Działalność wydawnicza

Journal of Agribusiness and Rural Development (JARD)

Kwartalnik „Journal of Agribusiness and Rural Development”, https://doaj.org/toc/1899-5772, publikuje wyniki badań poświęconych problematyce ekonomicznej i społecznej w sektorze rolno-żywnościowym i na obszarach wiejskich. Czasopismo jest kontynuacją „Roczników Akademii Rolniczej w Poznaniu” – Seria „Ekonomia”.

Artykuły publikowane są w języku angielskim. Czasopismo działa na zasadzie licencji „open-access” i oferuje darmowy dostęp do pełnego tekstu wszystkich publikacji poprzez swoją stronę internetową. Wszystkie artykuły są udostępnianie na zasadach licencji Creative Commons CC BY-NC (Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne).

Aktualnie czasopismo jest indeksowane w bazach: Agro-Librex, BazEkon, AgEcon Search, The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH), DOAJ Directory of Open Access Journals, Google Scholar, Index Copernicus. Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu czasopism naukowych z dnia 9 grudnia 2016 roku, za artykuły publikowane w „Journal of Agribusiness and Rural Development” autor otrzymuje 13 punktów. Redakcja kwartalnika prowadzi politykę przeciwdziałania przypadkom ghostwriting oraz guest autorship.

 

Scientific journal, founded by the University of Life Sciences in Poznan, https://doaj.org/toc/1899-5772, publishes original papers on the application of socioeconomic analysis to agri-food sector and rural areas. Journal is a continuation of “Annals of the Agricultural University of Poznan – Economics”.

The papers are published in English. This journal is the open access and non-profit enterprise. The published papers may be collected, read and downloaded free of charge – with Author's rights reserved. We have adopted a Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution-NonCommercial).

This Journal is covered by: Agro-Librex, BazEkon, AgEcon Search, The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH), DOAJ Directory of Open Access Journals, Google Scholar, Index Copernicus. The editors of Journal of Agribusiness and Rural Development quarterly lead the policy of ghostwriting and guest authorship prevention.

 

Intercathedra

The Scientific Quarterly INTERCATHEDRA presents original scientific papers covering mostly problems of economics, food economy, rural areas, regional policy on rural areas, human resources management, rural labour market, social policy on rural areas, finance management in agri-business companies, agricultural real estate market, consumption of agri-food goods as well as wood and forestry economics. It is a continuation of non-periodical journal “Issues of Wood Industry Economics”. In 60’s of the last century, the journal published the Department of Wood employees’ research results. Since 1985, INTERCATHEDRA was published regularly once a year, and since 2011, it has been functioning as a quarterly.

The INTERCATHEDRA journal is published by the Scientific Publisher of the Poznan University of Life Sciences. Until September 2017, Prof.nadzw. dr hab. Wojciech Lis was the editor-in-chief of the journal and since October 2017, this function is performed by dr hab. Sławomir Kalinowski.

Original scientific papers in English (preferred) and Polish are published in the Scientific Quarterly INTERCATHEDRA. The articles are evaluated by independent reviewers and a content-related editor and texts are verified by a native-speaker. Currently the Quarterly is indexed in BazEkon, Agro-Librex and Index Copernicus databases. According to the “Unified List of Scientific Journals” of the Ministry of Science and Higher Education, 10 points are granted for a paper published in INTERCATHEDRA. The editorial office provides free access to the full text of the all publications on their website. This journal is the open access and non-profit enterprise. The published papers may be collected, read and downloaded free of charge – with Author’s rights reserved. We have adopted a Creative Commons licence CC BY-NC (Attribution – Non Commercial).

Spis pozycji książkowych autorstwa pracowników WES

2015
1. Kołodziejczak Włodzimierz, Wysocki Feliks: Determinanty aktywności ekonomicznej ludności wiejskiej w Polsce. Monografia, Wyd. UP w Poznaniu, Poznań ISBN 978-83-7160-751-6 (pdf);
2. Pawlak Karolina, Standar Aldona, Kołodziejczak Małgorzata, Kołodziejczak Włodzimierz: "Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie wielkopolskim, Raport z badania 2015", Wyd. UP w Poznaniu ISBN 978-83-7160-840-7 (pdf).
3. Kalinowski Sławomir: Poziom życia ludności wiejskiej o niepewnych dochodach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa (pdf)

2014
1. Kalinowski Sławomir - Podstawowe problemy ekonomii menedżerskiej – ze zbiorem testów i zadań. Wydanie II poprawione
2. Kita  Katarzyna - Konkurencyjność polskiego handlu rolno-spożywczego na rynkach krajów spoza Unii Europejskiej
3. Rzeszutko Anna - Regionalne zróżnicowanie przemian struktury rolnictwa w Polsce w warunkach integracji z Unią Europejską

2013
1. Anioła Paulina, Gołaś Zbigniew - Zachowania oszczędnościowe gospodarstw domowych w Polsce
2. Czubak Wawrzyniec - Rozwój rolnictwa w Polsce z wykorzystaniem wybranych mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej
3. Jerzak  Michał - Towarowy rynek terminowy w rolnictwie – determinanty tworzenia i rozwoju w Polsce
4. Ossowska Luiza - Renta położenia jako determinanta rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich w Polsce
5. Pawlak Karolina - Międzynarodowa zdolność konkurencyjna sektora rolno-spożywczego krajów Unii Europejskiej
6. Średzińska Joanna, Poczta Walenty - Zróżnicowanie sytuacji finansowej gospodarstw rolnych w krajach Unii Europejskiej z Europy Środkowo-Wschodniej
7. Wrześniewski Wincenty - Szkolnictwo rolnicze w Wielkopolsce w latach 1989-2004
8. Wrześniewski Wincenty, Kusztelak Andrzej - Edukacja ustawiczna w zmieniającej się rzeczywistości społeczno-edukacyjnej na obszarach wiejskich Wielkopolski. Wybrane problemy
  
2012
1. Bartkowiak Natalia, Poczta Walenty - Czynniki rozwoju obszarów wiejskich w Wielkopolsce
2. Czubak Wawrzyniec, Kiryluk-Dryjska Ewa, Poczta Walenty, Sadowski Arkadiusz - Wspólna Polityka Rolna a rozwój rolnictwa w Polsce
3. Goryńska-Goldmann Elżbieta, Sznajder Michał - Wybrane zachowania i zwyczaje konsumentów na rynku pieczywa w Polsce
4. Kozera Magdalena - Sumienie biznesu. Etyczne decyzje gospodarcze
5. Kozera Magdalena, Ryś-Jurek Roma, Tabert Marek (red. zbior.) - Podstawy wiedzy o rolnictwie i agrobiznesie. Wybrane pojęcia
6. Łuczka-Bakuła Władysława - Podstawy mikro- i makroekonomii: problemy - testy – zadania
7. Sadowski Arkadiusz - Zrównoważony rozwój gospodarstw rolnych

2011

1. Baum Rafał - Ocena zrównoważonego rozwoju w rolnictwie (studium metodyczne)
2. Boczar Paweł, Sznajder Michał - Rozwój światowego rynku olejów roślinnych w latach 1961-2005
3. Fabisiak Anna, Poczta Walenty - Adaptacja sektora rolnego krajów Europy Środkowej i Wschodniej w procesie integracji z Unią Europejską
4. Gazdecki Michał, Sznajder Michał - Przemiany w handlu detalicznym i konsumencka ocena punków sprzedaży w Polsce
5. Standar Aldona, Puślecki Zdzisław - Ocena zastosowania środków polityki regionalnej Unii Europejskiej przez samorządy gminne województwa wielkopolskiego

2011
1. Baum Rafał - Ocena zrównoważonego rozwoju w rolnictwie (studium metodyczne)
2. Boczar Paweł, Sznajder Michał - Rozwój światowego rynku olejów roślinnych w latach 1961-2005
3. Fabisiak Anna, Poczta Walenty - Adaptacja sektora rolnego krajów Europy Środkowej i Wschodniej w procesie integracji z Unią Europejską
4. Gazdecki Michał, Sznajder Michał - Przemiany w handlu detalicznym i konsumencka ocena punków sprzedaży w Polsce
5. Standar Aldona, Puślecki Zdzisław - Ocena zastosowania środków polityki regionalnej Unii Europejskiej przez samorządy gminne województwa wielkopolskiego

2010
1. Jąder Karolina, Kierczyńska Sylwia, Stefko Olga - Zarys ekonomiki ogrodnictwa
2. Kiryluk-Dryjska Ewa, Poczta Walenty - Kwantyfikacja i ocena alokacji środków strukturalnych Unii Europejskiej przeznaczonych na rozwój rolnictwa w Polsce
3. Poczta Walenty, Siemiński Paweł - Konkurencyjność rolnictwa polskiego po przystąpieniu do Unii Europejskiej
4. Stefko Olga - Biznesplan w przedsiębiorstwach ogrodniczych i agrobiznesie
5. Wajszczuk Karol, Śliwczyński Bogusław, Wawrzynowicz Jacek - Koszty logistyki przedsiębiorstw rolnych. System informatyczny „AGROLOGIS”
6. Wysocki Feliks - Metody taksonomiczne w rozpoznawaniu typów ekonomicznych rolnictwa i obszarów wiejskich

2009
1. Baum Rafał, Majchrzycki Dariusz, Pepliński Benedykt, Wajszczuk Karol, Analiza bieżącej działalności i reorganizacja przedsiębiorstwa rolnego
2. Błażejczyk-Majka Lucyna, Kala Radosław - Ekonometryczna weryfikacja podstaw teorii indukowanego rozwoju w sektorze rolnictwa wybranych krajów UE
3. Ossowska Luiza, Poczta Walenty - Endogenne uwarunkowania rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich Pomorza Środkowego 2009
4. Stefko Olga, Łącka Irena Inwestycje w ogrodnictwie i metody oceny ich efektywności 2009

2008
1. Ryś-Jurek Roma – Ocena sytuacji ekonomicznej indywidualnych gospodarstw rolnych z wykorzystaniem wybranych metod ilościowych
2. Pawlak Karolina, Poczta Walenty - Konkurencyjność polskiego sektora rolno-spożywczego w handlu z krajami Unii Europejskiej

2007
1. Baum Rafał, Majchrzycki Dariusz, Peplińskiego Benedykt, Wajszczuk Karol – Tablice pomocnicze do ćwiczeń z organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem oraz taksacji
2. Cieślińska Katarzyna – Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania roli menedżerów w okresie transformacji w Polsce
3. Gawrońska Anna – Sektor wieprzowiny w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju
4. Gołaś Zbigniew – Strategie wydajności pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych
5. Kalinowski Sławomir, Łuczka-Bakuła Władysława – Ubóstwo ludności wiejskiej województwa wielkopolskiego
6. Łuczka-Bakuła Władysława (pod red.) - Mikroekonomia. Wybrane zagadnienia
7. Poczta Walenty, Michota-Katulska Ewa – Zmiany poziomu konsumpcji w gospodarstwach domowych rolników w warunkach gospodarki rynkowej
8. Poczta Walenty, Nowak Piotr – Zasady i skutki odtwarzania majątku Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w dzierżawie
9. Poczta Walenty, Sadowski Arkadiusz – Ocena skutków inwestycji wspieranych kredytem preferencyjnym dla gospodarstw rolnych
10. Wawrzyniak Julian, Jąder Karolina – Produkty regionalne na rynku artykułów żywnościowych
11. Wysocki Feliks, Kołodziejczak Włodzimierz – Aktywność ekonomiczna ludności wiejskiej w Polsce
12. Wysocki Feliks, Waloch Robert – Regionalne zróżnicowanie produkcji rolniczych surowców zwierzęcych i ich przetwórstwa
13.Bieniasz Anna, Gołaś Zbigniew - Płynność finansowa gospodarstw rolnych w aspekcie przepływów pieniężnych i strategii zarządzania kapitałem obrotowym

2006
1. Adamczyk Grażyna – Wybrane aspekty zachowań konsumpcyjnych gospodarstw domowych
2. Dolata Małgorzata, Łuczka-Bakuła Władysława – Stan i kierunki rozwoju infrastruktury gospodarczej obszarów wiejskich Wielkopolski
3. Galor Zbigniew – Lumpenwłasność: szara sfera i margines społeczny
4. Nowakowski Witold – Metodyka nauczania przedmiotów zawodowych w szkołach rolniczych
5. Jerzak Michał, Czyżewski Andrzej - Ekonomiczne uwarunkowania wykorzystania rynkowych narzędzi stabilizacji cen i zarządzania ryzykiem w rolnictwie

2005 
1. Kierczyńska Sylwia, Wawrzyniak Julian – Ekonomika jabłek w różnych typach sadu
2. Stępień Jerzy – Socjologia pracy i zawodu
3. Szymańska Magdalena, Wielicki Witold – Rynek ziemi rolniczej w Wielkopolsce
4. WrześniewskiWincenty (red.) – Wybrane zagadnienia dydaktyki biologii
5. Wysocki Feliks, Lira Jarosław – Statystyka opisowa
6. Łuczak Aleksandra, Wysocki Feliks - Wykorzystanie metod taksonometrycznych i analitycznego procesu hierarchicznego do programowania rozwoju obszarów wiejskich

Publikacje pracowników WES - indeks Biblioteki UP w Poznaniu

Dostęp do zasobów Biblioteki Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Aby wyszukać publikacje pracowników, w polu "Jednostka organizacyjna - kod" proszę wpisać: WES