Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Poznań, 12 lutego 2016 r.

W dniu 12 lutego 2016 roku, w gościnnych murach Kolegium Rungego w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, odbyło się „Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu”. W spotkaniu uczestniczyło blisko 70 osób.

W ramach ceremonii otwarcia o godz. 13, Prezes Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu mgr. inż. Bolesław Maćkowiak powitał wszystkich uczestników Walnego Zebrania. Obok Delegatów reprezentujących wszystkie Wydziały Uniwersytetu serdecznie powitał zaproszonych gości w osobach: JM prof. dr hab. Grzegorza Skrzypczaka Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Posła Zbigniewa Ajchlera, prof. dr hab. Stefana Malepszego Wiceprezesa PAN,  prof. dr hab. Jana Pikula oraz prof. dr hab. Romana Gornowicza prorektorów naszego Uniwersytetu, byłych rektorów Uniwersytetu w osobach: prof. dr hab. Włodzimierza Fiszera, prof. dr hab. Jerzego Pudełko i prof. dr hab. Erwina Wąsowicza, byłego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalembę i Przewodniczącą Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Zofię Szalczyk, a także obecnych na Sali Dziekanów Wydziałów oraz licznych profesorów Uniwersytetu. 

Ceremonię otwarcia Zebrania Delegatów uświetniły dwa referaty inauguracyjne: 
- JM prof. dr hab. Grzegorza Skrzypczaka Rektora U P w Poznaniu, który przedstawił prezentację dotyczącą działalności i rozwoju Uniwersytetu  Przyrodniczego w okresie mijających dwóch  kadencji Władz Uczelni,
- prof. dr hab. Stefana Malepszego – Wiceprezesa PAN, który przedstawił wykład dotyczący obecnej kondycji nauki w relacji do systemu finansowania nauki w Polsce jako refleksja absolwenta UP w Poznaniu. 
W dalszej części obrad dokonano wyboru przewodniczącego oraz sekretarza Walnego Zebrania Delegatów. Na Przewodniczącego Zebrania jednomyślnie wybrano prof. dr hab. Janusza Nowackiego, a na Sekretarza także jednomyślnie mgr inż. Krzysztofa Lomperta.

Po przeprowadzonych wyborach Prezes mgr inż. Bolesław Maćkowiak przekazał  dalsze prowadzenie obrad przewodniczącemu zebrania. Prof. Nowacki podziękował za wybór i przystąpił do realizacji przyjętego wcześniej porządku obrad. Przed przystąpieniem do zebrania sprawozdawczo-wyborczego rozpatrzone zostały wnioski ustępującego Zarządu Stowarzyszenia.

Pierwszy z nich dotyczył nadania Honorowych Członkostw Stowarzyszenia. Przewodniczący poinformował, że Zarząd Stowarzyszenia na posiedzeniu w dniu 14.01.2016 r. podjął uchwałę w sprawie zgłoszenia trzech kandydatur: prof. dr hab. Stefana Malepszego, prof. dr hab. Grzegorza Skrzypczaka oraz prof. dr hab. Erwina Wąsowicza do nadania przez Walne Zebranie Delegatów tytułu Honorowego Członka Stowarzyszenia. Po zaprezentowaniu kandydatów przez Prezesa Maćkowiaka Walne Zebranie Delegatów przez aklamację nadało wyżej wymienionym kandydatom tytuł Honorowego Członka Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Prezes Stowarzyszenia i Przewodniczący Zebrania wręczyli nowo mianowanym Honorowym Członkom okolicznościowe dyplomy.

W kolejnym punkcie Zebrania na wniosek Zarządu Stowarzyszenia, w uznaniu wybitnych zasług i osiągnięć zawodowych, uhonorowano pięciu Absolwentów medalami jubileuszowymi 50-lecia istnienia Stowarzyszenia. JM Rektor i Prezes Stowarzyszenia  wręczyli Medale następującym absolwentom: Złoty medal  prof. dr hab. Stefanowi Pruszyńskiemu; Srebrny medal: mgr inż. Krystynie Święcickiej, dr inż. Ryszardowi Jaworskiemu, mgr inż. Adamowi Plewie i mgr inż. Edwardowi Warychowi. W imieniu odznaczonych głos zabrał prof. dr hab. Stefan Pruszyński, który podziękował za przyznane wyróżnienia.

W dalszej części posiedzenia rozpatrzono wniosek Zarządu Stowarzyszenia w sprawie zmian Statutu Stowarzyszenia UP w Poznaniu.  Zaproponowane zmiany dotyczyły zapisów w § 13 pkt. 6; § 14 pkt. 2; oraz § 15 pkt. 1. W efekcie głosowania Walne Zebranie Delegatów zdecydowaną większością głosów przyjęło zaproponowane zmiany, które dotyczą: zwiększenia liczby delegatów z każdego Wydziału z pięciu do dziesięciu; wprowadzenia kadencyjności funkcji prezesa (do dwóch kadencji); zmniejszenia liczby członków Komisji Rewizyjnej do trzech osób.

W dalszej części spotkania rozpoczęto Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze. Prezes Stowarzyszenia mgr inż. Bolesław Maćkowiak przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu w kadencji obejmującej lata 2011-2015. Kończąc wystąpienie Prezes podziękował członkom ustępującego Zarządu za życzliwą współpracę, a  Rektorom i Prorektorom obecnej i minionych kadencji za życzliwość i wsparcie działań Stowarzyszenia. Szczególnie serdeczne wyrazy podziękowania skierował do Pani mgr Hanny Janowskiej za pomoc w licznych pracach organizacyjnych na rzecz Stowarzyszenia. Następnie prof. dr hab. Franciszek Borówczak przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej dotyczące oceny pracy Zarządu Stowarzyszenia w minionej kadencji. W dyskusji nad przedstawionymi sprawozdaniami głos zabrał JM prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak. Nawiązując do sprawozdania Zarządu poinformował, że trwają prace nad koncepcją wykonania Centrum Kulturalnego Uczelni, w którym może powstać Muzeum oraz Galeria Wybitnych Absolwentów. Władze Uczelni oczekują jednak od Stowarzyszenia propozycji w zakresie kryteriów, które będą podstawą do wyłania wybitnych absolwentów. Rektor wspomniał także, że Uczelnia pamięta o swoim patronie. W Statucie Uniwersytetu mamy zapis, który stwierdza, że patronem Uczelni jest August Cieszkowski. Znalazło to także odbicie w nowym godle Uniwersytetu. Ponadto w Kolegium Maximum umieszczono popiersie Augusta Cieszkowskiego. Po przeprowadzonej dyskusji przystąpiono do przegłosowania uchwały stwierdzającej, że Walne Zebranie Delegatów udziela absolutorium ustępującemu Zarządowi Stowarzyszenia, która przyjęta została jednomyślnie. JM Rektor oraz Przewodniczący Zebrania pogratulowali Prezesowi mgr inż. Bolesławowi Maćkowiakowi i w imieniu absolwentów wręczyli kwiaty i drobny upominek z podziękowaniem za pracę na rzecz Stowarzyszenia.   

W dalszej części Zebrania przystąpiono do wyboru nowego Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej. W wyniku tajnego głosowania, na jedną zgłoszoną wcześniej listę kandydatów do Zarządu Stowarzyszenia, a także listę kandydatów do Komisji Rewizyjnej, jednomyślnie wybrano:

Zarząd Stowarzyszenia w składzie: 
1. mgr inż. Arkadiusz Błochowiak, 
2. mgr inż. Maria Brzozowska,        
3. mgr inż. Piotr Grygier,             
4. dr inż. Romuald Kamiński, 
5. mgr inż. Krzysztof Lompert, 
6. mgr inż. Bolesław Maćkowiak, 
7. dr inż. Karol Marciniak, 
8. dr inż. Jerzy Mazur, 
9. prof. dr hab. Jan Michniewicz, 
10. prof. dr hab. Janusz Nowacki,
11. mgr inż. Janusz Paul,
12. dr inż. Maciej Strawa,
13. dr inż. Zofia Szalczyk, 
14. mgr inż. Krystyna Święcicka, 
15. inż. Zbigniew Zieliński,

oraz Komisję Rewizyjną w składzie:
1. dr inż. Dudziński Jan, 
2. prof. dr hab. Flaczyk Ewa, 
3. dr inż. Kołodziejczak Włodzimierz.

Przewodniczący obrad ogłosił, że wybór Prezydium Zarządu w tym Prezesa Stowarzyszenia Absolwentów UP w Poznaniu oraz Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej odbędzie się w terminie późniejszym, na najbliższym posiedzeniu tych Organów. W końcowej części Walnego Zebrania Prof. Janusz Nowacki zaprosił uczestników do wysłuchania koncertu męskiego chóru  „Kompania Druha Stuligrosza” pod dyrekcją Andrzeja Niedziałkowskiego. Po koncercie zamykając obrady, Przewodniczący Zebrania podziękował zebranym za udział i zaprosił wszystkich uczestników na poczęstunek. W sympatycznej atmosferze biesiady, przy świecach i lampce wina, wśród burzliwych lecz przyjacielskich dyskusji, dobiegło końca Walne Zebranie Delegatów Stowarzyszenia Absolwentów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

W dniu 22 lutego 2016 roku, z inicjatywy prof. dr hab. Janusza Nowackiego, odbyło się pierwsze w nowej kadencji posiedzenie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Absolwentów UP w Poznaniu. Na posiedzeniu tym dokonano wyboru prezesa, którym został mgr inż. Piotr Grygier, wiceprezesów w osobach: prof. dr hab. Janusz Nowacki i mgr inż. Janusz Paul, sekretarza mgr inż. Krystyna Święcicka oraz skarbnika dr inż. Romuald Kamiński. Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej została prof. dr hab. Ewa Flaczyk.

Prof. dr hab. Janusz Nowacki
Przewodniczący Zebrania