RODO

Informacja na temat przetwarzania Państwa danych osobowych

 

Informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Leśny Zakład Doświadczalny
Murowana Goślina
ul. Rogozińska 38
62-095 Murowana Goślina

reprezentowany przez Dyrektora Wiesława Krzewinę.

Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 1. Inspektorem Ochrony Danych u Administratora jest:

mgr inż. Tomasz Napierała

e-mail: tomasz.napierala@up.poznan.pl

 1. Pani/Pana dane osobowe, przetwarzane będą na podstawie:
  a) w przypadku udzielonej zgody, art. 6 ust. 1 lit. a RODO:   
  osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  b) w przypadku zawarcia umowy, art. 6 ust. 1 lit. b RODO:   
  przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

c) w przypadku rejestrowania wizerunku za pomocą monitoringu wizyjnego dane przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób  przebywających na terenie Administratora danych osobowych oraz zabezpieczenia mienia, art. 6 ust. 1 lit. f RODO:

przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;

 1. Pani/Pana dane osobowe, mogą być udostępniane innym odbiorcom - firmom świadczącym usługi u Administratora (usługi informatyczne, monitoring):

Zakład Informatyki AKLOTMA Robert Mańkowski

ul. Wiklinowa 19

Rakownia

62-095 Murowna Goślina

tel. 607 396 013

organom publicznym, instytucjom i podmiotom uprawnionym do żądania dostępu lub otrzymania tych danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu przetwarzania (umowa, rekrutacja) a także przez okres czasu, jaki nakładają na Administratora inne ustawy.
 3. Posiada Pani/Pan prawo do:
  - żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub  ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  - wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, 
  - przenoszenia danych,
  - cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a)).
 4. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem realizacji umowy, wzięcia udziału w rekrutacji. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji ww. celu. 
 6. Pani/Pana dane w postaci wizerunku będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w związku z monitoringiem wizyjnym.

Kamery monitoringu nagrywają obraz w sposób ciągły, po upływie 30 dni zapis jest automatycznie nadpisywany.

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.