Prof. dr hab. Roman Gornowicz

 


   * Budynek: Collegium Cieszkowskich Stare

   * Pokój nr:

   * Tel.: + 48 0-61 848-76-39      


 

 

Zainteresowania badawcze

 *  Oddziaływanie gospodarki leśnej na środowisko
 *  Procesy technologiczne pozyskiwania i zrywki drewna

 

Życiorys naukowy

     Urodził się w 1955 r. w Czersku koło Chojnic, jako syn leśnika. Po ukończeniu technikum leśnego w Tucholi podjął studia na Wydziale Leśnym Akademii Rolniczej w Poznaniu, które ukończył z wyróżnieniem w 1979 r. W czasie studiów aktywnie działał w Kole Leśników, w którym pełnił funkcję prezesa. Pracę magisterską pt. Wpływ zabiegów agrotechnicznych na rozwój sosny zwyczajnej w Nadleśnictwie Sieraków napisał pod kierunkiem prof. Witolda Muchy.
Po ukończeniu studiów leśnych i pedagogicznych początkowo pracował w Nadleśnictwie Kaliska, a następnie na Wydziale Leśnym w Poznaniu w Instytucie Użytkowania Lasu i Inżynierii Leśnej. W 1980 odbył służbę wojskową w Szkole Oficerów Rezerwy w Wyższej Szkole Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu. Zmiana struktury instytutowej na katedralną na Wydziale Leśnym spowodowała, że po powrocie z wojska Roman Gornowicz pracował w nowo powstałej Katedrze Mechanizacji Prac Leśnych (po zmianie nazwy w 2001 r. w Katedrze Techniki Leśnej).

     W 1987 r. uzyskał stopień doktora nauk leśnych na podstawie rozprawy pt. Badania nad zmodyfikowanym procesem technologicznym pozyskiwania drewna
w młodnikach sosnowych
, której promotorem był prof. Marian Kubiak.

     Szczególnie ważnym okresem pracy był dla Romana Gornowicza rok akademicki 1989/90, w którym odbył staż naukowy na Wydziale Leśnym ETH
w Zurychu.
Roczny pobyt w Szwajcarii pomógł mu zapoznać się z problemami leśnictwa europejskiego i światowego, a opieka światowej sławy prof. Viktora Kuonena umożliwiła nawiązać kontakt z kilkoma najwybitniejszymi naukowcami leśnictwa europejskiego, w tym z prof. H. Leibundgutem.

     Po powrocie do kraju dr Roman Gornowicz rozpoczął intensywne badania dotyczące wpływu pozyskiwania biomasy drzew leśnych na redukcję składników mineralnych w środowisku leśnym. Opublikowana w 2002 r. rozprawa habilitacyjna pt. Wpływ pozyskiwania biomasy sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.)
na wycofywanie pierwiastków biogennych ze środowiska leśnego 
była pierwszą w Polsce pracą na ten temat. Zostały w niej przedstwione wyniki własnych wieloletnich badań.

     W 2006 r. dr hab. Roman Gornowicz został profesorem nadzwyczajnym, a w 2009 r. uzyskał tytuł naukowy profesora nauk leśnych

     W 2008 r. został wybrany dziekanem Wydziału Leśnego na kadencję w latach 2008-2012, a w 2012 r. - na kadencję w latach 2012-2016. Jest członkiem wielu organizacji i towarzystw naukowych.

     W pracach badawczych skupiał się głównie na tematyce oddziaływania gospodarki leśnej na środowisko, a zwłaszcza wpływie prowadzenia gospodarki zrębowej na poszczególne elementy środowiska leśnego. Podstawowym przedmiotem, z którego prowadzi wykłady i ćwiczenia jest Transport leśny. Jego praca naukowa i dydaktyczna jest ściśle związana z praktyką leśną. Był promotorem w ponad 200 pracach magisterskich i inżynierskich. Za szczególne zasługi
w działalności dydaktyczno-wychowawczej otrzymał Medal Komisji Edukacji Narodowej.

 

Projekty badawcze

Temat 59/98. Zastosowanie olejów biodegradacyjnych w polskich lasach. Zlecenie – Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych – Warszawa. Realizacja: 1998 – 1999.

Temat 60/98. Badania nad celowością stosowania do zrywki drewna leśnych kolejek linowych. Zlecenie – Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych – Warszawa. Realizacja: 1998 – 2000. (Kierownik tematu)

Temat 61/98. Środowiskowe i produkcyjne skutki udostępniania drzewostanów siecią szlaków operacyjnych. Zlecenie – Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych – Warszawa. Realizacja: 1998 – 2000.

Temat 62/98. Technologie utylizacji odpadów pozrębowych w drzewostanach sosnowych i ich wpływ na środowisko leśne. Zlecenie – Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych – Warszawa. Realizacja: 1998 – 2000. (Kierownik tematu)

Temat 58/99. Pozyskiwanie drewna systemem sortymentowym w cięciach rębnych metodą zrębów uporządkowanych. Zlecenie – Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych – Warszawa. Realizacja: 1999 – 2001.

Temat 18/2003. Zagospodarowanie pozostałości pozrębowych w różnych warunkach siedliskowych. Zlecenie – Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych – Warszawa. Realizacja: 2003 – 2007. (Kierownik tematu)

Temat 17/2008. Wpływ likwidacji pozostałości zrębowych i sposobu przygotowania gleby na stan materii organicznej, zdrowotność i jakość hodowlaną upraw oraz wpływ na wiązanie węgla w glebie. Zlecenie – Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych – Warszawa. Realizacja: 2008 – 2012. (Kierownik tematu)

Temat 26/2012. Uwarunkowania bezpiecznego środowiskowo pozyskiwania biomasy sosny zwyczajnej. Zlecenie – Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych – Warszawa. Realizacja 2012 – 2014. (Kierownik tematu)

 

Wybrane publikacje

Stempski W., Pilarek Z., Gornowicz R., Wojtkowiak R. 2012. Effectiveness of log and medium-sized timber harvesting in final cuttings of pine stands. Polska Akademia Umiejętności. Prace Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych. Kraków. 

Pilarek Z., Stempski W., Gornowicz R., Wojtkowiak R. 2012. Height of a 9-year old pine tree cultivation depending on the method of preparation of the clear-cut surface for renovation. Polska Akademia Umiejętności. Prace Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych. Kraków. 

Pilarek Z., Stempski W., Gornowicz R., Wojtkowiak R. 2012. Impact of the preparation of the felling site for the renovation on the biomass of 10-year old scots pine. Polska Akademia Umiejętności. Prace Komisji Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych. Kraków. 

Wojtkowiak R., Stempski W., Pilarek Z., Gornowicz R., 2012. The effect of extraction using the Timberjack 1010D forwarder on soil compaction on the skid trail. W: Walczyk J. (Red.) Utilization of Agricultural and Forest Machinery. Monograph vol. 3. Polska Akademia Umiejętności. Kraków. Pr. Kom. Nauk Roln., Leśn.
i Weteryn. PAU Nr 15: 223-231.

Gornowicz R., Pilarek Z., Gałązka S. 2007. Survivability of scots pine during the period of 5 years from the cultivation establishment in relation to the way of the preparation of the clear-cut surface for regeneration. Acta Sci. Pol. Silv. Colendar. Rat. Ind. Lignar., 6 (3): 33-39.

Gornowicz R. 2002. Wpływ pozyskiwania biomasy sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) na wycofywanie pierwiastków biogennych ze środowiska leśnego. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. Rozprawy naukowe. Zeszyt 331. Wyd. Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu. 

Gornowicz R. 1998. Badania wybranych elementów biomasy bolewickiej sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.). Pr. Kom. Nauk Roln. Kom. Nauk Leśn. PTPN 86: 47-53.  

Gornowicz R. 1996. Wpływ pozyskiwania biomasy w czyszczeniach późnych drzewostanów sosnowych na ubytek składników pokarmowych w środowisku leśnym. Pr. Kom. Nauk Roln. Kom. Nauk Leśn. PTPN 82: 55-63.

 

Dydaktyka

 * prowadzone przedmioty:

   - obecnie:

         Transport leśny                                         -> pobierz sylabus
         Technika leśna                                         -> pobierz sylabus (wkrótce do pobrania)