RODO

Informacja na temat przetwarzania danych osobowych kontrahentów

Informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Leśny Zakład Doświadczalny
ul. Rogozińska 38
62-095 Murowana Goślina
reprezentowany przez:
mgr inż. Wojciecha Śliwę
zwanego dalej Administratorem.
Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

2) Inspektorem Ochrony Danych u Administratora jest:
mgr inż. Tomasz Napierała
e-mail: tomasz.napierala@post.pl
tel.: 506 396 357

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust1. pkt c) RODO:   
Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

4) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom:
- serwisowanie sprzętu komputerowego:
Zakład Informatyki AKLOTMA Robert Mańkowski
ul. Czereśniowa 14
62-095 Murowna Goślina

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres czasu, jaki nakładają na Administratora inne ustawy:
Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.
Ustawa o podatku od towarów i usług, z dnia 11 marca 2004 r.
Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.
tj. do 10 lat.

7) Posiada Pani/Pan prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
  ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
- przenoszenia danych,
- cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie
  art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a)).

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy.
Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia umowy.

10) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.