Nadleśnictwo

Siedziba Nadleśnictwa Doświadczalnego Zielonka mieści się w budynku Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Murowanej Goślinie przy ul. Rogozińskiej 38.

Administracyjnie Nadleśnictwo podzielone jest na tereny powiatu poznańskiego : miasta i  gminy Murowana Goślina,  gm. Czerwonak, gm. Pobiedziska oraz powiatu obornickiego gm. Oborniki. Nadleśnictwo stanowi jeden obręb w skład, którego wchodzą trzy leśnictwa: Kamińsko, Potasze oraz Stęszewko.

Całkowita powierzchnia Nadleśnictwa wg stanu na 01.01.2021 wynosi  4571,99 ha,  w tym:

 • grunty leśne zalesione  3993,10 ha, 
 • grunty leśne niezalesione  28,24 ha, 
 • grunty związane z gospodarką leśną  116,08 ha, 
 • grunty nieleśne  434,57 ha. 

W prowadzeniu gospodarki leśnej Nadleśnictwo opiera się na kilku, formułujących jej cele i zasady, opracowaniach: 

 • Uproszczony Plan Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Doświadczalnego Zielonka na okres 1.01.2014 – 31.12.2023 r. wraz z Programem Ochrony Przyrody.
 • Prognoza Oddziaływania na Środowisko i Obszary Natura 2000 Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Doświadczalnego Zielonka na okres 1.01.2014 – 31.12.2023 r.
 • Operat Typów Siedliskowych Lasu, Roślinności Rzeczywistej i Potencjalnej Nadleśnictwa Doświadczalnego Zielonka wg stanu na 28.06.2002 r.
 • Plan Ochrony Parku Krajobrazowego „Puszcza Zielonka” 04.04.2005 r.
 • Vademecum Ochrony Przyrody - Leśnictwo Kamińsko,- Potasze,- Stęszewko 2014 r. 
 • Plany zadań ochronnych obszarów Natura 200: Uroczyska Puszczy Zielonki (16.03.20r.); Puszcza Notecka (3.03.14r.)
 • Opracowania dotyczące lasów o szczególnych walorach przyrodniczych HCVF, RSA i Pow. Ochronnych

W pierwszym zawarty jest zbiór zasad, które muszą być uwzględnione w gospodarowaniu, a więc wieki rębności dla poszczególnych gatunków drzew, rodzaje rębni i składy gatunkowe upraw, rozmiar koniecznych zabiegów pielęgnacyjnych i wielkość użytkowania.  

Program Ochrony Przyrody, oprócz inwentaryzacji i wyeksponowania różnorodnych walorów lasów doświadczalnych, daje plan działania w zakresie ochrony tych dóbr. Stanowi, wraz z nadrzędnym dla niego Planem Ochrony Parku Krajobrazowego „Puszcza Zielonka” podstawowe źródło wiedzy  dla osób zawodowo zajmujących się ochroną przyrody tego obszaru oraz dla tych, którym przyroda jest bliska – pragną ją lepiej poznać i ochraniać. 

Operat Typów Siedliskowych Lasu, Roślinności Rzeczywistej i Potencjalnej Nadleśnictwa Doświadczalnego Zielonka inwentaryzuje, w znacznej części, przyrodniczy i produkcyjny potencjał lasów LZD oraz wskazuje jak ten potencjał zachować i wykorzystać, a także próbować odtworzyć w miejscach, gdzie został uszczuplony błędną działalnością człowieka. 

Vademecum Ochrony Przyrody stanowi charakterystykę poszczególnych form ochrony przyrody m.in. siedlisk Natura 2000 oraz cennych gatunków roślin i zwierząt zlokalizowanych na gruntach nadleśnictwa wraz ze wskazaniem na ich potencjalne zagrożenia, cele i wymagania ochronne. 

W działaniach Nadleśnictwa uwzględniony musi być również fakt, że część lasów ma niezgodny z siedliskiem skład gatunkowy. Nakłada to na Nadleśnictwo ogromne zadanie przebudowy drzewostanów. Służyć ma temu, w ramach użytkowania, rezygnacja ze zrębów zupełnych na rzecz rębni częściowych, próby wykorzystania odnowienia naturalnego, sadzenie na uprawach, w przeważającym procencie, drzew liściastych. Jest to program bardzo kosztowny i rozłożony w czasie na dziesięciolecia. 

W prowadzeniu gospodarki leśnej uwzględnione są ponadto, cele statutowe dla jakich powołano LZD, a także funkcje jakie te lasy pełnią. Są one bowiem miejscem wypoczynku i rekreacji, jak również stanowią ważny element ochrony gleb, wód i powietrza w regionie. 

Poniżej przedstawiono niektóre charakterystyki naszych drzewostanów. Ponadto w sekretariacie LZD istnieje możliwość wglądu do obowiązującego Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu oraz powyższych opracowań, po uprzednim uzgodnieniu terminu. Udostępnienie na zewnątrz danych dotyczących UPUL oraz ochrony przyrody jest możliwe na pisemny lub elektroniczny wniosek z zastrzeżeniem danych wrażliwych i poufnych,  w tym szczegółowych danych monitoringu przyrodniczego.

Mapa turystyczna