Nadleśnictwo

Siedziba Nadleśnictwa Doświadczalnego Zielonka mieści się w budynku Leśnego Zakładu Doświadczalnego w Murowanej Goślinie przy ul. Rogozińskiej 38.

Administracyjnie Nadleśnictwo podzielone jest na tereny powiatu poznańskiego : miasta i  gminy Murowana Goślina,  gm. Czerwonak, gm. Pobiedziska oraz powiatu obornickiego gm. Oborniki. Nadleśnictwo stanowi jeden obręb w skład, którego wchodzą trzy leśnictwa: Kamińsko, Potasze oraz Stęszewko.

Całkowita powierzchnia Nadleśnictwa wg stanu na 01.01.2016 wynosi  4567,43 ha,  w tym:

  • grunty leśne zalesione  4032,08 ha, 
  • grunty leśne niezalesione  37,11 ha, 
  • grunty związane z gospodarką leśną  113,81 ha, 
  • grunty nieleśne  384,43 ha. 

W prowadzeniu gospodarki leśnej Nadleśnictwo opiera się na kilku, formułujących jej cele i zasady, opracowaniach: 

  • Uproszczony Plan Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Doświadczalnego Zielonka na okres 1.01.2014 – 31.12.2023 r. wraz z Programem Ochrony Przyrody.
  • Prognoza Oddziaływania na Środowisko i Obszary Natura 2000 Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Doświadczalnego Zielonka na okres 1.01.2014 – 31.12.2023 r.
  • Operat Typów Siedliskowych Lasu, Roślinności Rzeczywistej i Potencjalnej Nadleśnictwa Doświadczalnego Zielonka wg stanu na 28.06.2002 r.
  • Plan Ochrony Parku Krajobrazowego „Puszcza Zielonka” 04.04.2005 r.
  • Vademecum Ochrony Przyrody - Leśnictwo Kamińsko,- Potasze,- Stęszewko 2014 r. 

W pierwszym zawarty jest zbiór zasad, które muszą być uwzględnione w gospodarowaniu, a więc wieki rębności dla poszczególnych gatunków drzew, rodzaje rębni i składy gatunkowe upraw, rozmiar koniecznych zabiegów pielęgnacyjnych i wielkość użytkowania.  

Program Ochrony Przyrody, oprócz inwentaryzacji i wyeksponowania różnorodnych walorów lasów doświadczalnych, daje plan działania w zakresie ochrony tych dóbr. Stanowi, wraz z nadrzędnym dla niego Planem Ochrony Parku Krajobrazowego „Puszcza Zielonka” podstawowe źródło wiedzy  dla osób zawodowo zajmujących się ochroną przyrody tego obszaru oraz dla tych, którym przyroda jest bliska – pragną ją lepiej poznać i ochraniać. 

Operat Typów Siedliskowych Lasu, Roślinności Rzeczywistej i Potencjalnej Nadleśnictwa Doświadczalnego Zielonka inwentaryzuje, w znacznej części, przyrodniczy i produkcyjny potencjał lasów LZD oraz wskazuje jak ten potencjał zachować i wykorzystać, a także próbować odtworzyć w miejscach, gdzie został uszczuplony błędną działalnością człowieka. 

Vademecum Ochrony Przyrody stanowi charakterystykę poszczególnych form ochrony przyrody m.in. siedlisk Natura 2000 oraz cennych gatunków roślin i zwierząt zlokalizowanych na gruntach nadleśnictwa wraz ze wskazaniem na ich potencjalne zagrożenia, cele i wymagania ochronne. 

W działaniach Nadleśnictwa uwzględniony musi być również fakt, że część lasów ma niezgodny z siedliskiem skład gatunkowy. Nakłada to na Nadleśnictwo ogromne zadanie przebudowy drzewostanów. Służyć ma temu, w ramach użytkowania, rezygnacja ze zrębów zupełnych na rzecz rębni częściowych, próby wykorzystania odnowienia naturalnego, sadzenie na uprawach, w przeważającym procencie, drzew liściastych. Jest to program bardzo kosztowny i rozłożony w czasie na dziesięciolecia. 

W prowadzeniu gospodarki leśnej uwzględnione są ponadto, cele statutowe dla jakich powołano LZD, a także funkcje jakie te lasy pełnią. Są one bowiem miejscem wypoczynku i rekreacji, jak również stanowią ważny element ochrony gleb, wód i powietrza w regionie. 

Poniżej przedstawiono niektóre charakterystyki naszych drzewostanów. Ponadto w sekretariacie LZD istnieje możliwość wglądu do obowiązującego Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu, po uprzednim uzgodnieniu terminu.  

Mapa turystyczna