Przypominamy, że studenci zwolnieni z uczęszczania na zajęcia na podstawie złożonych dokumentów u Kierownika Studium Języków Obcych mają obowiązek zgłosić się do prowadzącego zajęcia w ciągu dwóch tygodni od rozpoczęcia semestru. Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje zrzeczeniem się prawa do zwolnienia z uczęszczania na zajęcia.

 

Student ma obowiązek uczęszczać na wszystkie zajęcia. Nieobecności należy usprawiedliwić zwolnieniem lekarskim w ciągu dwóch tygodni. Po opuszczeniu powyżej 20 procent zajęć bez usprawiedliwienia, student zostaje zgłoszony w odpowiednim dziekanacie.

 

Sylabusy przedmiotowe dla poszczególnych kierunków załączone są w Wirtualnym Dziekanacie.