Dla pracodawców

Serdecznie zapraszamy wszystkie firmy i instytucje zainteresowane przyjęciem na staż Studentów Wydziału Leśnego i Wydziału Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu do wzięcia udziału w naszym Projekcie.

Aby wziąć udział w Projekcie i pozyskać Stażystów należy:

1. Zapoznać się z REGULAMINEM UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ORAZ UDZIAŁU W PŁATNYCH STAŻACH ZAWODOWYCH i wzorem trójstronnej UMOWY O ORGANIZACJĘ STAŻU (PDF)    (WORD-formularz);

2. Wypełnić i dostarczyć do Biura Projektu FORMULARZ ZGŁOSZENIA STAŻU - zał. 9 do Regulaminu uczestnictwa... (PDF   WORD) - wystarczy skan wypełnionego dokumentu wysłany na adres: staze.wl.wtd@up.poznan.pl;

3. Po akceptacji oferty przez Pełnomocnika ds. staży na danym Wydziale, zostaną Państwu przedstawione kandydatury Studentów zakwalifikowanych do udziału w programie stażowym;

4. Po przeanalizowaniu i zaakceptowaniu kandydatur należy złożyć imienną DEKLARACJĘ PRACODAWCY DOTYCZĄCĄ PRZYJĘCIA STUDENTA NA STAŻ - zał. 10 do Regulaminu uczestnictwa..(PDF   WORD) i przygotować PROGRAM STAŻU - zał. 11a-d do Regulaminu uczestnictwa...Program stażu powinien uwzględniać efekty kształcenia dla poszczególnych kierunków i stopni studiów objętych Projektem. Aby ułatwić Państwu zadanie przygotowaliśmy Programy stażu oddzielnie dla każdego kierunku i stopnia:

zał. 11a - LEŚNICTWO (I stopień, studia inżynierskie, semestr V, VI, VII)  PDF   WORD

zał .11b - LEŚNICTWO (II stopień, studia magisterskie, semestr II, III)  PDF   WORD

zał. 11c - TECHNOLOGIA DREWNA (I stopień, studia inżynierskie, semestr V, VI, VII) PDF   WORD

- zał. 11d - TECHNOLOGIA DREWNA (II stopień, studia magisterskie, semestr II, III)  PDF   WORD

5. Program stażu winien zostać zaakceptowany przez Pełnomocnika ds. staży;

6. Po dostarczeniu wszystkich ww dokumentów (1. "Formularz zgłoszenia stażu", 2. "Deklaracja Pracodawcy dotycząca przyjęcia Studenta na staż", 3. „Program stażu”) nastąpi podpisanie trójstronnej UMOWY O ORGANIZACJĘ STAŻU (proszę pamiętać o parafowaniu każdej strony umowy);

7. Każdy Student musi mieć wyznaczonego przez Pracodawcę Opiekuna stażu. W ramach Projektu istnieje możliwość refundacji wynagrodzenia Opiekuna stażu - na zasadach opisanych w Umowie o organizację stażu (w paragrafie 5). Jeśli zdecydujecie sie Państwo na skorzystanie z tej możliwości - przed rozpoczęciem stażu do biura projektu należy dostarczyć dokument potwierdzający przyznanie dodatku, a po zakończeniu stażu i wypłacie dodatku należy przedstawić listę płac oraz wyciągi bankowe potwierdzające wypłatę tego dodatku oraz uiszczenie wszystkich składowych wynagrodzenia.

8. Realizacja staży – 360 godzin (dotyczy zarówno staży inżynierskich jak i magisterskich, krajowych i zagranicznych) w siedzibie/oddziale/biurze Pracodawcy.

- Staże 360-godzinne (3-miesięczne) muszą trwać nie więcej i nie mniej niż 3 miesiące (następujące po sobie, przy czym należy pamiętać, że w każdym miesiącu należy zrealizować dokładnie 120 godzin stażu).

9. Oznakowanie miejsca realizacji staży - przed rozpoczęciem stażu przekażemy Państwu, za pośrednictwem stażysty, plakat (w formacie A3), który należy umieścić w miejscu realizacji stażu.

10. Niezwłocznie po zakończeniu stażu należy, za pośrednictwem Studenta odbywającego staż, dostarczyć do Biura Projektu dokumenty podsumowujące:

- Orygianły miesięcznych LIST OBECNOŚCI STUDENTA NA STAŻU - zał. 6 do Regulaminu uczestnictwa... PDF   WORD

- ZAŚWIADCZENIE O ODBYCIU STAŻU PRZEZ STUDENTA - zał. 7 do Regulaminu uczestnictwa..PDF   WORD

- SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STAŻU (z uwzględnieniem efektów kształcenia dla poszczególnych kierunków i poziomów studiów, ujętych w Programach staży) - zał. 8 do Regulaminu uczestnictwa... PDF   WORD

 

Jeśli macie Państwo wątpliwości, na którym dokumencie, kto i gdzie winien sie podpisać - oto wzory:

1. Trójstronna umowa o staż (proszę parafować każdą stronę umowy) 

2. Komplet załączników

 

Jeżeli nie możecie Państwo dotrzeć do plików źródłowych dotyczących efektów kształcenia na poszczególnych kierunkach objętych Projektem, oto one:

- LEŚNICTWO (I stopień, studia inżynierskie)  PDF  

- LEŚNICTWO (II stopień, studia magisterskie)  PDF 

- TECHNOLOGIA DREWNA (I stopień, studia inżynierskie) PDF 

- TECHNOLOGIA DREWNA (II stopień, studia magisterskie)  PDF

JAK UZYSKAĆ REFUNDACJĘ DODATKU PRZYZNANEGO PRACOWNIKOWI W ZWIĄZKU ZE SPRAWOWANIEM OPIEKI NAD STAŻYSTĄ PODCZAS REALIZACJI STAŻU

1. Przed rozpoczęciem stażu:

Należy dostarczyć do Biura projektu dokument, który wskazuje, że Pracodawca wyznaczył Opiekuna stażu dla Stażysty oraz określa, na jakich warunkach to nastąpi. Aby ujednolicić formę dokumentu przygotowaliśmy wzór p.n.: INFORMACJA O PRZYZNANIU DODATKU DO WYNAGRODZENIA ZA OPIEKĘ NAD STAŻYSTĄ/STAŻYSTAMI W PROJEKCIE

Informacja o przyznaniu dodatku… powinna zostać podpisana przez Pracodawcę i trafić do Biura projektu w 1 egzemplarzu, wraz z dokumentami stażowymi (data na dokumencie nie może być późniejsza niż data rozpoczęcia stażu i wcześniejsza niż data podpisania umowy).

2. W trakcie stażu:

Opiekun stażu sprawuje nadzór merytoryczny nad Stażystą i zatwierdza listy obecności podpisywane przez Stażystę podczas stażu.

3. Po stażu:

Pracodawca wypłaca swojemu Pracownikowi (Opiekunowi stażu) dodatek netto oraz wszystkie składowe wynagrodzenia (ZUSy i podatki).

W dniu opłacenia całości wynagrodzenia wraz z pochodnymi Pracodawca wystawia notę obciążeniową/notę księgową. Aby ułatwić Państwu zadanie przygotowaliśmy WZÓR NOTY z komentarzami i przykładami, która zawiera minimalny zakres informacji jakie powinny się znaleźć na tym dokumencie księgowym (bardzo prosimy, by wszystkie wskazane we wzorze informacje znalazły się w wystawionej przez Państwa nocie).

Podsumowując, podstawą do refundacji dodatku dla Opiekuna są następujące dokumenty:

a) lista płac

b) potwierdzenie zapłaty poszczególnych składowych wynagrodzenia (wyciągi bankowe potwierdzające, że zapłacone zostało netto, ZUSy i podatki)

c) nota obciążeniowa/nota księgowa wypełniona zgodnie ze wzorem

Przypominamy, że zgodnie z umową w projekcie realizowanym dla Wydziału Leśnego i Wydziału Technologii Drewna Opiekun stażysty może otrzymać dodatek za 1 stażystę w ciągu całego stażu w wysokości:

- maksymalnie 215,10 zł brutto wraz z kosztami pracodawcy w przypadku opieki nad 1 Studentem. Staż trwa 360 godzin, a Opiekun poświęca na opiekę nad 1 Stażystą 90 godzin.

1 opiekun może w tym samym czasie sprawować opiekę nad maksymalnie 4 Stażystami.

 

Wszystkie wzory dokumentów znajdziecie Państwo również w załącznikach poniżej - zarówno w wersjach czarno-białych jak i kolorowych. Dokumenty dotyczące bezpośrednio stażystów znajdują się w zakładce DOKUMENTY.