O nas

Polskie Towarzystwo Fitopatologiczne jest organizacją ogólnopolską zrzeszającą osoby posiadające wyższe wykształcenie i pracujące na polu fitopatologii i ochrony roślin – zarówno w dziedzinie badań (wyższe uczelnie, instytuty resortowe oraz PAN, jednostki wdrożeniowe), jak i wdrożeń, praktyki i administracji (jednostki wdrożeniowe, służba ochrony roślin, prasa fachowa). Towarzystwo przyjmuje też członków zagranicznych. Środki finansowe na działalność Towarzystwa pochodzą ze składek członkowskich, dotacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz (okazjonalnie) od sponsorów.

Celem działalności Towarzystwa jest: przyczynianie się do podnoszenia poziomu nauki o chorobach roślin w Polsce, działanie na rzecz współpracy nauki z praktyką ochrony roślin przed chorobami w trosce o podnoszenie poziomu produkcji roślinnej, przy uwzględnianiu wymogów ochrony przyrodniczego środowiska człowieka, krzewienie idei łączności i współpracy między fitopatologami z różnych ośrodków i instytucji badawczych w kraju i zagranicą.

Zadania te są realizowane przez:

  • systematyczne i planowe urządzanie posiedzeń naukowych połączonych z dyskusją,  
  • organizowanie ogólnokrajowych sympozjów towarzyszących Walnym Zgromadzeniom,
  • organizowanie konferencji Sekcji PTFit. oraz międzynarodowych konferencji naukowych
  • wydawanie czasopisma, będącego organem Towarzystwa, i innych publikacji naukowych,
  • dokonywanie oceny stanu fitopatologii polskiej i wpływanie na jej perspektywiczne kierunki rozwoju,
  • prowadzenie działalności popularyzującej fitopatologię przez publikacje, odczyty, kursy, wycieczki itp.,
  • nawiązywanie i utrzymywanie w interesie polskiej fitopatologii kontaktów z zagranicznymi Towarzystwami fitopatologicznymi i centrami nauki o chorobach roślin.

 

Od 1975 Polskie Towarzystwo Fitopatologiczne jest członkiem International Society for Plant Pathology, a od 1990 roku – członkiem-założycielem European Foundation for Plant Pathology. Przedstawiciele PTFit. uczestniczą w pracach zarządów tych towarzystw i współorganizują ich spotkania naukowe.