WYKONYWANIE USŁUG W ZAKRESIE GOSPODARKI LEŚNEJ W NADLEŚNICTWIE DOŚWIADCZALNYM ZIELONKA W LATACH 2020 - 2022

Data opublikowania: 05/11/2019

Tryb postępowania : przetarg nieograniczony

Data skadania ofert lub wniosków: 09/12/2019

05/11/2019    S213    Usługi - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 

I.   II.   III.   IV.   VI.

Polska-Murowana Goślina: Usługi leśnictwa

2019/S 213-523310

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Leśny Zakład Doświadczalny w Murowanej Goślinie
Adres pocztowy: ul. Rogozińska 38
Miejscowość: Murowana Goślina
Kod NUTS: PL418
Kod pocztowy: 62-095
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Koprowski
E-mail:
info@lzdmg.com.pl
Tel.: +48 618122251
Faks: +48 618122155

Adresy internetowe:

Główny adres: www.lzdmg.com.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: www.lzdmg.com.pl

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://lzdmg.ezamawiajacy.pl

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń, które nie są ogólnodostępne. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do tych narzędzi i urządzeń można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://lzdmg.ezamawiajacy.pl

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Inny rodzaj: państwowa szkoła wyższa

I.5)Główny przedmiot działalności

Edukacja

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Wykonywanie usług w zakresie gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Doświadczalnym Zielonka w latach 2020-2022

Numer referencyjny: 1/PN/2019

II.1.2)Główny kod CPV

77200000

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4)Krótki opis:

A. Usługi w zakresie pozyskania i zrywki drewna:

— pozyskanie drewna w użytkach rębnych i przedrębnych

— zrywka drewna

B. Usługi w zakresie zagospodarowania lasu

— odnowienia, poprawki i pielęgnacja sadzonek

— mechaniczne i ręczne przygotowanie gleby

— czyszczenia wczesne, czyszczenia późne

— grodzenia

— zabezpieczenia przed zwierzyną

C. Usługi z zakresu podwozu drewna

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

Wartość bez VAT: 5 636 895.00 PLN

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do tylko jednej części

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Leśnictwo Doświadczalne Kamińsko

Część nr: 1

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

77200000

77210000

77211000

77211100

77211300

77211500

77211600

77211400

77230000

77231000

77231200

75251120

45340000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL418

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar Nadleśnictwa Doświadczalnego Zielonka i Arboretum Leśnego w Zielonce

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – dalej: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, zagospodarowania turystycznego, doświadczalnictwa i dydaktyki, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Doświadczalnego Zielonka w latach 2020 – 2022 oraz prace pielęgnacyjne w Arboretum Leśnym w Zielonce.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60

Kryterium kosztu - Nazwa: Aspekty społeczne realizacji przedmiotu zamówienia / Waga: 40

II.2.6)Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 1 858 308.00 PLN

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 01/01/2020

Koniec: 31/12/2022

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 1 ust 2 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Podana powyżej w pkt. II.2.6 wartość nie zawiera wartości zamówień o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy PZP i opcji.

2. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości dla zadania nr 1 - 16 000 PLN (szesnaście tysięcy złotych)

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

3. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP.

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Leśnictwo Doświadczalne Potasze

Część nr: 2

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

77200000

77210000

77211000

77211100

77211300

77211500

77211600

77211400

77230000

77231000

77231200

75251120

45340000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL418

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar Nadleśnictwa Doświadczalnego Zielonka.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – dalej: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, zagospodarowania turystycznego, doświadczalnictwa i dydaktyki, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Doświadczalnego Zielonka w latach 2020 – 2022.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60

Kryterium kosztu - Nazwa: Aspekty społeczne realizacji przedmiotu zamówienia / Waga: 40

II.2.6)Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 2 282 136.00 PLN

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 01/01/2020

Koniec: 31/12/2022

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 1 ust 2 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Podana powyżej w pkt. II.2.6 wartość nie zawiera wartości zamówień o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy PZP i opcji.

2. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości

— dla zadania nr 1 - 20 000 PLN (dwadzieścia tysięcy złotych)

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

3. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP

II.2)Opis

II.2.1)Nazwa:

Leśnictwo Doświadczalne Stęszewko

Część nr: 3

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

77200000

77210000

77211000

77211100

77211300

77211500

77211600

77211400

77230000

77231000

77231200

75251120

45340000

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL418

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar Nadleśnictwa Doświadczalnego Zielonka i Arboretum Leśnego w Zielonce.

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2129 z późn. zm. – dalej: „Ustawa o lasach”) obejmujące prace z zakresu hodowli i ochrony lasu, ochrony przeciwpożarowej, pozyskania i zrywki drewna, zagospodarowania turystycznego, doświadczalnictwa i dydaktyki, do wykonania na terenie Nadleśnictwa Doświadczalnego Zielonka w latach 2020 – 2022 oraz prace pielęgnacyjne w Arboretum Leśnym w Zielonce.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 60

Kryterium kosztu - Nazwa: Aspekty społeczne realizacji przedmiotu zamówienia / Waga: 40

II.2.6)Szacunkowa wartość

Wartość bez VAT: 1 496 451.00 PLN

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 01/01/2020

Koniec: 31/12/2022

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: tak

Opis opcji:

Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący czynności analogiczne, jak opisane w opisie przedmiotu zamówienia (dalej: „Opcja”). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia określonej zgodnie z § 1 ust 2 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.

II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

1. Podana powyżej w pkt. II.2.6 wartość nie zawiera wartości zamówień o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy PZP i opcji.

2. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości

— dla zadania nr 1 - 13 000 PLN (trzynaście tysięcy złotych)

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

3. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 PZP.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

W postęp. mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postęp. o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 PZP,art. 24 ust. 5 pkt 1 – 2 i 4 – 8 PZP.

Wykonawca będzie obowiązany przedstawić Zamawiającemu następujące oświadczenia i dokumenty (w terminach wskazanych w niniejszej SIWZ):

a)aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdz. spełnienia warunków udziału w postęp. określonych w niniejszej SIWZ i braku podstaw do wykluczenia, złożone na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (dalej: „JEDZ”)

b)wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert

c)informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdz. wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert

d)dowody, że wskazane przez wykonawcę usługi na potwierd. spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia zostały wykonane lub są wykonywane należycie

e)odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP

f)zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdz., że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdz., że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności

g)zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdz., że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdz., że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności

H informację z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,14 i 21 PZP oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 PZP wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

i)oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

j)oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia

k)oświadczenie wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 PZP

l)oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administr. o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy

Ł)oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych

Dokumenty wskazane w pkt 7.1. lit. b - ł Wykonawca będzie zobowiąz. złożyć w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 10 dni, określonym w wezwaniu wystosow. przez Zamawiającego do Wykonawcy po otwarciu ofert

W trybie art. 26 ust. 1 PZP. Dokum. wskazane w pkt 7.1. lit. b – ł powinny być aktualne na dzień ich złożenia wyznaczony przez Zamawiającego.

W celu potw. braku podst. do wykluczenia z postęp. o udzielenie zamów. w okolicznościach,o których mowa w art. 24 ust. 11 Wykonawca będzie zobowiązany złożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności ekonomicznej. Warunek w odniesieniu do sytuacji finansowej, zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje środkami finansowymi lub zdolnością kredytową nie mniejszą niż:

— dla Zadania nr 1 - 50 000,00 zł

— dla Zadania nr 2 - 50 000,00 zł

— dla Zadania nr 3 - 50 000,00 zł

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy) co najmniej 1 usługę (przez usługę rozumie się wykonywanie prac na podstawie 1 umowy) polegającą na wykonywaniu prac z zakresu zagospodarowania lasu, zrywki

I pozyskania drewna na kwotę brutto nie mniejszą niż:

— dla Zadania nr 1 - 400 000,00 zł

— dla Zadania nr 2 - 400 000,00 zł

— dla Zadania nr 3 - 400 000,00 zł

Warunek ten, w zakresie potencjału technicznego, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże dla Zadań 1 - 3, że dysponuje co najmniej jednym ciągnikiem zrywkowym lub ciągnikiem przystosowanym do zrywki drewna.

Warunek ten, w zakresie osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje:

— dla Zadania nr 1-3:

a) co najmniej 3 osobami, które ukończyły z wynikiem pozytywnym szkolenie dopuszczające do pracy z pilarką zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. Nr 161, poz. 1141) lub posiadające odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów albo odpowiadające im uprawnienia wydane w innych Państwach Członkowskich Unii Europejskiej.

b) co najmniej 1 osobą, która ukończyła szkolenie w zakresie pracy ze środkami chemicznymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 roku szkolenia w zakresie pracy ze środkami chemicznymi (Dz. U. z 2013 r. poz. 554) lub posiada odpowiadające im uprawnienia wydane na podstawie poprzednio obowiązujących przepisów które uprawniają do pracy w kontakcie ze środkami ochrony roślin.

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Przed zawarciem umowy w sprawie zam. publ., Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu:

— umowę konsorcjum, jeżeli zamówienie będzie realizowane przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

— zaświadczenia o ukończeniu z wynikiem pozytywnym szkolenia specjalistycznego z zakresu pracy pilarką dla osób wskazanych w JEDZ

— zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie pracy ze środkami chemicznymi

— polisę od odpowiedzialności cywilnej określoną we wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego

— umowę zawartą z firmą posiadającą uprawnienia do odbioru i utylizacji absorbentów skażonych olejami (w przypadku Wykonawcy wykonującego zabiegi z użyciem środków chemicznych umowa musi obejmować odbiór oraz utylizację zbędnych bądź przeterminowanych środków chemicznych, opakowań po nich itp.)

III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 09/12/2019

Czas lokalny: 08:00

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 09/12/2019

Czas lokalny: 11:00

Miejsce:

UPP Leśny Zakład Doświadczalny

Ul. Rogozińska 38

62-095 Murowana Goślina

Sala konferencyjna - pok. nr 11

Otwarcie nastąpi poprzez upublicznienie wczytanych ofert złożonych na platformie: https://lzdmg.ezamawiajacy.pl

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne.

Wykonawcy mogą uczestniczyć w otwarciu ofert.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3)Informacje dodatkowe:

W postęp. mogą brać udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postęp. o udzielenie zamówienia w okolicznościach,o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 PZP, art. 24 ust.5 pkt1-2 i 4–8 PZP.Na podstawie:

— art. 24 ust.5 pkt1 PZP Zamawiający wykluczy z postęp. o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację,w zatwierdzonym przez sąd układzie w postęp. restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015r.-Prawo restruktur. (tekst jedn. Dz.U. z 2016r. poz.1574 z późn.zm.) lub którego upadłość ogłoszono,z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust.1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. - Prawo upadłościowe (tekst jedn. Dz.U. z 2016r. poz.2171 z późn.zm.)

— art. 24 ust.5 pkt2 PZP Zamawiający wykluczy z postęp. o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę, który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość,w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie,co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych

— art. 24 ust.5 pkt4 PZP Zamawiający wykluczy z postęp. o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę który,z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji,zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3ust.1pkt1-4 PZP, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania,

— art. 24 ust.5 pkt5 PZP Zamawiający wykluczy z postęp. o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za wykroczenie przeciwko prawom pracownika lub wykroczenie przeciwko środowisku, jeżeli za jego popełnienie wymierzono karę aresztu, ograniczenia wolności lub karę grzywny nie niższą niż 3000 złotych,

— art. 24 ust.5 pkt6 PZP Zamawiający wykluczy z postęp. o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za wykroczenie, o którym mowa w art. 24 ust. 5 pkt 5 PZP

— art. 24 ust.5 pkt7 PZP Zamawiający wykluczy z postęp. o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę,wobec którego wydano ostateczną decyzję administr. o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym, jeżeli wymierzono tą decyzją karę pieniężną nie niższą niż 3000 złotych,

— art. 24 ust.5 pkt8 PZP Zamawiający wykluczy z postęp. o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcę,który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków,opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 24ust.1pkt15 PZP,chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków,opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

a)Administratorem jest UPP Leśny Zakład Doświadczalny,ul. Rogozińska 38,62-095 Murowana Goślina;

b)Inspektorem ochrony danych w UPP Leśnym Zakładzie Doświadczalnym jest Pan Tomasz Napierała,Telefon:506 396 357;e-mail: tomasz.napierala@post.pl

c)Cele przetwarzania danych osobowych: UP LZD w Murowanej Goślinie przetwarza Pani/Pana dane osobowe, w celu związanym z niniejszym postęp. o udzielenie zam. publicz.

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Urząd Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej

Z przepisami Ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy.

Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w art. 180 ust. 5 zdanie drugie PZP, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.2 i 16.3 wnosi się

W terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

31/10/2019

 

ZAŁĄCZNIKI:

- SIWZ z załącznikami - usługi leśne 2020 - 2022 - pobierz