OHZ

OHZ „Zielonka” został utworzony w 1965 roku. Obejmuje on obwody łowieckie nr 180 i 178, położone w Nadleśnictwie Doświadczalnym Zielonka i Nadleśnictwie Państwowym Łopuchówko. Łączna powierzchnia Ośrodka wynosi 13.477 ha, w tym około 9,0 tys. ha lasu.

 

Zdecydowanie dominują siedliska LMśw (lasu mieszanego świeżego) zajmując 63% powierzchni leśnej.

Przeważają drzewostany sosnowe i mieszane z dużym udziałem dębu. Jest to w miarę zwarty kompleks leśny, nazywany często Puszczą Zielonka.

 

Zwierzostan Ośrodka jest urozmaicony.

Występują tu wszystkie ważniejsze gatunki zwierzyny grubej. Swoistą wizytówką Ośrodka stał się daniel. Niezbyt liczny jeszcze na początku lat siedemdziesiątych na skutek wzorowej ochrony i gospodarowania populacją przedstawia obecnie wysoką jakość osobniczą (mocne trofea) i występuje praktycznie we wszystkich leśnictwach Ośrodka.
Ważnym gatunkiem z gospodarczego punktu widzenia jest również dzik.

 

Podstawowym celem funkcjonowania Ośrodka jest zapewnienie terenowej bazy dla badań nad ekologią gospodarczo ważnych gatunków zwierzyny. Jest również wykorzystany dla zajęć dydaktycznych. Gospodarkę łowiecką i badania naukowe prowadzi w Ośrodku Katedra Łowiectwa i Ochrony Lasu, która dysponuje Stacją Badawczą w Zielonce. Na podstawie materiałów zebranych w Ośrodku ukazało wiele publikacji i doniesień naukowych. Studenci Wydziału Leśnego wykonywali tu również prace magisterskie.

W 2005 r. decyzją Międzynarodowego Jury pod przewodnictwem Honorowego Prezydenta Międzynarodowej Rady Łowiectwa i Ochrony Zwierzyny (CIC) przyznano Ośrodkowi w Zielonce prestiżową nagrodę za rok 2004, jako najlepszemu w Europie w dziedzinie hodowli i ochrony zwierzyny.