Studia podyplomowe 2018-2019REKRUTACJA NA ROK AKADEMICKI 2018-2019 - ZAKOŃCZONA

Zapraszamy na VI edycję studiów podyplomowych– 2 semestry;

w tym 9 zjazdów (trzydniowe, raz w miesiącu), w Ośrodku Naukowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – w centrum Puszczy Zielonka, z licznymi zajęciami terenowymi. Inauguracja studiów w październiku br. (harmonogram spotkań zamieszczono poniżej – w informacjach szczegółowych).

 

Prosimy o składanie podań do 31 sierpnia br. – liczba miejsc ograniczona(30 osób,decyduje kolejność zgłoszeń).

 

Studia podyplomowe są odpowiedzią na duże zainteresowanie problemami współczesnego łowiectwa, wynikające z jednej strony z konieczności ochrony niektórych, dawniej pospolitych zwierząt łownych, np. zajęcy i kuropatw, a z drugiej strony z potrzeby ograniczania liczebności lub areału występowania innych gatunków, w przeszłości w wielu miejscach mało licznych, np. dzik i jeleń szlachetny. Taka sytuacja jest m.in. konsekwencją zmian w środowisku przyrodniczym, którym nie zawsze skutecznie przeciwdziałamy, ale także nowelizacji prawodawstwa.

Równolegle pojawia się potrzeba lepszego komunikowania się ze społeczeństwem, w tym z organizacjami dążących do zmian w gospodarowaniu zasobami przyrody, która wynika z jednej strony z nowego spojrzenia na świat zwierząt, a z drugiej strony z ograniczonej wiedzy przyrodniczej u wielu osób żyjących dziś z dala od natury.   

W konsekwencji współczesne łowiectwo – nadal zbyt często utożsamiane z myślistwem, musi ewoluować, podobnie jak podział na zwierzęta łowne lub chronione. Niezbędny jest także profesjonalny dialog z osobami spoza kręgu myśliwych. Z kolei zachowanie różnorodności biologicznej wymaga wyważonej ingerencji ze strony człowieka, ale także decyzji podejmowanych bez zbędnej zwłoki. Dalekosiężne bywają zarówno konsekwencje działań nie do końca przemyślanych, np. szczepienie lisów przeciw wściekliźnie, jak również odkładania problemu „na później”, np. rosnące szkody powodowane przez liczne populacje dzików i jeleni.

 

Zajęcia – w postaci wykładów, ćwiczeń kameralnych i ćwiczeń terenowych, obejmować będą następujące zagadnienia:

- ekologiczne podstawy łowiectwa, w tym możliwości kształtowania trendów liczebności i struktur populacji,

- modele i rozwiązania prawne w gospodarce łowieckiej i ochronie zwierząt w Polsce oraz w Unii Europejskiej, w tym poszukiwanie modelu przyszłości,

- stan populacji zwierząt łownych i jego monitorowanie, w tym zajęcia praktyczne w łowisku doświadczalnym w Puszczy Zielonka,

- gospodarowanie populacjami zwierzyny, w tym planowanie łowieckie krótko- i długoterminowe, profilaktyka weterynaryjna, elementy genetyki, użytkowanie populacji, w tym polowanie zbiorowe w OHZ „Zielonka”,

- zagospodarowanie łowisk i ekonomia w łowiectwie, w tym przykłady działań z ośrodków hodowli zwierzyny i kół łowieckich, oraz większych jednostek,

- szkody łowieckie i rozwiązywanie konfliktów powodowanych przez dzikie zwierzęta na terenach zurbanizowanych,

- programy i metody restytucji gatunków łownych, oraz chronionych, a także rehabilitacja zwierząt

- dziczyzna jako cel współczesnego łowiectwa, w tym jej promocja,

- dialog ze społeczeństwem i kontakt z mediami,

- kulturotwórcza rola łowiectwa, w tym tradycje, muzyka myśliwska i sokolnictwo.

 

Wykładowcami będą nauczyciele akademiccy z Polski i z zagranicy oraz naukowcy z jednostek badawczo-wdrożeniowych podanych w kolejności alfabetycznej:  Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, Park Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie, SGGW w Warszawie, Stacja Badawcza PZŁ w Czempiniu, Technicka Univerzita w Zwoleniu na Słowacji, Uniwersytety Przyrodnicze w Lublinie, Poznaniu i Wrocławiu, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Zakład Zagadnień Prawnych Kształtowania i Ochrony Środowiska PAN we Wrocławiu. Do prowadzenia zajęć zaproszono również specjalistów z  Lasów Państwowych oraz z Polskiego Związku Łowieckiego.

 

Kwalifikacje: Studia umożliwiają zdobycie wiedzy o zasadach zarządzania populacjami ssaków i ptaków w różnych układach środowiskowych, oraz o metodach zagospodarowania środowiska pod kątem potrzeb dzikich zwierząt. Program studiów pozwala również nabyć umiejętność planowania rozwoju populacji zwierzęcych, a także ich eksploatacji z uwzględnieniem uwarunkowań rynkowych i społecznych, które umożliwiają racjonalne prowadzenie lub nadzorowanie gospodarki zwierzętami w rejonach hodowlanych, ośrodkach hodowli zwierzyny i obwodach kół łowieckich.

 

Warunki przyjęcia na studia
1.    Złożenie wymaganych dokumentów (podanie, kwestionariusz osobowy, uwierzytelniony odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych co najmniej I stopnia, 2 fotografie) – do 31 sierpnia br.,
2.    Rozmowa kwalifikacyjna – do 15 września br.,
3.    Zawarcie umowy (dwu- lub trójstronnej) i uiszczenie opłaty – jednorazowo lub w ratach – pierwsza wpłata do 1 października br.
Formularze: wzór podania, kwestionariusz osobowy, umowa dwu- lub trójstronna, oraz wniosek o wystawienie faktury, a także regulamin studiów podyplomowych załączono na końcu informacji na stronie WWW.Gospodarka Łowiecka i Ochrona Zwierzyny.

Harmonogram zjazdów w roku akademickim 2018/19
11-13 października, 8-10 listopada, 13-15 grudnia,
17-19 stycznia, 14-16 lutego, 7-9 marca,
11-14 kwietnia, 16-18 maja, 6-8 czerwca


Zaliczenie studiów
Warunkiem ukończenia studiów jest uczestnictwo w zajęciach i zaliczenie wszystkich zjazdów oraz napisanie końcowej pracy pisemnej.  Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wg wzoru ustalonego przez MNiSW oraz 60 punktów ECTS.

Koszty
Opłata: 4000 PLN płatna jednorazowo lub w dwóch ratach (w uzasadnionych przypadkach w czterech) zgodnie z umową dwu- lub trójstronną. Koszty dojazdu, zakwaterowania i wyżywienia słuchacze studiów ponoszą we własnym zakresie.

Inne informacje
Większość zajęć odbędzie się w Ośrodku Naukowo-Dydaktycznym w Zielonce (około 30 km na pn-wsch. od Poznania, teren Leśnego Zakładu Doświadczalnego i Ośrodka Hodowli Zwierzyny przy UP w Poznaniu), gdzie można zarezerwować noclegi oraz zamówić całodzienne wyżywienie (Pan Cezary Bladowski, tel. 661 356 016
lub 61. 811 21 24, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

1. Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe

2. Kwestionariusz osobowy

3. Umowa dwustronna (bez udziału Pracodawcy)

4. Umowa trójstronna (z udziałem Pracodawcy)

5. Wniosek o fakturę

6. Wyciąg z Regulaminu Studiów