysocki F. (2015): Determinanty aktywności ekonomicznej ludności wiejskiej w Polsce. Monografia, Wyd. UP w Poznaniu, Poznań, ISBN 978-83-7160-751-6;
Kołodziejczak W. (2015): Metoda przepływów na rynku pracy (IOA) i szacowanie bezrobocia równowagi w badaniach aktywności ekonomicznej ludności wiejskiej. Rozdział w monografii: „Determinanty Rozwoju Polski. Rynek Pracy i Demografia”. Red. Nauk. Eugeniusz Kwiatkowski, Barbara Liberda. Wyd. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa. ISBN 978-83-88700-80-4;
Kołodziejczak W. (2013): Metoda przepływów na rynku pracy (IOA) i szacowanie bezrobocia równowagi w badaniach aktywności ekonomicznej ludności wiejskiej, Kongres Ekonomistów Polskich, Abstrakt. Ekonomia dla przyszłości. Odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych. Autorzy, streszczenia referatów, płyta CD z referatami. IX Kongres Ekonomistów Polskich, PTE Warszawa;
Kołodziejczak W., Wysocki F. (2013): Charakter bezrobocia w Polsce i na wsi w przekroju województw w latach 2006–2009, Wieś i Rolnictwo, nr 3 (160), PAN IRWiR, str. 103-120, ISSN 0137-1673;
Kołodziejczak W., Wysocki F. (2013): Identyfikacja charakteru bezrobocia w Polsce w latach 2006-2009, Gospodarka Narodowa nr 9 (265), Wyd. SGH w Warszawie, str. 29-52, ISSN 0867-0005;
Kołodziejczak W., Wysocki F. (2013): Aktywność ekonomiczna ludności wiejskiej według jej źródeł utrzymania w Polsce w latach 2006-2009, Roczniki Naukowe SERiA, t. XV, z. 6, str. 142-147, Wyd. Wieś Jutra Warszawa-Poznań-Rzeszów; ISSN 1508-3535;
Kołodziejczak W., Wysocki F. (2013): Bezrobocie ukryte w polskim rolnictwie w 2010 roku  – próba symulacji skali zjawiska, Roczniki Naukowe SERiA, t. XV, z. 2, str. 158-164, Wyd. Wieś Jutra Warszawa-Poznań-Rzeszów; ISSN 1508-3535;
Kołodziejczak W., Wysocki F. (2012): Determinanty zmiany stanu aktywności ekonomicznej ludności w Polsce, Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych, Tom XIII/1, str. 146-157;
Kołodziejczak W., Wysocki F. (2012): Identyfikacja charakteru bezrobocia w Polsce według klas miejscowości zamieszkania w latach 2006-2009, Roczniki Naukowe SERiA, t. XIV, z. 4, str. 60-64, Wyd. Wieś Jutra Warszawa-Poznań-Białystok;
Kołodziejczak M., Pawlak K., Kołodziejczak W. (2011): Społeczno-ekonomiczne zróżnicowanie sektora usług w Polsce i w Niemczech. Handel wewnętrzny 5 (334). IBRKK Warszawa,  str. 68-74, ISSN 0438-5403; 
Kołodziejczak M., Pawlak K., Kołodziejczak W. (2011): Struktura geograficzna i rodzajowa międzynarodowego handlu usługami. Handel wewnętrzny 2 (331). IBRKK Warszawa,  str.26-34, ISSN 0438-5403;
Kołodziejczak W. (2011): Sytuacja zawodowa wiejskiej ludności rolniczej i bezrolnej w latach 2002 i 2010. Roczniki Naukowe SERiA tom 13, z. 3, Wyd. Wieś Jutra Warszawa-Poznań-Wrocław, str. 133-137;
Kołodziejczak M., Kołodziejczak W., Pawlak K. (2010): Zróżnicowanie społeczno-ekonomiczne sektora usług w Unii Europejskiej. Handel wewnętrzny 4-5 (327-328). IBRKK, Warszawa, str. 85-92, ISSN 0438-5403;
Pawlak K., Kołodziejczak M., Kołodziejczak W. (2010). Konkurencyjność sektora rolno-spożywczego nowych krajów członkowskich UE w handlu wewnątrzwspólnotowym. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 1 (322.) OKER PAN, IERiGŻ – PIB, SER PTE, str. 126-142;
Kołodziejczak M., Kołodziejczak W., Pawlak K. (2009). Rozwój i znaczenie międzynarodowego handlu usługami. ISSN 0438-5403, Handel wewnętrzny 6 (323). IBRKK, Warszawa, str.18-25;
Kołodziejczak W., Kołodziejczak M., Pawlak K. (2009): Regionalne zróżnicowanie zasobów pracy w Polsce i w polskim rolnictwie w latach 2003 i 2007. J. Agribus. Rural Dev. 4 (14), ISSN 1899-5772, str. 107-114;
Kołodziejczak W. (2008): Zróżnicowanie sytuacji zawodowej wiejskiej ludności rolniczej i bezrolnej. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Nr 8, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin;
Wysocki F., Kołodziejczak W., (2008), Zasoby pracy i ich jakość na wsi polskiej, Roczniki Naukowe SERiA, t. X, z. 2, Wyd. Wieś Jutra Warszawa-Poznań-Lublin;
Kołodziejczak W. (2007): Aktywność ekonomiczna ludności wiejskiej w Polsce. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej  Nr 2 (311). PAN, IERiGŻ – PIB, PTE Warszawa;
Kołodziejczak W., Wysocki F. (2007): Bezrobocie równowagi i bezrobocie rzeczywiste w Polsce i na wsi w latach 1992-2004, Wieś i Rolnictwo, Nr 1;
Wysocki F., Kołodziejczak W. (2007): Bezrobocie ukryte w polskim rolnictwie – próba symulacji skali zjawiska w przekroju województw; Roczniki Naukowe SERiA, Kraków;
Wysocki F., Kołodziejczak W. (2007): Aktywność ekonomiczna ludności wiejskiej w Polsce. Monografia. Wyd. AR Poznań;
Wysocki F., Kołodziejczak W. (2006): Identyfikacja charakteru bezrobocia w Polsce i na wsi w latach 1992-2004, Roczniki Naukowe SERiA, Poznań;
Kołodziejczak W. (2002): Problemy współpracy firm sektora spożywczego z sieciami handlowymi opartymi na kapitale zagranicznym, ISBN 83-906367-6-X, Wyd. WSHiU, Poznań; str. 115-121;
Kołodziejczak W. (2001): Ocena sytuacji finansowej banków spółdzielczych (na przykładzie banków zrzeszonych w Gospodarczym Banku Wielkopolskim w latach 1995-1997); Roczniki Naukowe SERiA; ISSN 1508-3535, Tom III, Zeszyt 1; Warszawa-Poznań-Białystok; str. 194-199;
Kołodziejczak W. (2001): Ocena sytuacji finansowej banków spółdzielczych w latach 1995-1997, ISBN 83-908195-5-4, Wyd. WSHiU, Poznań; str. 29-38.

 

 

 

Darmowy licznik odwiedzin