O nas

Leśny Zakład Doświadczalny w Murowanej Goślinie jest jednostką Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Stanowi bazę terenową do prowadzenia prac badawczych i dydaktyki w zakresie leśnictwa, drzewnictwa oraz dziedzin pokrewnych.

Lasy obecnego LZD stały się przedmiotem szczególnego zainteresowania nauki od momentu utworzenia na Uniwersytecie Poznańskim Wydziału Rolno - Leśnego.

Staraniem profesorów tego wydziału, w 1925 roku wydano rozporządzenie przeznaczające ten teren na cele doświadczalnictwa i dydaktyki. Wcześniej, bo od roku 1870, badania tutaj prowadziły stacje doświadczalne z Eberswalde  oraz prof. Schwappach, opracowując na podstawie tych badań,  pierwsze tablice zasobności.

Badano tu również przydatność gatunków „egzotycznych” oraz wprowadzano dąb w formie kęp „mortzfeldowskich”.

Charakter „doświadczalny” tych lasów ostatecznie usankcjonował w 1947r. „akt porozumienia” między Ministerstwem Leśnictwa a Uniwersytetem Poznańskim, który potwierdził ich przeznaczenie na cele naukowe.

Do najważniejszych zadań statutowych Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Murowanej Goślinie należy:

  • zapewnienie warunków do prowadzenia terenowych zajęć dydaktycznych ze studentami oraz wszelkiego rodzaju szkoleń, kursów, konferencji naukowych,
  • prowadzenie gospodarki leśnej, której źródłem finansowania jest własna działalność  gospodarcza, a głównym źródłem przychodów – sprzedaż drewna,
  • wdrażanie do gospodarki leśnej wyników badań naukowych,
  • wykonywanie obowiązków wynikających z usytuowania lasów LZD w Parku Krajobrazowym „Puszcza Zielonka”,
  • prowadzenie całej działalności Zakładu  w ramach samofinansowania.

Obszar Zakładu wynosi obecnie 4.660 ha, w tym  4.211 ha to lasy stanowiące centralną część obszaru leśnego zwanego „Puszcza Zielonka”, który jest położonym najbliżej Poznania, dużym kompleksem leśnym (odległość siedziby LZD od Urzędu Wojewódzkiego  w Poznaniu wynosi 21 km).

W strukturze organizacyjnej Zakładu znajdują się:

  • Nadleśnictwo Doświadczalne Zielonka
  • Ośrodek Naukowo – Dydaktyczny w Zielonce (Bursa)
  • Arboretum Leśne w Zielonce
  • Ośrodek Hodowli Zwierzyny „Zielonka”
  • Terenowe Stacje Doświadczalne

 

certyfikat 2019-2022