Tematyka Konferencji

Celem konferencji jest prezentacja wyników badań oraz doświadczeń dotyczących problematyki zrównoważonego rozwoju w rolnictwie i na obszarach wiejskich. W ramach konferencji chcielibyśmy połączyć rozważania na temat spójności jego trzech kluczowych elementów—wzrostu gospodarczego, inkluzji społecznej i ochrony środowiska. Mamy nadzieję, że konferencja włączy się w dyskusję nad poszukiwaniem rozwiązań uwarunkowania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, alternatywnych źródeł dochodów ludności wiejskiej oraz zrównoważonego i zintegrowanego zarządzania surowcami naturalnymi i ekosystemami.

Problematyka konferencji obejmuje następujące obszary tematyczne:

1. Współczesne rolnictwo a cele i zasady zrównoważonego rozwoju

2. Programy rolnośrodowiskowe jako narzędzie realizacji zasad zrównoważonego rozwoju

3. Ochrona środowiska na obszarach wiejskich

4. Strategie rozwoju zrównoważonego na poziomie regionalnym i lokalnym

5. Lokalna i regionalna polityka stymulowania zrównoważonego rozwoju

6. Znaczenie infrastruktury w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich

7. Społecznie odpowiedzialny biznes (CSR) w gospodarce żywnościowej

8. Doradztwo rolnicze w świetle zrównoważonego rozwoju

9. Poziom życia ludności w kontekście zrównoważonego rozwoju

10. Inkluzja ekonomiczna i społeczna ludności wiejskiej

11. Modele i mierniki zrównoważonego rolnictwa i obszarów wiejskich .


Organizatorzy

Konferencję organizuje Katedra Ekonomii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

 

Informacje

Komitet naukowy:

Przewodnicząca - Prof. dr hab. Władysława Łuczka - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Prof. dr hab. Liudmyla Berezina - Państwowa Akademia Rolnicza w Połtawie, Ukraina
Dr hab. Mariola Brzezińska-Grzybowska - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Prof. dr hab. Dariusz Kiełczewski—Uniwersytet w Białymstoku
Prof. dr hab. inż. Igor Liberko - Uniwersytet w Preszowie, Słowacja
Prof. dr Alexander Linczényi - Słowacki Uniwersytet Technologiczny, Słowacja
Prof. dr hab. Wojciech Lis - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Prof. dr hab. Danuta Mierzwa - Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. Gen. T. Kościuszki we Wrocławiu
Doç. Dr. Buğra Özer - Celal Bayar University Manisa, Turcja
Prof. dr hab. Walenty Poczta - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Prof. dr hab. Volodymyr Pysarenko - Państwowa Akademia Rolnicza w Połtawie, Ukraina
Prof. dr hab. Feliks Wysocki - Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Komitet organizacyjny:

Dr hab. Sławomir Kalinowski - sekretarz
Dr hab. inż. Barbara Hadryjańska
Dr Małgorzata Dolata
Dr Magdalena Jaworska
Dr Lidia Jabłońska-Porzuczek
Dr Joanna Smoluk-Sikorska
Dr Joanna Wiśniewska-Paluszak
Dr Mariusz Malinowski
Mgr Weronika Wyduba

Miejsce konferencji:

Budynek Wydziału Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Piątkowska 94
8:45-9:30 Rejestracja
9:30-10:00 Uroczyste rozpoczęcie obrad – sala 111

Opłaty konferencyjne:

1. Pełny udział w konferencji wraz z publikacją artykułu naukowego - 740 zł
2. Pełny udział w konferencji wraz z prezentacją posterową - 640 zł
3. Udział w konferencji bez publikacji - 600 zł

W przypadku odrzucenia tekstu przez recenzenta, niespełnienia wymogów formalnych, rezygnacji na mniej niż 30 dni przed terminem konferencji opłata konferencyjna nie zostanie zwrócona.

Opłatę konferencyjną należy przelać na konto:
BZ WBK S.A. 6 Oddział w Poznaniu nr rachunku:
29 1090 1362 0000 0000 3601 7894
(z dopiskiem: subkonto 293.01.517)

Druk materiałów:

Artykuły, które uzyskają pozytywną recenzję zostaną opublikowane w ogólnopolskich wysoko punktowanych czasopismach naukowych: Journal of Agribusiness and Rural Development (13 punktów zgodnie z komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, język angielski), Ekonomia i środowisko (12 punktów, język angielski) Intercathedra (10 punktów, język angielski), Zagadnienia Doradztwa Rolniczego (10 punktów, język polski). Podstawą zakwalifikowania do poszczególnych czasopism będzie kolejność zgłoszeń, a także zgodność artykułu z tematyką czasopisma.

Szczegółowe informacje dla autorów:

http://www.jard.edu.pl/pl/wskazowki_dla_autorow
http://www.ekonomiaisrodowisko.pl/uploads/info_pl%202016.pdf
http://www.up.poznan.pl/intercathedra/Instructions_Authors_ENG.htm
http://www.cdr.gov.pl/pol/zdr/wskazowki.pdf

Sekretariat konferencji:

W sprawach organizacyjnych prosimy kontaktować się z:
Dr Sławomir Kalinowski, tel. 607 99 45 78, tel. (61) 848 7380
Dr Joanna Smoluk-Sikorska, tel. (61) 848 73 80
Dr Lidia Jabłońska-Porzuczek, tel. (61) 848 7131
Sekretariat Katedry Ekonomii, tel. (61) 848 7132

KE-konferencja@up.poznan.pl
Katedra Ekonomii, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań

Terminarz

Zgłaszanie uczestnictwa: do 1 czerwca 2017 r.
Wniesienie opłaty konferencyjnej: do 1 sierpnia 2017 r.
Zgłaszanie abstraktów: do 1 sierpnia 2017 r.
Przesyłanie tekstów artykułów: do 1 września 2017 r.
Konferencja naukowa: 14 września 2017 r.

Zgłoszenie udziału

Wypełniony formularz zgłoszeniowy (do pobrania tu) prosimy przesłać drogą mailową (do dnia 1 czerwca 2017r.) na adres:
KE-konferencja@up.poznan.pl

Pliki do pobrania

ulotka informacyjna [pobierz]
formularz zgłoszeniowy [pobierz]
abstrakt [pobierz]