Przetargi powyżej kwoty 30 000 euro

WYKONYWANIE USŁUG W ZAKRESIE GOSPODARKI LEŚNEJ W NADLEŚNICTWIE DOŚWIADCZALNYM ZIELONKA W LATACH 2018-2019

Dz.U./S S206
26/10/2017
425365-2017-PL
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
1 / 10
26/10/2017S206
http://ted.europa.eu/TED
- - Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej
1 / 10
Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:425365-2017:TEXT:PL:HTML
Polska-Murowana Goślina: Usługi leśnictwa

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2017 ROKU

UP Leśny Zakład Doświadczalny w Murowanej Goślinie zgodnie z art. 13 a ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych, przewiduje w 2017 roku przeprowadzić postępowania o udzielenie zamówień:

Remont dachu w Ośrodku Naukowo-Dydaktycznym w Zielonce:

- rodzaj zamówienia: usługi,

- tryb: przetarg nieograniczony o wartości do 30 000 EURO,

- orientacyjna, szacunkowa wartość zamówienia: ok. 50 000,00 zł.,

- przewidywany termin wszczęcia postępowania: II kwartał 2017r.